Kol­ga muu­seu­mis saab ku­ni sü­gi­se­ni vaa­da­ta põl­le­näi­tust

26
Kol­ga muu­seu­mis põl­le­näi­tu­se ava­mi­sel. Ju­ha­ta­ja UL­VI MEIE­RIL on ees kee­du­kur­sus­la­se põll 1930nda­test aas­ta­test, fon­di­hoid­ja NE­LE REIA­LIL hõl­mik­põll nõu­ko­gu­de pe­rioo­dist. Fo­to Kad­ri Ot­si­ver

Muu­seu­mi ju­ha­ta­ja sõ­nul ot­si­tak­se näi­tu­se­le veel va­nu pu­di­põl­le­sid ja kum­mist ka­lu­ri­põl­le.

Kol­ga muu­seum avas su­ve­hooa­jaks muu­seu­miööl, 18. mail va­he­ta­ta­va­te väl­ja­pa­ne­ku­te saa­lis näi­tu­se „Põl­le­põ­li: põl­le­ga või põl­le­ta?“, mis tut­vus­tab põl­le­de aja­lu­gu ja nen­de ka­su­ta­mist. Näi­tus al­gab ju­ba tre­pi­ko­jast, ku­hu on pan­dud põl­led nöö­ri­le rip­pu­ma.

Muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier rää­kis, et põl­le­näi­tu­se idee tek­kis en­ne Co­vi­di ae­ga ning siis kuu­lu­ta­ti, et pa­lu­tak­se an­ne­ta­da eri­ne­vaid põl­le­sid.

Fon­di­hoid­jal ANU TÄ­HE­MAAL on sel­jas esi­me­se Ees­ti Va­ba­rii­gi aeg­ne kleit ja teat­ri puh­ve­ti et­te­kand­ja põll. Fo­to Ne­le Reial

„Sai­me pal­ju põl­le­sid, näi­tu­se­saa­li pa­ni­me eri­li­se­mad, mil­lel on oma lu­gu. Näi­tu­sel on Tam­mis­peal ela­va skulp­to­ri Sea­kü­la Sim­so­ni lih­vi­mis­põll. Kol­ga mõi­sas kul­tuu­riü­ri­tu­si kor­ral­da­va Mee­lis Ron­do käest sai­me skulp­tor Tau­no Kang­ro töö­põl­le. Kol­ga Aren­du­se eest­ve­da­ja And­res Hein­ver an­dis Sel­ve­ri Köö­ki­de esin­dus­põl­le ja müt­si. Siin on ka Kol­ga-Aab­la ko­du­res­to­ra­ni Mer­Mer pe­re­nai­se Mer­rit Ki­ho põll ja Grill­fes­ti­de ühe kor­ral­da­ja, Kuu­sa­lus ela­va te­le­ko­ka Rain Käärs­ti gril­li­meist­ri kos­tüüm. Sand­ra Ur­va­kult sai­me de­po­sii­ti kolm põl­le, mis ta te­gi üli­koo­li lõ­pu­töö­na va­na­de põl­le­de jär­gi. Ees­ti suu­sa­koon­di­se suu­sa­mää­ri­ja põl­le, mil­lel on And­rus Veer­pa­lu ja Jaak Mae au­togram­mid, de­po­nee­ris näi­tu­se­le Hen­no Puu,“ loet­les Ul­vi Meier.

Näi­tu­sel on ka rah­va­riie­te juur­de kuu­lu­nud põl­led ja ta­lu­nais­te iga­päe­va­põl­led. Muu­seu­mi ju­ha­ta­ja too­ni­tas, et rah­va­rii­ded olid peo­rõi­vas, nen­de komp­lek­ti­de põl­led on sa­ge­li ti­kan­di­te ja muu­de kau­nis­tus­te­ga. Töö­põl­le­sid ei kau­nis­ta­tud. Põl­le kan­dis abie­lu­nai­ne, põll pan­di et­te ja ta­nu pä­he pul­ma­päe­val. Tüd­ru­kud põl­le ega ta­nu kan­da ei toh­ti­nud.

„Ees­ti ta­lu­rah­va põl­led olid rist­kü­li­ku­ku­ju­li­sed, rip­pu­sid al­la­poo­le vööd. Kla­pi­ga põl­led tu­lid mõi­sa­dest, olid tee­ni­ja­rah­val. Uue­ma aja põl­le­kul­tuur al­gas pä­rast teist maail­ma­sõ­da, kui kan­gaid ja rii­deid oli vä­he, põll ai­tas rõi­vaid määr­du­mi­se eest kaits­ta. Põll süm­bo­li­see­ris ka ko­duar­mas­tust ja -soo­just. Tüd­ru­ku­te­le pan­di sa­mu­ti klei­di kait­seks põll et­te. Nõu­ko­gu­de ajal tu­li tööõ­pe­tu­se tun­nis tüd­ru­ku­tel esi­me­se õmb­lus­töö­na õm­mel­da en­da­le põll. Näi­tu­sel on Lee­si ela­ni­ku Mee­li Le­hi­se põll, mil­le ta õmb­les koo­li­töö­na aas­tal 1965. See on vä­ga ilus ja hoo­le­ga teh­tud põll, aga hin­da­ja oli ran­ge, ta sai sel­le eest hin­deks nel­ja.“

Ju­ha­ta­ja li­sas, et näi­tu­se jaoks on ko­ha­li­kest abi­lis­test and­nud põl­le­sid veel Mai­la Tamm, Sal­me Ru­berg, Hil­ja Vä­ra­vas, Men­da Kirs­maa ja pal­jud tei­sed. Men­da Kirs­maalt saadi esi­me­se va­ba­rii­gi aeg­sed pit­si­li­sed-sat­si­li­sed põl­led.

Ul­vi Meier: „Põl­le­de lood on näi­tu­sel teks­ti­de­na nen­de juu­res, kü­las­ta­ja saab üle­vaa­te, kel­le­le põll kuu­lus ja mis ajast on pä­rit. Kuid kind­las­ti on koos gii­di­ga põl­le­de väl­ja­pa­ne­kut pa­rem vaa­da­ta, saa­me põh­ja­li­ku­malt rää­ki­da, kü­si­mus­te­le vas­ta­ta. Pa­lu­me veel ki­hel­kon­na rah­valt abi, ta­hak­si­me näi­tu­se­le bee­bi­de pu­di­põl­le­sid, mi­da va­ne­maid, se­da pa­rem. Meil po­le ka ran­na­ka­lu­ri kum­mi­põl­le.“

Kol­ga muu­seum mõi­sa va­lit­se­ja­ma­jas on su­ve­hooa­jal ava­tud kol­ma­päe­vast pü­ha­päe­va­ni, es­mas­päev ja tei­si­päev on puh­ke­päe­vad.

Eelmine artikkelAru­kü­la põ­hi­koo­li õpilastele korraldati es­ma­kord­selt tu­le­tõr­jeo­lüm­pia
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­laee­lar­vest ja­ga­ti MTÜ­de­le li­gi 14 000 eu­rot