Covid-po­si­tiiv­sed Loksal, Kuu­sa­lu ja Anija vallas

453

Möö­du­nud nä­da­lal sai ko­roo­na­tes­ti po­si­tiiv­se tu­le­mu­se üks Lok­sa lin­na ela­nik. Ku­na te­ma lap­sed õpi­vad Lok­sa koo­lis, saa­de­ti kaks klas­si ko­duõp­pe­le. Di­rek­tor Õn­ne­la Ted­re­kin üt­les, et se­da teh­ti igaks ju­huks, klas­sid olid ko­duõp­pel eel­mi­se nä­da­la lõ­pu­ni. Kee­gi õpi­las­test sel­le aja jook­sul ei hai­ges­tu­nud Co­vid-vii­ru­ses­se, mõ­le­mad klas­sid töö­ta­vad käe­so­le­vast nä­da­last taas koo­li­ma­jas.

Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann sõ­nas es­mas­päe­val, et te­ma tea­da ko­roo­na­hai­geid po­le lin­na juur­de tul­nud. Lin­na­va­lit­su­se vä­li­suks on vii­mas­tel nä­da­la­tel taas su­le­tud, amet­ni­ke ju­tu­le saab min­na et­te tea­ta­mi­sel, vä­li­suk­se­le on pan­dud in­fo kõi­gi töö­ta­ja­te te­le­fo­ni­numb­ri­te­ga. Ju­tu­le soo­vi­ja­le tul­lak­se vä­li­suk­se­le vas­tu, pa­ku­tak­se tal­le mas­ki ja pa­lu­tak­se käed de­sin­fit­see­ri­da.

Lok­sa pe­rearst Mall Ida­vain rää­kis, et pe­rears­ti­kes­ku­se vä­li­suks on su­le­tud, maj­ja saab si­se­ne­da eel­re­gist­ree­ri­mi­se­ga, hai­ges­tu­nu­tel pa­lu­tak­se es­malt te­le­fo­ni või e-kir­ja va­hen­du­sel kon­sul­tee­ri­da. Ars­ti ju­tu­le soo­vi­ta­tak­se tul­la mas­ki­ga, kui en­dal se­da po­le, an­tak­se mask re­gist­ra­tuu­ris.

„Sel es­mas­päe­val on pal­ju he­lis­ta­tud, et töö­ko­hal on ol­nud Co­vid-po­si­tiiv­ne kol­leeg ja kü­si­tak­se nõu, kui­das nii­su­gu­ses olu­kor­ras käi­tu­da. Sel­gi­ta­me, kui hai­ge­ga on ol­dud 15 mi­nu­tit kon­tak­tis, tu­leb jää­da ka­heks nä­da­laks ko­ju, an­na­me hai­gus­le­he. Peab jäl­gi­ma ter­vist, hai­gus­tun­nus­te tek­ki­mi­sel võt­ta ühen­dust, suu­na­me tes­ti­ma. Kü­si­tak­se ka, et kui ela­tak­se koos teis­te pe­re­liik­me­te­ga, kui­das ko­dus ol­la. Soo­vi­tus on püü­da hoi­da end ka teis­test pe­re­liik­me­test või­ma­li­kult ee­mal,“ kõ­ne­les pe­rearst.

Kuu­sa­lus osu­tus üks ela­nik eel­mi­sel nä­da­lal sa­mu­ti Co­vid-po­si­tiiv­seks. Te­ma töö­koht on Tal­lin­nas, Kuu­sa­lu val­la ini­mes­te­ga puu­tus vä­he kok­ku. Es­mas­päe­val sai tes­ti po­si­tiiv­se tu­le­mu­se ka Kuu­sa­lu val­la ela­nik, kel­le töö­koht on ko­du­kan­dis. Kol­lee­gi­del on pa­lu­tud jää­da ko­ju iso­lat­sioo­ni ka­heks nä­da­laks, Kuu­sa­lu kesk­koo­li üks güm­naa­siu­mik­lass on saa­de­tud ko­duõp­pe­le.

