Nõmb­ra Val­gus­fes­ti­va­li kü­la­li­si kos­ti­tab Met­sa­res­to­ran

1216
Met­sa­res­to­rani ehitamisel järgiti Stockholmi Skanseni vabaõhumuuseumi saa­mi ai­ta.

Ani­ja val­las Roo­kü­las asu­vas Nõmb­ra Met­sa­res­to­ra­nis pa­ku­tak­se loo­dus­lä­he­da­si eks­pe­ri­men­taal­seid hõr­gu­ti­si.

Kui Ees­ti Te­le­vi­sioo­ni sa­ri­saa­te „Mets­la­sed” eest­ve­da­ja Laur-Le­ho Kal­ju­mets alias Le­mo koos mat­ka­sel­li­de­ga Nõmb­ra kar­ja­mõi­sa maa­de­le Tõn­ni ta­lu juur­de jõu­dis, olid ta­lu­pe­re­mees Ind­rek Leht ja te­ma koos­töö­part­ner, Met­sa­res­to­ra­ni pea­kokk El­le­ry Po­well võõ­rus­ta­mi­seks val­mis. Suit­su­saun oo­tas viht­le­jaid, lil­le­vann kümb­le­jaid, söö­gid ja joo­gid nau­ti­jaid. Sü­gi­sel eet­ris­se mi­ne­va rei­si­saa­te te­gi­jad olid 21. juu­lil Mat­sa­lus ala­nud tee­kon­nal lää­nest it­ta jät­nud sel­ja­ta­ha li­gi 22ki­lo­meet­ri­se päe­va­ret­ke. Ja­nu kus­tu­ta­ti li­mo­naa­di­ga, mi­da kut­su­ti nõu­ka-a­ja ka­ras­tus­joo­gi jär­gi Tar­hu­niks. Li­mo­naa­di val­mis­tas Ind­rek Leht est­ra­go­nist, sid­ru­ni­mah­last ja pruu­nist suhk­rust. Siis maits­ti sau­nas suit­su­ta­tud vu­ti­li­ha ja tuu­ra. Lõõ­gas­tu­ti suit­su­sau­nas, RMK loo­dus­tea­be tee­ma­juht Kai­di Jõe­sa­lu ja näit­le­ja Kris­tel Aas­laid kümb­le­sid ka lil­le­van­nis, mil­le jaoks oli pe­re­mees lõk­ke ko­hal pa­jas kuu­mas vees leo­ta­nud ra­vim­tai­mi ja li­sa­nud kau­nis­tu­seks õi­si. Kü­la­lis­te tu­lek te­gi ra­hu­tuks vaid le­pa­lin­nu, kes oli suit­su­sau­na kõr­va­le puuok­sa­le ri­pu­ta­tud kor­vi­kes­se ke­va­del pe­sa tei­nud.

Söö­ki­de ja pai­ga koos­kõ­la
Tõn­ni ta­lust mõ­ne­sa­ja meet­ri kau­gu­sel kõr­ge­te ka­se­puu­de al­la on um­bes paa­ri meet­ri kõr­gu­se­le kuue­le puit­sam­ba­le püs­ti­ta­tud Met­sa­res­to­ran, mil­le ehi­ta­mi­sel jär­gi­ti Stock­hol­mi Skan­se­ni va­baõ­hu­muu­seu­mi saa­mi ai­ta. Sel­le all on vä­li­köök gril­lah­ju­ga. Et­te oli val­mis­ta­tud me­nüü: kreem­jas ke­vad­kor­git­sa­supp, prae­tud mürk­lid spel­ta­ni­sust val­mis­ta­tud ha­pu lei­va ja ha­pu­koo­re­ga, põd­ra­li­ha­hau­tis tu­me­da õl­le­ga, suit­su­ta­tud met­si­kud ploo­mid ja tu­le­ro­mi, lod­ja­puu­mar­ja­de želee va­huk­ree­mi ja rös­ti­tud val­ge šo­ko­laa­di­ga ning ka­ra­mel­li­see­ri­tud põd­ra­samb­lik.

