Aru­kü­las toi­mus es­ma­kord­selt Har­ju­maa ema­de-isa­de lau­lu­võist­lus Kuld­ne mik­ro­fon

845
Har­ju­maa esi­me­sel ema­de-isa­de lau­lu­võist­lu­sel osalenud LAU­RI ME­TUS Lok­salt, ME­RI­KE PIK­KEL ja AIN TROL­LA Ani­ja ning AN­NA-LII­SA MII­LITS ja VA­HUR PAR­VE Raa­si­ku val­last.

„Au­salt öel­des ole­me žürii­ga ra­ba­tud – see, mis siin toi­mus, teeb mõ­ne­gi Ees­ti staa­ri kont­ser­di­le sil­mad et­te,“ üt­les žürii esi­mees Too­mas Voll lau­päe­val, 25. sep­temb­ril Aru­kü­la rah­va­ma­jas Har­ju­maa ema­de ja isa­de lau­lu­võist­lu­se pa­ri­ma­te väl­ja­kuu­lu­ta­mi­sel.

He­li­loo­ja ja di­ri­gent tun­nus­tas, et te­gu oli era­kord­selt heal ta­se­mel võist­lu­se­ga: „Te te­gi­te nii me kõr­va­de­le kui hin­ge­le suu­re pai.“

Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­ju­hi Ga­ri­na Too­min­ga­se al­ga­tu­sel toi­mu­nud ema­de-isa­de lau­lu­võist­lu­se­le olid esi­ne­ma kut­su­tud maa­kon­na igast val­last ja lin­nast üks ema ning üks isa. Hai­gus­te tõt­tu jäid tu­le­ma­ta Kii­li ja Kuu­sa­lu val­la esin­da­jad, teistest oma­va­lit­sus­test oli igaü­hest vä­he­malt üks osa­võt­ja, kok­ku 10 ema ja 10 isa. Neid saa­tis pro­fes­sio­naal­se­test muu­si­ku­test an­sam­bel koos­sei­sus Jan­no Trump bass­ki­tar­ril, Joel-Ras­mus Rem­mel klahv­pil­li­del, Kal­le Pil­li ki­tar­ril ja Hans Kur­vits löök­pil­li­del. Laul­vaid ema­sid-isa­sid hin­na­nud žüriis olid li­saks Too­mas Vol­li­le muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ita-Rii­na Pe­da­nik Viim­sist ning Ko­se kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja, muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ker­li Sild.

Õh­tu­ju­hid, Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga ja Kei­la kul­tuu­ri­kes­ku­se kuns­ti­li­ne juht Peep Raun kut­su­sid esial­gu jär­ge­möö­da la­va­le emad, see­jä­rel esi­ne­sid isad. Va­hea­ega-del, kui lau­lis Aru­kü­la mee­san­sam­bel Lüü-Türr ja tant­sis zum­ba­rühm Tä­he­sä­ra, sai pub­lik lau­lu­võist­lu­sel osa­le­nu­te seast va­li­da oma lem­mi­kud.

Ema­de erip­ree­mia AN­NA-LII­SA MII­LIT­SA­LE Aru­kü­last
Ani­ja val­da esin­da­nud viie lap­se ema, Ala­ve­re ja Tal­lin­na He­le­ni las­teaia muu­si­kaõ­pe­ta­ja Me­ri­ke Pik­kel lau­lis „Va­na vak­sa­lit“, kol­me po­ja ema, lap­se­puh­ku­sel äm­mae­mand An­na-Lii­sa Mii­lits Raa­si­ku val­last esi­tas Rai­mond Valg­re „See, ke­da ar­mas­ta­sin, kuu­lub tei­se­le“.

Grand Prix ehk Kuld­se mik­ro­fo­ni päl­vis Rae val­la muu­si­ka- ja lau­luõ­pe­ta­ja Kät­lin Vär­ton lau­lu­ga „Me­mo­ry“ muu­si­ka­list „Cats“. Pub­li­ku lem­mi­ku tiit­li sai oma­loo­min­gu­li­se lau­lu­ga üles as­tu­nud Triin Õu­na­maa Lää­ne-Har­ju val­last. An­na-Lii­sa Mii­lits päl­vis Valg­re lau­lu suu­re­pä­ra­se in­terp­re­tat­sioo­ni eest väikese mikrofoni ehk ühe kol­mest eri­pree­miast. Erip­ree­miad said ka Kad­ri Le­ping Kei­last ja Kris­tii­na Tõ­ru­ke Ko­se val­last. Laul­va­te ema­de võist­lu­sel osa­le­sid veel Maiu Tamm Har­ku ja An­ne­li Raud­lam Jõe­läht­me val­last ning Ju­lia Krekhk­ho­va Maar­du lin­nast ja Sil­via Il­ves Tal­lin­nast.

