Aru­kü­la Vil­di­vil­la ka­rask on Ees­ti pa­rim pa­ga­ri­too­de

320
Stuu­dio­koh­vi­ku-kä­si­töö­poe Vil­di­vil­la pe­re­nai­ne MAIA RAUD­KI­VI-VAIK­LA hoiab käes Ees­ti pa­ri­mat ka­ras­kit ning ENE­LI AREN seem­ne­te ja ür­ti­de­ga ka­ras­kit.

Ees­ti Ta­lu­pi­da­ja­te Kesk­lii­du kor­ral­du­sel kuuen­dat aas­tat toi­mu­nud Ees­ti pa­ri­ma ta­lu­toi­du kon­kur­sil va­lis 12liik­me­li­ne hin­da­mis­ko­mis­jon 71 ta­lu­too­te seast väl­ja võit­jad 11 ka­te­goo­rias. Ees­ti pa­ri­maks pa­ga­ri­too­teks 2021 va­li­ti Aru­kü­la OÜ Vil­di­vil­la jõh­vi­ka­te, anii­si ja tu­me­da šo­ko­laa­di­ga ka­rask.

Au­tor Maia Raud­ki­vi-Vaik­la rää­kis, et või­du­ka­rask sün­dis sep­temb­ris toi­mu­nud Jä­ne­da laa­daks, kui tek­kis mõ­te võt­ta sin­na li­saks ta­va­lis­te­le ka­ras­ki­te­le kaa­sa ka mi­da­gi ma­gu­sat.

„Sel­les­se ka­ras­kis­se po­le li­sa­tud suhk­ruid, ko­gu ma­gu­sus on tu­me­dast šo­ko­laa­dist, ro­si­na­test ja jõh­vi­ka­test. Eel­ne­valt ei kat­se­ta­nud, mul liht­salt tu­li mõ­te, et pa­neks need ja veel mõ­ned as­jad kok­ku ning vaa­taks, mis sün­nib,“ rää­kis ta.

Jä­ne­dal saa­tis ma­gu­sat ka­ras­kit edu: „Tean ini­me­si, kes lä­he­vad ju­ba üks­nes anii­si ni­me kuul­des ee­ma­le, kuid meie ka­rask oli üle oo­tus­te po­pu­laar­ne.“

Kui see soo­vi­ta­ti esi­ta­da ta­lu­toi­tu­de kon­kur­si­le, vaa­tas Maia Raud­ki­vi-Vaik­la es­malt tin­gi­mu­si ning need ei meel­di­nud tal­le: „Seal olid mi­nu jaoks ime­li­kud kü­si­mu­sed. Näi­teks tu­li vas­ta­ta, kes mõt­les väl­ja pa­ken­di. Meil po­le­gi pa­ken­dit, ka­ras­ki jä­rel käiak­se oma kor­vi või val­ge rä­ti­ku­ga. Plaa­ni­sin loo­bu­da, kuid soo­vi­ta­ti siis­ki, et är­ge kü­si­mus­te­le vas­ta­ke, kui ei ta­ha, aga osa­le­ge ik­ka. Peaae­gu vii­ma­sel se­kun­dil vii­si­me oma ka­ras­kid kon­kur­si­le.“

Või­dust said Maia Raud­ki­vi-Vaik­la ja te­ma kol­leeg Ene­li Aren tea­da ok­toob­ris, kui Põh­ja-Ees­ti toi­du­te­gi­jad käi­sid õp­pe­rei­sil Vil­jan­di­maal. Sa­mas rei­si­selts­kon­nas olid Väi­ke-Maar­ja OÜ Vin­ky­mon esin­da­jad, kes esial­gu lu­ge­sid uu­dist, et nen­de küüs­lau­guk­rõp­sud on va­li­tud pa­ri­maks Põh­ja-Ees­ti too­teks ja pa­ri­maks ter­vi­se­too­teks.

„Ene­li hak­kas sel­le pea­le oma te­le­fo­nist uu­ri­ma ning üt­les, et kuu­le, siin ole­me meie ka,“ ju­tus­tas Maia Raud­ki­vi-Vaik­la.

Saa­vu­ta­tu hak­kas Vil­di­vil­la nais­te sõ­nul nei­le ko­ha­le jõud­ma al­les siis, kui olid teis­te­le õp­pe­rei­sist osa­võt­nui­le vaik­selt tea­da and­nud, et ka ne­mad na­tu­ke võit­sid ning kee­gi ole­vat sel­le pea­le hüüd­nud: „Kuul­ge, see on ju Ees­ti pa­rim!“

„Siis hak­ka­sid käed-ja­lad vä­ri­se­ma, et mil­le­ga me nüüd hak­ka­ma ole­me saa­nud,“ tun­nis­tas ko­gu rii­gi pa­ri­ma ka­ras­ki te­gi­ja.

Li­saks jõh­vi­ka­te, anii­si ja tu­me­da šo­ko­laa­di­ga ma­gu­sa­le ka­ras­ki­le esi­tas Vil­di­vil­la ta­lu­toi­tu­de võist­lu­se­le oma po­pu­laar­sei­ma, tra­dit­sioo­ni­li­se seem­ne­te ja ür­ti­de­ga ka­ras­ki. Sel­le ret­sept on sa­mu­ti Maia Raud­ki­vi-Vaik­la loo­ming: „Mõt­le­me 95 prot­sen­ti ret­sep­ti­dest ise väl­ja. Ka­su­ta­me jär­je­kind­lalt täis­te­ra­ja­hu­sid, ma­he­mu­ne.“

Pa­ri­ma ta­lu­toi­du 2021 võit­ja­te tun­nus­ta­mi­ne pi­di toi­mu­ma tä­nuü­ri­tu­sel 12. no­vemb­ril, kuid lü­ka­ti ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu eda­si ke­va­deks. Ees­ti pa­ri­mat ka­ras­kit nii kaua oo­ta­ma ei pea, se­da küp­se­ta­tak­se Aru­kü­las Vil­di­vil­las nüüd pi­de­valt: „Iga päev ei ole, kes soo­vib, tel­li­gu üks päev et­te.“

Tra­dit­sioo­ni­list ka­ras­kit on Vil­di­vil­last se­ni roh­kem tel­li­tud, ma­gu­sat võe­tak­se pi­gem proo­viks.

„Mul­le en­da­le see mait­seb, olen täie­lik tu­me­da šo­ko­laa­di ja ka anii­si fänn. Se­da on proo­vi­nud ka need, kel­le­le aniis ei meel­di, ning ol­nud ül­la­ta­nud, et sin­na see so­bib. Se­ni on ma­gu­sat ka­ras­kit tel­li­tud pi­gem pi­du­li­keks sünd­mus­teks, võe­tud sün­ni­päe­va­laua­le keek­si ase­mel. Kee­gi õpe­tas, et või ja mee­ga ole­vat vä­ga mait­sev,“ lau­sus Maia Raud­ki­vi-Vaik­la.

Eelmine artikkelPõh­ja-Ees­ti ko­du­kok­ka­de jõu­lu­toi­tu­de ret­sep­ti­võist­lus
Järgmine artikkelUued ideed jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­seks Kuu­sa­lu val­las