Val­la­va­lit­sus võt­tis Sal­mis­tu eel­nõu ta­ga­si

62
Salmistu sadam.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et võ­tab Sal­mis­tu sa­da­ma hoo­nes­tu­sõi­gu­se aru­te­lu osas aja ma­ha ning vo­li­ko­gu is­tun­gi­le kol­man­da­le lu­ge­mi­se­le suu­na­tud eel­nõu ta­ga­si. Vo­li­ko­gu 27. sep­temb­ri õh­tul toi­mu­nud is­tun­gi päe­va­kor­ras hoo­nes­tu­sõi­gu­se kon­kur­si­tin­gi­mus­te keh­tes­ta­mist ei ol­nud. Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et täh­ta­jaks, 20. sep­temb­riks esi­ta­ti eel­nõu­le mit­me­su­gu­seid et­te­pa­ne­kuid ning toi­mus koh­tu­mi­ne Sal­mis­tu ja Valk­la kü­la­ko­gu­kon­da­de ja val­la esin­da­ja­te­ga: „Val­la­va­lit­sus ana­lüü­sis see­jä­rel tek­ki­nud olu­kor­da ning jõu­dis sei­su­ko­ha­le, et võ­ta­me eel­nõu ta­ga­si, se­da tu­leb veel koos eks­per­ti­de­ga aru­ta­da ja täien­da­da.“ Kü­si­mu­se­le, mis saab eel­nõu­ga eda­si, vas­tas ta, et ilm­selt jõuab eel­nõu uues­ti vo­li­ko­gu is­tun­gi päe­va­kor­da aas­ta lõ­pu­poo­le, kui va­li­mi­sed on möö­das:
„Lõp­pees­märk on saa­da Sal­mis­tu­le toi­miv sa­dam. Na­vi­gat­sioo­ni­hooaeg al­gab ap­ril­lis.“ Ta li­sas, et pea­le ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na on sa­da­ma hoonestusõiguse vas­tu hu­vi tund­nud mõ­ned et­te­võt­jad: „Käe­so­le­va aas­ta väl­tel on mõ­nel kor­ral he­lis­ta­tud ja uu­ri­tud, olen sel­gi­ta­nud. Kellelegi ei ole mingeid etteulatuvaid lubadusi antud.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 22. septembril
Järgmine artikkelAru­kü­las toi­mus es­ma­kord­selt Har­ju­maa ema­de-isa­de lau­lu­võist­lus Kuld­ne mik­ro­fon