Kui­gi An­na-Lii­sa Mii­lits on laul­mist õp­pi­nud, tun­nis­tas pä­rast esi­ne­mist, et när­vee­ris kõ­vas­ti: „Va­he­peal on ol­nud suur paus ja kui sel­le­ga iga­päe­va­selt ei te­ge­le ega la­val esi­ne, lä­heb os­kus roos­te. Eel­mi­sel aas­tal olin „Mu­ku“ eten­du­ses ühe lau­lu asen­dus­laul­ja. Lau­lu­võist­lu­sel osa­le­mi­seks and­sin nõu­so­le­ku eel­du­sel, et see jääb ära, kuid nüüd toi­mus ik­ka­gi. Olen ra­hul, et tu­lin. Ae­g-a­jalt tu­leb oma mu­ga­vust­soo­nist väl­ja as­tu­da ja end proo­vi­le pan­na. Tei­si ma ei kuul­nud, suu­re pa­bis­ta­ja­na püüd­sin kes­ken­du­da enda esi­ne­mi­se­le, vaa­ta­sin te­le­fo­nist oma las­te vi­deo­sid ja pil­te. Valg­re meel­dib mul­le vä­ga, see laul on tal üks ilu­sa­maid, kui­gi tee­ni­ma­tult vä­he­tun­tud.“

Me­ri­ke Pik­kel Keh­rast ot­sus­tas osa­le­da oma las­te pä­rast: „Kui ne­mad käi­vad lau­lu­võist­lus­tel, siis mi­na ut­si­tan ja jul­gus­tan neid, nüüd oli või­ma­lus ol­la las­te­ga so­li­daar­ne. Olen laul­nud mõ­ne lau­lu pul­ma­des ja ma­tus­tel, pea­mi­selt lau­lan Keh­ra ko­gu­du­ses, kuid mit­te nii suu­rel la­val. Mul ei jää lau­lu­sõ­nad ab­so­luut­selt pä­he, „Va­na vak­sal“ on ai­nu­ke, mil­le sõ­nu enam-vä­hem tead­sin. Esi­ne­sin esi­me­se­na ja sain pä­rast ra­hu­li­kult tei­si kuu­la­ta. Nau­ti­sin iga esi­ne­mist, mõ­ned olid pä­ris pro­fid.“

Ka Kuld­se mik­ro­fo­ni võit­nud muu­si­kaõ­pe­ta­jal ja lau­lus­tuu­dio ju­ha­ta­jal Kät­lin Vär­to­nil on ol­nud kok­ku­puu­teid Ani­ja val­la­ga, viis aas­tat ta­ga­si sai te­ma tü­tar Min­na Ma­rie Truus Ani­ja val­la esin­da­ja­na Har­ju­maa Lau­lu­lap­sel 5-6aas­tas­te seas esi­ko­ha.

Isa­de erip­ree­mia AIN TROL­LA­LE Ani­ja val­last
Isa­dest esin­das Ani­ja val­da po­ja ja tüt­re isa Ain Trol­la, kes lau­lis VLÜ re­per­tuaa­rist rah­va­lik­ku „Ku­li lu­gu“. Kol­me po­ja isa Lok­salt, muu­si­ka­koo­li di­rek­tor Lau­ri Me­tus esi­tas lau­lu „See on mees“ ning Va­hur Par­ve, kel on kaks last, Raa­si­ku val­la esin­da­ja­na lau­lu „Va­na vak­sal“.

Grand Prix´ehk Kuld­se mik­ro­fo­ni päl­vis Pjotr Zo­to­vich Maar­dust, pub­li­ku lem­mi­kuks va­li­ti Aa­re Le­pik­saar Kei­last. Ain Trol­la päl­vis väikese mikrofoni ehk erip­ree­mia emot­sio­naal­se ja sü­ti­ta­va esi­tu­se eest.

