Jumin­da pool­saa­re me­re­pääs­te­laa­ger on Pääs­te­lii­du pa­rim noor­soo­töö

659
Ju­min­da me­re­pääs­te­laag­ri eest­ve­da­jad RIC­HARD RAUD­LA, SAND­RA LIIS HÄÄL ja GER­DA TRIIN HÄÄL Pääs­te­lii­du juu­be­li­üri­tu­sel.

Viie aas­ta­ga on Ju­min­da laag­ris me­re­pääs­teos­ku­si oman­da­nud li­gi 500 last.

„En­ne au­hin­da­de ja­ga­mist oli Pääs­te­lii­du juu­be­li tä­his­ta­mi­sel pa­neel­dis­kus­sioon, kus aru­ta­ti, et noo­ri on va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te seas vä­he ja kui­das neid juur­de saa­da. Mui­ga­si­me koos Ric­har­di ja Sand­ra­ga saa­lis oma­va­hel, sest meie tea­me sel­le edu ret­sep­ti. Meie Ric­har­di­ga oli­me viis su­ve ta­ga­si laag­ri­lap­sed, nüüd vea­me ise me­re­pääs­te­laag­rit, ole­me lu­ba­de­ga väi­ke­lae­va­ju­hid ja koo­li­ta­tud me­re­pääst­jad,“ rää­kis Ju­min­da Pool­saa­re Selt­si me­re­pääs­te­laag­ri pea­kor­ral­da­ja ja vas­tu­ta­ja Ger­da Triin Hääl, kes koos Sand­ra Liis Hää­le ja Ric­hard Raud­la­ga võt­tis vas­tu Pääs­te­lii­du tun­nus­tu­se – Ju­min­da poo­lsaa­re me­re­pääs­te­laa­ger ni­me­ta­ti Pääs­te­lii­du küm­nen­di pa­ri­maks noor­soo­tööks. Kin­gi­tu­seks said noo­red isik­li­kud pääs­te­ves­tid ja mee­neid ko­gu ühin­gu­le.

Pääs­te­liit kor­ral­das möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val, 22. jaa­nua­ril rii­gi­ko­gu kon­ve­rent­si­saa­lis sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks pi­du­li­ku kõ­ne­koo­so­le­ku „Jääd kiiv­ris­se“, ku­hu olid kut­su­tud lii­tu kuu­lu­va kõi­gi 126 pääs­teor­ga­ni­sat­sioo­ni esin­da­jad. Juu­be­li­peo pea­kor­ral­da­ja, Ju­min­da pool­saa­re me­re­pääs­te­rüh­ma eest­ve­da­ja Ar­tur Tal­vik kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Pääs­te­liit loo­di küm­me aas­tat ta­ga­si sa­mas saa­lis, mis­tõt­tu va­li­ti ka peo­ko­haks: „On vä­ga hea meel ja ole­me õn­ne­li­kud, et meie te­ge­vust noor­te­ga on tä­he­le pan­dud. Ju­min­da me­re­pääs­te­laa­ger on las­te­le uni­kaal­ne, Ees­tis po­le teist sel­list, mis oleks suu­na­tud pääs­te­te­ge­vu­se õpe­ta­mi­se­le maal ja me­rel, õpe­ta­tak­se ka es­maa­bi and­mist. Su­vel osa­le­vad kol­mes va­he­tu­ses kok­ku sa­da last, me­re­pääs­te­laag­ris esi­me­sel ka­hel su­vel osa võt­nud noor­test on saa­nud Ju­min­da va­ba­taht­li­ku me­re­pääs­te­rüh­ma liik­med.“

Ta li­sas, et ees­märk on õpe­ta­da lap­si ise hak­ka­ma saa­ma ja va­ja­du­sel teis­te­le abi and­ma. Nad tea­vad, mis on tur­va­li­sus. Me­re­pääs­te­laag­ri üks roll on ka Ees­ti me­re­kul­tuu­ri taas­ta­mi­ne – nõu­ko­gu­de ajal su­re­ta­ti see suu­res osas ran­na­kü­la­des väl­ja.

Kolm va­he­tust au­gus­ti­kuus
Ka­hel vii­ma­sel su­vel laag­ri te­ge­vu­se eest vas­tu­ta­nud Ger­da Triin Hääl üt­les, et viie su­ve­ga on me­re­pääs­te­laag­ris vas­tu võe­tud um­bes 500 last. Laag­rid toi­mu­vad au­gus­ti­kuus kol­mes va­he­tu­ses, igas 33-34 last või noort. Osa­le­jad on ja­ga­tud kol­me va­nu­seg­rup­pi: 4-7aas­ta­sed, 8-13aas­ta­sed ja 14-18aas­ta­sed. Üks va­he­tus kes­tab ne­li öö­päe­va, öö­bi­tak­se Ju­min­da en­di­ses pii­ri­val­ve­kor­do­nis, mi­da me­re­pääst­jad saa­vad ka­su­ta­da po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti­ga sõl­mi­tud le­pin­gu alu­sel.

