Raa­si­ku/Mist­ra kä­si­pal­li­mees­kond õpib ja ka­ras­tub kao­tus­test

680
Ees­ti kä­si­pal­li meist­ri­lii­ga uus­tul­nuk Raa­si­ku/Mist­ra mees­kond on saanud tur­nii­ril kolm kao­tust, män­gu jäl­gi­vad RAS­MUS VA­RIK, MAR­TIN KAL­VET, tree­ner JÜ­RI LEPP, GREG GO­RNISC­HEFF ja RAS­MUS NIIN. Fo­to He­lin Pot­ter/Ees­ti Kä­si­pal­li­liit

Kä­si­pal­li Ees­ti meist­ri­lii­ga uus­tul­nuk, Raa­si­ku/Mist­ra mees­kond on alus­ta­nud tur­nii­ri kol­me kao­tu­se­ga, kuid peat­ree­ner Jü­ri Lepp po­le hei­tu­nud, sest ees­märk on samm-sam­mult are­ne­da ja hei­del­da 2025. aas­tal Ees­ti meist­ri tiit­li pä­rast.

Möö­du­nud hooa­jal män­gis Raa­si­ku/Mist­ra Ees­ti esi­lii­gas ja kui võist­lus ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu kat­kes­ta­ti, oli tiim kol­man­dal ko­hal. Tä­na­vu­seks meist­ri­lii­ga hooa­jaks soo­vis Jü­ri Lepp mees­kon­da tu­gev­da­da. Pä­rast kolm aas­tat meist­ri­lii­gas kon­ku­ree­ri­nud Aru­kü­la/Au­den­te­se esin­du­se sar­jast loo­bu­mist va­ja­sid kõr­ge­maid sih­te sead­vad kä­si­pal­lu­rid uut väl­jun­dit. Raa­si­ku/Mist­ra peat­ree­ner pi­das loo­mu­li­kuks, et 19aas­ta­sed Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi kas­van­di­kud Mar­tin Kal­vet, Mar­kus Kask ja Rau­no Kop­li nen­de mees­kon­na sär­gi sel­ga tõm­ba­sid: „Miks oleks pi­da­nud oma val­la pers­pek­tii­vi­kad noor­män­gi­jad kel­le­le­gi ära and­ma? Pea­le­gi on nad ju­ba nuu­su­ta­nud mees­te män­gu.”

Raa­si­kul elav Mar­tin Kal­vet sai Aru­kü­las kä­si­pal­liõ­pet And­rus Ro­gen­bau­milt ja Toi­vo Jär­velt ning Au­den­te­se spor­di­güm­naa­siu­mis Mar­tin Nood­lalt. Üks­teist kor­da tree­ne­ri­na HC Kehra Ees­ti meist­riks tüü­ri­nud Jü­ri Le­pa käe al­la siir­du­mi­ne avar­dab noors­port­la­se aren­gu­või­ma­lu­si: „Mul­le vä­ga meel­dib meie mees­kond. Jü­ri on vä­ga hea tree­ner. Tee­me paar aas­tat koos kõ­vas­ti tren­ni, et siis ha­ka­ta meist­ri­lii­gas me­da­li pä­rast kon­ku­ree­ri­ma.”

Ko­du­kan­di spor­di hü­van­guks
Lau­päe­val kao­ta­sid Raa­si­ku/Mist­ra kä­si­pal­lu­rid ko­du­saa­lis Aru­kü­las HC Tal­lin­na mees­kon­na­le, mi­da ju­hen­dab Jü­ri Le­pa poeg Ris­to Lepp. Va­rem alis­tu­sid nad võõr­sil HC Vil­jan­di­le ja Põl­va Ser­vi­ti­le.

„Mui­du­gi oli va­lus kao­ta­da, Vil­jan­di ja Tal­lin­na mees­kon­da taht­si­me või­ta. Tei­se poo­la­ja al­gu­ses läks mäng käest, vis­ka­si­me pos­ti või ot­se vä­ra­va­va­hi­le. Kui­gi sai­me män­gu taas käi­ma, ei suut­nud enam kao­tus­sei­su ta­sa te­ha,” lau­sus Mar­tin Kal­vet.

Kä­si­pal­li­mees­kon­na aren­da­mi­se ta­ga on Raa­si­ku suu­rim tööand­ja, üle 30 aas­ta te­gut­se­nud Mist­ra-Au­tex. Kui kaks aas­tat ta­ga­si val­mis Raa­si­ku põ­hi­koo­li spor­di­hoo­ne, mõt­les Mist­ra-Au­te­xi juht Priit Tamm ko­he kau­ge­ma­le: „Esi­me­ne lu­ba­dus oli, et ta­ha­me 2025. aas­tal jõu­da Ees­ti meist­ri­lii­ga fi­naa­li. Tun­nen Jü­ri Lep­pa ühek­sa­küm­nen­da­test aas­ta­test, kui ta Keh­ras kä­si­pal­li üles ehi­tas ja me neid toe­ta­si­me. Eel­mi­sel aas­tal toe­ta­si­me HC Tal­lin­na noo­ri, kes na­gu Raa­si­ku/Mist­ra­gi män­gi­jad kuu­lu­vad HC Tal­la­se kä­si­pal­lik­lu­bis­se.”

Priit Tam­me sõ­nul pea­vad Raa­si­ku/Mist­ra vär­ve kind­las­ti kaits­ma need Aru­kü­la Spor­di­klu­bis tuu­le tii­ba­des­se saa­nud noor­me­hed, kes sea­vad spor­dis suu­ri ees­mär­ke ja ta­ha­vad neid pro­fes­sio­naal­selt tree­ni­vas mees­kon­nas teoks te­ha: „Mui­du­gi oleks hea, kui kõik 15 män­gi­jat olek­sid Aru­kü­last, aga kui neid on ne­li-viis, siis pea­me te­ge­ma teis­te kes­kus­te­ga koos­tööd. Kä­si­pal­lit­ree­nin­guid viiak­se lä­bi ka Raa­si­ku las­te­le, nen­de män­gu­me­heks sir­gu­mi­ne võ­tab veel ae­ga.”

Ko­du­kan­di spor­die­lu toe­ta­mist olu­li­seks pi­dav Priit Tamm arut­les: „Kui Raa­si­ku/Mist­ra suu­dab ühel päe­val män­gi­da Keh­ra, Põl­va, Tallinna, Vil­jan­di ja Ta­pa mees­kon­da­de­ga esi­ko­ha pä­rast, siis võik­si­me val­la Raa­si­ku juh­ti­de­le öel­da: „Vii­si­me mees­kon­na Ees­ti pa­re­mik­ku. Kas ta­ha­te, et val­la­le või­de­taks me­da­leid ja ole­te sa­mu­ti val­mis sel­le heaks pa­nus­ta­ma?””

Eelmine artikkelRaasiku valla teepeenraid hooldab Kopaproff
Järgmine artikkelCovid-po­si­tiiv­sed Loksal, Kuu­sa­lu ja Anija vallas