Erip­ree­mia said ka Pee­ter Soo­saar Sa­ku val­last ja Aa­re Le­pik­saar Kei­last. Isa­de võist­lu­sel osa­le­sid veel Ar­do Lass Jõe­läht­me, Mar­gus Vain Rae, Ris­to Kiil­berg Saue ja Mar­ko La­ving Viim­si val­last.

Ain Trol­la, kes män­gib töö kõr­valt peoan­samb­lis Rul­li Mag­nee­tik ki­tar­ri, mär­kis, et ük­si soo­loe­si­ne­ja­na la­val ol­la oli hoo­pis mi­da­gi muud: „And­sin nõu­so­le­ku osa­le­da ju­ba eel­mi­sel aas­tal, aga mit­te sugugi ker­ges­ti. Kui ma siin olen, jä­re­li­kult olen edev. Esi­ne­jad olid vä­ga eri­ne­vad, lau­le niiöel­da pol­kast ro­ki­ni. „Ku­li lu­gu“ kuul­sin hil­ju­ti raa­diost ja jäi kum­mi­ta­ma. Ar­va­sin, et siin on pal­ju lüü­ri­li­si ja teh­ni­li­selt ras­ke­maid lau­le, va­li­sin sel­li­se, mil­le­ga saab ka rah­va käi­ma tõm­ma­ta.“

Lau­ri Me­tus sai võist­lu­sest tea­da nii hil­ja, et ke­da­gi teist sin­na ot­si­da ei jõud­nud ning läks, et Lok­sa oleks esin­da­tud: „Mul on ühe­me­he­bänd, kus olen ta­va­li­selt sün­te­saa­to­ri ta­ga, nüüd hoid­sin ühes käes mik­ro­fo­ni, tei­ne vä­ri­ses. Ma ei võt­nud se­da kui võist­lust, tu­lin liht­salt esi­ne­ma. Võist­lus­mo­ment te­ki­tab loo­mu­li­kult ala­ti pin­get. Ka­het­se­da po­le mi­da­gi, kui­gi kee­gi mees­test üt­les, et nor­maal­sed me­hed is­tu­vad prae­gu sau­nas ja joo­vad õlut, aga meie vä­ri­se­me siin.“

IT-alal töö­tav Va­hur Par­ve, kes lau­lab kam­mer­koo­ris ja või­tis li­gi 20 aas­ta ta­ga­si Raa­si­ku val­la isa­de lau­lu­võist­lu­se, kin­ni­tas sa­mu­ti, et en­ne la­va­le mi­ne­kut pa­bis­tas kõ­vas­ti: „Asi po­le võist­lu­ses, siin ju võist­led­ki eel­kõi­ge iseen­da­ga, aga mul­le ei meel­di üld­se ük­si laul­da. Kok­ku­võt­tes oli vä­ga vin­ge üri­tus, müts ma­ha Ga­ri­na ees, kes kor­ral­dab as­ju, mis an­nab või­ma­lu­se ta­va­li­sest teist­moo­di pin­gu­ta­da.“

Aas­ta pä­rast taas?
„Järg­mi­sel aas­tal koh­tu­me jäl­le,“ lu­bas žürii esi­mees Too­mas Voll.

Ga­ri­na Too­min­gas lau­sus, et kui­gi ema­de-isa­de leid­mi­ne ja veen­mi­ne pol­nud ker­ge ning ko­roo­na tõt­tu tu­li võist­lust eda­si lü­ka­ta, sai ta vä­ga pal­ju po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det: „Aa­re Le­pik­saar Kei­last kir­ju­tas lau­sa, et ta­haks meie võist­lu­se­le an­da aas­ta ko­gu­kon­na­sünd­mu­se tiit­li. Ka te­ma ar­vas, et võist­lus peab jät­ku­ma ja kas­va­ma. Aeg näi­tab, kas Har­ju­maa ema­de-isa­de lau­lu­võist­lu­sest saab tra­dit­sioon.“

Eelmine artikkelVal­la­va­lit­sus võt­tis Sal­mis­tu eel­nõu ta­ga­si
Järgmine artikkelMadeira – looduslike hortensiate ja kuni viiemeetriste eerikatega saar