Põh­ja-Ees­ti ko­du­kok­ka­de jõu­lu­toi­tu­de ret­sep­ti­võist­lus

290

Lea­der-pro­jek­ti „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit tun­tuks“ raa­mes kor­ral­da­tak­se kol­man­dat kor­da ret­sep­ti­kon­kurss – 1. det­semb­riks oo­da­tak­se jõu­lu­toi­tu­de ret­sep­te. Ka­su­ta­da tu­leks Põh­ja-Ees­tis kas­va­ta­tud too­rai­neid ja toi­du­kul­tuu­ri pä­ran­dit. Kon­kur­si­le võib esi­ta­da soo­la­seid, ma­gu­said, kül­mi või soo­je toi­te. Osa­le­ja­tel pa­lu­tak­se koos ret­sep­ti­ga saa­ta val­mis­ta­mi­s­õpe­tus ning fo­to või vi­deo. Pa­ri­mad ret­sep­tid aval­da­tak­se Põh­ja-Ees­ti toi­du­raa­ma­tus. See­kord­se kon­kur­si ret­sep­tid vaa­tab üle ja hin­dab oma mees­kon­na­ga Ani­ja Mõi­sa­koh­wi­ku kokk Ül­le Nii­ne­mets. Täp­se­ma in­fo leiab kon­kur­si koh­ta ko­du­le­helt ko­ha­lik­toit.aren­dus­ko­da.ee. Pro­jek­ti­juht Eha Paas üt­leb, et kon­kur­sist saa­vad osa võt­ta ko­kad ko­ha­li­kest väi­keet­te­võ­te­test ja tu­ris­mi­ta­lu­dest, sa­mu­ti ko­dus kok­ka­jad ja ka noo­red. Mul­lu mais oli Põh­ja-Ees­ti ke­va­dis­te toi­tu­de, tä­na­vu aas­ta al­gu­ses tal­vis­te roo­ga­de ret­sep­ti­võist­lus.

Eelmine artikkelKaha­la jär­ve ümb­rit­se­va­te kü­la­de 8 bus­si­pea­tu­ses on hel­ku­ri­te hoi­di­kud
Järgmine artikkelAru­kü­la Vil­di­vil­la ka­rask on Ees­ti pa­rim pa­ga­ri­too­de