Kuu­sa­lu val­la­ma­jas on vä­li­suks ava­tud, fua­jees on laual mas­kid ja de­so­va­hend. Val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo tea­tas, et se­nist töö­kor­da po­le muu­de­tud, kuid vii­ma­sel ajal on amet­ni­ke vas­tu­võt­tu­del käi­nud va­ra­se­mast vä­hem ini­me­si, pal­jud as­jad saab ae­tud di­gi­taal­selt. Ree­de­ti on val­la­ma­ja amet­ni­kud jät­ku­valt ko­du­tööl.

Kuusalu pe­rearst Su­san­na Ka­ri lau­sus, et pe­rears­ti­kes­ku­se vä­li­suks lu­kus po­le, kuid si­se­ne­jaid võ­tab vas­tu me­dit­sii­ni­töö­ta­ja: „Võ­ta­me vas­tu vaid neid pat­sien­te, kes on meie­ga eel­ne­valt tu­le­ku kok­ku lep­pi­nud. Uk­sel an­tak­se si­se­ne­ja­le mask ja va­hend kä­te de­sin­fit­see­ri­mi­seks. Pa­lu­me täi­ta Co­vid-an­kee­di, mil­le­ga pat­sient võ­tab vas­tu­tu­se, et on ter­ve ega ole kok­ku puu­tu­nud Co­vid-po­si­tiiv­se­te­ga.“

Ta li­sas, et seo­ses ko­ha­li­ku ko­roo­na­po­si­tiiv­se hai­ge­ga on ka Kuu­sa­lu pe­rears­ti­de­le he­lis­ta­tud ja kon­sul­tee­ri­tud: „Ter­vi­sea­met võ­tab kon­takt­se­te­ga ühen­dust. Kui on ol­nud ko­roo­na­hai­ge­ga kok­ku­puu­de ja ter­vi­sea­me­tist po­le he­lis­ta­tud, tu­leb ise he­lis­ta­da ja en­dast tea­da an­da. Su­vel oli ka paar juh­tu­mit, kui ko­roo­na­vii­ru­se sümp­to­mi­te­ga pat­sient keel­dus tes­ti te­ge­mast. Siis on ta meie jaoks po­tent­siaal­ne ko­roo­na­hai­ge ja peab jää­ma ka­heks nä­da­laks ko­ju.“

Su­san­na Ka­ri too­ni­tas, et tu­leb ol­la et­te­vaat­lik, hoi­da teis­te ini­mes­te­ga dis­tant­si, mit­te käia sün­ni­päe­va­del ega muu­del pi­du­del: „Mi­na käin poes taas mas­ki­ga. Ka poe­müü­ja­tel on mas­kid.“

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les es­mas­päe­val, et sai hom­mi­kul in­fo, vii­ma­se 24 tun­ni jook­sul on val­da li­san­du­nud üks uus Covid-po­si­tiiv­ne. Val­la­ma­ja uks on su­le­tud, amet­ni­ke vas­tu­võ­tu­le pää­seb kait­se­mas­ki­ga.

Raa­si­ku pe­rearst An­na Prist­roms­ka­ja üt­les, et ars­ti vas­tu­võ­tu­le tu­le­mi­seks tu­leb eel­ne­valt re­gist­ree­ri­da, ter­vi­se­kes­ku­se uks on lu­kus, eel­da­tak­se mas­ki kand­mist, kuid ter­velt ini­me­selt se­da ei nõu­ta. Kõik vii­rus­nak­ku­se­ga pat­sien­did saa­de­tak­se te­ge­ma ko­roo­na­tes­ti, ük­si­kud on sel­lest keel­du­nud. Ko­roo­na­po­si­tiiv­seid es­mas­päe­va­se sei­su­ga ei ole.

Raa­si­ku val­la a­met­ni­ke juur­de pää­se­mi­seks tu­leb koh­tu­mi­ne eel­ne­valt kok­ku lep­pi­da, ko­hus­tus­lik on kan­da kait­se­mas­ki.

Eelmine artikkelRaa­si­ku/Mist­ra kä­si­pal­li­mees­kond õpib ja ka­ras­tub kao­tus­test
Järgmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­sus tä­nas õpe­ta­jaid mee­ga