Ani­ja val­la­va­lit­sus tä­nas õpe­ta­jaid mee­ga

276
Anija vald.

Ani­ja val­la­va­lit­sus jät­tis sel aas­tal ära tra­dit­sioo­ni­li­se ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te tun­nus­ta­mi­seks ka­van­da­tud suu­rü­ri­tu­se, kuid kut­sus al­la­su­tu­si mär­ka­ma ja tun­nus­ta­ma tub­li­sid õpe­ta­jaid, hu­vi­rin­gi­de ju­hen­da­jaid, tree­ne­reid, noor­soo­töö­ta­jaid. Neid tä­na­ti val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja­ga, kõik ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, noor­soo­töö­ta­jaid ja sot­siaal­kes­ku­se töö­ta­jad said kin­giks mee­pur­gi. Neid käi­sid õpe­ta­ja­te päe­val, 5. ok­toob­ril üle and­mas val­la­va­nem Rii­vo Noor ja abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja. Keh­ra las­teae­da­des olid ka­he rüh­ma lap­sed ja õpe­ta­jad es­mas­päe­val ene­sei­so­lat­sioo­nis, kuna ühel töö­ta­jal tu­vas­ta­ti ko­roo­na­vii­ru­s. Le­pat­rii­nu, Las­te­ta­re ja Ala­ve­re Mõm­mi­la õpe­ta­jaid käi­di õn­nit­le­mas tei­si­päe­val ja kol­ma­päe­val.

Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja päl­vi­sid tä­na­vu õpe­ta­jad Rii­na Nor­den, Ma­ret Ki­vis­tu, Tat­ja­na Ku­ri­lo ja Epp Joab Keh­ra güm­naa­siu­mist, Lii­na Mor­na Aeg­vii­du las­teaiast, Ag­nes­sa Tšub, Kai­di Kiigs­ke, Kät­lin Vilks, Kül­li Lil­le­vä­li, Maa­ri­ka Sir­kas, Na­tal­ja Gav­ril­juk, Sii­ri Ran­de, Tii­na Tep­pan, Ul­mi Lõo­ke, Va­len­ti­na Lju­ten­ko ja Ol­ga Se­vos­tiya­no­va Ani­ja Val­la Las­teae­da­dest. Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­sest tä­na­ti Keh­ra ja Ala­ve­re rah­va­tant­su­rüh­ma­de ju­hen­da­jat Maa­ri­ka Tut­tel­ber­gi, Xi­lo­fo­no ja Keh­ra Muu­si­ku­te ju­hen­da­jat Ül­le Rau­da, lau­luan­samb­li Ma­riann kauaaeg­set ju­hen­da­jat Reet Män­ni­kut, se­ga­koo­ri Han­ni­jög­gi di­ri­gen­ti Ma­riell Arenit, He­li lau­lus­tuu­dio nais­koo­ri ju­hen­da­jat He­li Ka­ru ja Aeg­vii­du rah­va­tant­su­rüh­ma­de ju­hen­da­jat An­ni­ka Noort. Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja said ka Mar­git Aas­maa ja Tuu­li­ki Roht­la Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se pe­re­ko­dust.

Eelmine artikkelCovid-po­si­tiiv­sed Loksal, Kuu­sa­lu ja Anija vallas
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las tõu­seb prü­gi­veo hind