Le­mo rõõ­mus­tas, et „mets­la­sed” ei pi­da­nud pä­rast pik­ka päe­va hak­ka­ma ise tel­ki üles pa­ne­ma ega süüa te­ge­ma, vaid või­sid „nau­ti­da ju­ma­lik­ku õh­tu­söö­ki”.

Vai­mus­tust aval­das ka Ees­ti Te­le­vi­soo­ni „Ak­tuaal­se kaa­me­ra” an­kur, kaks mat­ka­päe­va kaa­sa tei­nud Priit Kuusk alias Wend: „Toit, mi­da sõi­me, ja paik, kus sõi­me, käi­sid häs­ti kok­ku. Mürk­li­või­lei­vast sain vau-ela­mu­se. Suit­su­saun ja lõk­ke põ­le­mi­se lõhn lõid mee­leo­lu. Mi­da pa­re­mat tah­ta, kui min­na lin­na­mul­list väl­ja ja nau­ti­da loo­du­sest kor­ja­tud tai­me­dest teh­tud toi­te! Val­mis­ta­jaks kokk, kes teab, mi­da teeb ja kui­das teeb – söö­gid olid ime­head!”

Pa­ku­ti ka Nõmb­ra nap­su, mil­le Ind­rek Leht oli aeg­sas­ti kok­ku se­ga­nud: „Kor­ja­me tai­me­tar­gast ema­ga ke­va­dest sü­gi­se­ni õi­si. Va­li­kus on näi­teks pu­ne, nais­te­pu­na, maar­ja­lepp, kööm­ned, raud­ro­hi, ma­ran. Ha­kin need noa­ga häs­ti pee­neks, pa­nen pu­de­li­tes­se, va­lan pea­le 80kraa­dist pii­ri­tust ja jä­tan se­gu tea­tud ajaks tõm­ba­ma. Hil­jem lah­jen­dan tõm­mist vii­na­ga. Nap­su val­mis­ta­mi­seks võ­tan osa­ke­se igast pu­de­list, li­san mett, mi­da me­si­la­sed on kor­ja­nud meie en­da maa­de tai­me­delt. Joo­gil on ees­kätt ter­vis­tav ots­tar­ve.”

Met­sa­res­to­ra­ni juu­res va­ri­ka­tu­se all on kaks pi­ke­mat lau­da pin­ki­de­ga. Kor­ra­ga saab hõr­gu­ti­si nau­ti­da um­bes paar­küm­mend ini­mest, suu­re­ma gru­pi tee­nin­da­mi­seks tuuak­se lau­du juur­de. Möö­du­nud aas­tal te­gid Ind­rek Leht ja El­le­ry Po­well Met­sa­res­to­ra­nis ava­löö­gi, kos­ti­ta­ti ka au­gus­ti­kui­se fes­ti­va­li Nõmb­ra Val­gus kü­la­li­si. Tä­na­vu ke­va­del ja su­vel võõ­rus­ta­ti kol­me grup­pi.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se töö­ta­jai­le pa­ku­tud me­nüüs olid vaht­raõi­te li­mo­naad, met­sag­lö­gi, umb­ro­hu­sa­lat, ma­ri­nee­ri­tud vu­ti­mu­nad, ko­dus teh­tud juust, graa­vi­siig männio­kas­te ja ma­ri­nee­ri­tud pun­ga­de­ga, sü­tel küp­se­ta­tud hir­ve­fi­lee, põd­ra­ka­ne­pi vokk, män­ni­koo­rest val­mis­ta­tud la­me­leib, suit­su­ta­tud vu­ti­li­ha ja ve­ti­ka­või­ga kar­tul, ma­gus­toi­duks lod­ja­puu­mar­ja­de želee va­huk­ree­mi ja rös­ti­tud val­ge šo­ko­laa­di­ga, kim­bu­tee ja Nõmb­ra naps.