Ger­da Triin Hääl tõ­deb, et peaae­gu igas va­he­tu­ses on tul­nud voo­di­koh­ta­de tõt­tu mõ­ne­le soo­vi­ja­le ära öel­da, üle 34 lap­se laag­ris­se ei ma­hu­ta. Laag­ri ni­me­kir­ja pan­nak­se lap­sed ju­ba aas­ta al­gu­ses, re­gist­ree­ri­mi­ne al­gab järg­mi­sel nä­da­lal, kuid pal­jud lap­se­va­ne­mad on laag­ri koh­ta ju­ba prae­gu uu­ri­nud.

„Pä­rast aas­ta­va­he­tust tu­leb ha­ka­ta laag­ri aja­ka­va pai­ka pa­ne­ma ja te­ge­vu­si kok­ku lep­pi­ma. Koo­li­ta­ja­te­na ai­ta­vad Ju­min­da va­ba­taht­li­ku me­re­pääs­te­rüh­ma liik­med: Mait Kröönst­röm, Ar­tur Tal­vik, Mar­ti Hääl, Ric­hard Raud­la, Tar­vi Velst­röm, Sand­ra Liis Hääl ja Sig­ne Pa­ju­la. Abis on ol­nud ka Sir­je Pa­ju­la, Ai­ve Mõt­tus, Al­ger Paal­berg, Ago Kat­vel, Kad­ri Us­tav, Taa­vi Us­tav, Theo Kehl­mann, pal­jud tei­sed Ju­min­da me­re­pääst­jad ja ko­gu­kon­na liik­med. Ka­hel vii­ma­sel su­vel on meil ol­nud koos me­re­pääs­te­rüh­ma­ga la­hel õp­pus, möö­du­nud aas­tal sai­me ka­su­ta­da ka eht­sat pääs­te­par­ve. Osa­le­sid pal­jud ko­ha­li­kud me­re­pääst­jad. Suur pa­nus on neil ka las­te trans­por­ti­mi­sel Ju­min­dalt laag­rist Ha­ra sa­da­mas­se. Mait Krööns­tö­mi ju­hen­da­mi­sel õpi­ti ka tu­le­kah­ju kor­ral te­gut­se­mist,“ kir­jel­das Ger­da Triin Hääl.

Ka­hel su­vel on käi­dud laag­ri noor­te­ga paa­di­mat­kal, mul­lu kü­las­ta­ti Ma­lu­si saart, aas­ta va­rem Moh­nit. Kõi­gi­le laag­ri­lis­te­le te­hak­se mä­les­tu­seks me­re­pääs­te­lo­go­de ja ni­me­de­ga sär­gid.

Kol­mel esi­me­sel aas­tal laag­rit kor­ral­da­nud Sand­ra Liis Hääl rää­kis, et esi­me­sel kor­ral olid pea­mi­sed eest­ve­da­jad me­re­pääs­te­selt­si liik­med, alus­ta­ti ka­he va­he­tu­se­ga. Ju­ba järg­mi­sel aas­tal tu­li suu­re hu­vi tõt­tu te­ha kolm va­he­tust: „Au­gus­tis on il­mad sel­li­seks laag­riks kõi­ge pa­re­mad. Ta­ga­si­si­de on ol­nud po­si­tiiv­ne, tä­na­tak­se ko­he ko­ha­peal ja kir­ju­ta­tak­se ka hil­jem. On nä­ha, et lap­sed on tä­nu laag­ri­le me­re suh­tes jul­ge­mad, igal aas­tal kor­da­me tar­ku­si üle ja õpi­me juur­de. Laial­da­selt me laag­rit rek­laa­mi­da ei saa, sest roh­kem po­le või­ma­lik vas­tu võt­ta.“

Laag­ri lä­bi­vii­mi­seks on taot­le­tud ja saa­dud toe­tust Kuu­sa­lu val­lalt, ka Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­dult ja Lea­de­rist ning era­toe­ta­ja­telt. Li­saks tu­leb pe­re­del maks­ta lap­se eest laag­ri­ta­su.

Ar­tur Tal­vik: „Laa­ger on eel­kõi­ge oma ko­gu­kon­na las­te­le – me­re­pääs­teü­hin­gu ja poo­lsaa­re selt­si liik­me­te las­te­le, laie­malt ka nen­de sõp­ra­de­le.“

Eelmine artikkelOma­nik ka­van­dab Aru­kü­la en­di­se sõ­ja­väeo­sa ala­le ela­mu­piir­kon­da
Järgmine artikkelTAA­VI ES­KO­LE Ees­ti Koo­riü­hin­gu aas­ta di­ri­gent-muu­si­kaõ­pe­ta­ja tii­tel