Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpilastele korraldati es­ma­kord­selt tu­le­tõr­jeo­lüm­pia

34
Ühes üle­san­des tu­li täi­ta au­to­kum­mi sis­se pan­dud äm­ber vee­ga. Vett pidi sel­les­se kan­dma ämb­ri­ga, mil­le põh­jas olid au­gud. Pil­dil va­lab vett JO­HAN­NES KA­SE­MAA 6.a klas­sist. Fo­to Ma­ri Möls

„See oli maail­ma kõi­ge äge­dam koo­li­päev,“ kiit­sid Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­la­sed koo­li staa­dio­nil möö­du­nud nel­ja­päe­val, 23. mail toi­mu­nud tu­le­tõr­jeo­lüm­piat, mil­le ka­vas olid ko­gu koo­li­le mõel­dud pääs­te­ala­sed või pääs­te­va­hen­di­te­ga spor­di­võist­lu­sed.

Neid viis lä­bi Tõ­nis Saar Paide Vabatahtlikust Tuletõrje Ühingust. Ta oli Aru­kül­la sõit­nud eel­mi­sel päe­val, et võist­lus­a­lad tu­le­tõr­jeo­lüm­piaks et­te val­mis­ta­da, ning öö­bis pe­re­ga staa­dio­nia­lal tel­gis. Nel­ja­päe­va hom­mi­kul al­ga­sid koo­li staa­dio­ni­­alal tu­le­tõr­je­võist­lu­sed 1.-4. klas­si­de­le, pä­rast­lõu­nal 5.-8. klas­si­de­le. Igast klas­sist moo­dus­ta­ti kaks 6liik­me­list võist­kon­da, ühe võist­lu­se lä­bi­mi­seks oli ae­ga 3 mi­nu­tit, siis kõ­las sig­naal ja tu­li min­na järg­mist üles­an­net soo­ri­ta­ma.

Pa­ral­leel­selt toi­mu­nud võist­lu­sa­la­sid oli 20. Näi­teks tu­li ühel võist­lu­sel võist­kon­na liik­me­tel kol­me mi­nu­ti jook­sul ka­he­kau­pa või­ma­li­kult pal­ju kor­di joos­ta üm­ber vä­ra­va, hoi­des kan­de­raa­mi, mil­lel oli nukk. Tei­sel alal pi­di võist­kon­na üks lii­ge kand­ma kiiv­ri­ga või­ma­li­kult pal­ju vett au­ke täis to­rus­se, teis­tel liik­me­tel tu­li ta­kis­ta­da vee au­ku­dest väl­ja voo­la­mist, et vee­ta­se to­rus tõu­seks või­ma­li­kult kõr­ge­le. Kol­man­das üles­an­des pum­pas üks võist­le­ja voo­li­kus­se vett, tei­ne püü­dis vee­joa abil pal­li au­ku saa­da. Tu­li ka vee­voo­li­kuid laia­li vi­sa­ta ja kok­ku ke­ri­da, hüd­ran­te kee­ra­ta, hingamisaparaadi bal­loo­ni sel­jas tas­si­des joos­ta.

„Pal­jud üle­san­ded nõud­sid füü­si­list pin­gu­tust, aga üks­ki laps ei vi­ri­se­nud, et ei ta­ha või jak­sa te­ha või et on lii­ga pa­lav,“ kii­tis Aru­kü­la koo­li hu­vi­juht Ma­ri Möls.

Ta li­sas, et vä­he­malt pool­tes har­ju­tus­tes said lap­sed mär­jaks, kuid see ei hei­du­ta­nud ke­da­gi, pi­gem kas­te­ti end mee­le­ga mär­jaks, sest ilm oli vä­ga soe: „Pä­rast vii­mast võist­lust la­sid meie va­ba­taht­li­kud pääst­jaid vee­ka­hu­rist vee­joa õh­ku ja lap­sed olid sel­le all just­kui vih­ma käes, see­jä­rel te­gidka oma­va­hel vee­sõ­da.“

Võist­lu­sel mõõ­de­ti küll tu­le­mu­si, kuid nen­de põh­jal pa­ri­maid ei sel­gi­ta­tud. Üle­san­ne­te lä­bi­vii­mi­sel olid koo­li õpi­las­­esin­du­se liik­me­te­le ja õpe­ta­ja­te­le abiks MTÜ Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu liik­med. Va­ba­taht­li­kud pääst­jad tõid ko­ha­le oma ne­li tu­le­tõr­jeau­tot, ja­ga­sid vett ja näi­ta­sid teh­ni­kat. Pääs­teau­to­sid käi­sid vaa­ta­mas ka Aru­kü­la las­teaia lap­sed.

Ma­ri Möls üt­les, et koo­li tu­le­tõr­jeo­lüm­pia kor­ral­da­mi­ne oli ees­ti kee­le õpe­ta­ja In­ge­ly Pe­nu mõ­te: „Ta on ol­nud noor­te­ühenduse Eesti Laste Organisatsioon (ELO) lii­ge ja osa­le­nud elo­ka­te su­ve­laag­ris, mil­les on ala­ti ol­nud tu­le­tõr­jeo­lüm­pia. ELO liik­me­te­le see vä­ga meel­dib ja nad on kü­si­nud, miks meil koo­lis po­le. In­ge­ly kau­du jõud­si­me Tõ­nis Saa­re­ni.“

Hu­vi­juht rääkis ideest Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu ju­ha­tu­se liik­me­le Jaak Laa­nis­to­le. Üt­les, et ta­haks sel­list et­te­võt­mist Aru­kü­la koo­li, kuid sel­leks on va­ja ra­ha: „Jaak vas­tas, ära mu­ret­se, tee­me ära, pääs­tea­met kind­las­ti toe­tab ja loo­mu­li­kult tu­le­vad ka Raa­si­ku val­la va­ba­taht­li­kud ap­pi.“

Tuletõrjeolümpiat finantseeris Raasiku Tuletõrjeühing.

Ma­ri Möls rõõ­mus­tas, et õpi­las­te ja lapsevanemate ta­ga­si­si­de tu­le­tõr­jeo­lüm­pia koh­ta oli vä­ga po­si­tiiv­ne, li­saks spor­ti­mi­se­le ja lus­ti­mi­se­le said lap­sed ai­mu, mi­da ku­ju­tab en­dast pääst­ja töö: „Suur ai­täh meie va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le. Kind­las­ti võiks tu­le­tõr­je­olüm­pia toi­mu­da igal ke­va­del, kui õp­pe­töö on ju­ba lä­bi ja aas­ta­hin­ded pan­dud. Sel­leks po­le muud ta­kis­tust kui ra­ha, aga usun, et sel­le ta­ga ei saa nii äge et­te­võt­mi­ne jää­da. Sel kor­ral mõt­le­si­me pä­rast, et olek­si­me või­nud õpe­ta­ja­te võist­kon­na väl­ja pan­na, need üle­s­an­ded on ka täis­kas­va­nu­te­le põ­ne­vad. Kui tee­me tu­le­tõr­je­olüm­piat veel, osa­le­me ka õpe­ta­ja­te­ga.“

Jaak Laanisto kinnitusel toimub tuletõrjeolümpia tuleval aastal Raasiku koolis. Kui on sponsoreid, siis taas ka Aruküla koolis.

Eelmine artikkelPika­ve­re koo­li juu­be­lil ava­ti koo­li esi­me­ses asu­ko­has mä­les­tus­ki­vi
Järgmine artikkelKol­ga muu­seu­mis saab ku­ni sü­gi­se­ni vaa­da­ta põl­le­näi­tust