Ani­ja val­la­va­li­tsu­se aren­dus­juht Mee­li Kuul oli häm­mas­tu­nud, mil­list us­ku­ma­tut res­to­ra­nik­va­li­tee­ti saab pak­ku­da ke­set met­sa: „Va­het pol­nud, et va­he­peal vih­ma la­dis­tas, oli­me nii köi­de­tud põ­ne­vast me­nüüst, alus­ta­des ise umb­ro­hu­sa­la­ti jaoks tai­me­de kor­ja­mi­se­ga ja lõ­pe­ta­des ma­gu­sa põd­ra­samb­li­ku maits­mi­se­ga. Mait­se­e­la­mu­sed olid en­neo­le­ma­tud, igaü­hel oma lu­gu ja ot­se­seos loo­du­se­ga.”

Suur­te ko­ge­mus­te­ga kokk

Met­sa­res­to­rani ehitamisel järgiti Stockholmi Skanseni vabaõhumuuseumi saa­mi ai­ta.

Ind­rek Leht tut­vus El­le­ry Po­wel­li­ga ko­ka­na töö­ta­va ven­na kau­du: „Mu alg­ne mõ­te oli te­ha toi­tu­sid met­sas lei­du­vast too­r-ai­nest nii pal­ju kui või­ma­lik. El­le­ry lei­dis, et pä­ris hul­luks ei saa ka min­na. Tee­me hu­vi­ta­vaid ja eks­pe­ri­men­taal­seid söö­ke tipp­ko­ka­kuns­ti sil­mas pi­da­des. El­le­ry on vä­ga suur­te ko­ge­mus­te­ga kokk.”

El­le­ry Po­well rää­kis, et ko­roo­na­vii­ru­se aeg muu­tis mõt­le­mist, ta ot­sus­tas eda­si te­gut­se­da va­ba­kut­se­li­se­na: „Met­sa­res­to­ra­nis kat­se­ta­mi­ne on vä­ga nau­di­tav, soo­vik­sin sel­le heaks ener­giat ja os­ku­si ra­ken­da­da.”

Ing­lis­maalt Nor­wic­hist pä­rit El­le­ry Po­well tut­vus saa­re­rii­gis õp­pi­nud eest­lan­na­ga. Viis aas­tat ta­ga­si ot­sus­ta­sid nad jät­ka­ta koo­se­lu Tal­lin­nas, siis sead­sid end sis­se Ala­ve­res. Ko­kan­dust õp­pis ta Bour­ne­mout­hi ku­li­naa­ria­kuns­ti aka­dee­mias.

El­le­ry Po­well aval­das loo­tust, et Met­sa­res­to­ra­nis saab ha­ka­ta kor­ra­pä­ra­selt te­gut­se­ma, miks mit­te võt­ta kü­la­li­si vas­tu ka tal­vel: „To­re on is­tu­da lõk­ke ää­res ja maits­ta roo­ga­sid. On öel­dud, et siin va­lit­seb nõi­dus­lik õhus­tik.”

Met­sa­res­to­ra­nis kos­ti­ta­tak­se kü­la­li­si taas 20. ja 21. au­gus­til, kui kol­man­dat kor­da toi­mub ­fes­ti­val Nõmb­ra Val­gus. Ind­rek Leht tõm­bas vei­di ees­riiet me­nüült: „Naab­rid Ja­ne ja El­mar Mät­tik Kuu­si­ku ta­lust kas­va­ta­vad li­ha­vei­seid, tä­nu nei­le val­mis­ta­me toi­du ko­ha­li­kust vei­se­li­hast. Juur­vil­ju ja ra­vim­tai­mi saa­me tuua Hel­ve Vaar­man­ni elu­rik­ku­se aiast.”

Val­gus­fes­ti­va­lil pai­gal­da­tak­se li­gi 20 ins­tal­lat­sioo­ni. Töid esi­ta­vad teis­te seas kunst­ni­kud An­ne Türn, Mar­gus Kontus, Kal­le Pruu­den, Iris Mün­tel, Pee­ter Lau­rits ja An­ge­la Ra­mi­rez Meh­hi­kost. Muu­si­kat tee­vad Mau­no Mee­sit, Ul­vik San ja Imar Kuts­hu­ka­li, ava­tud on jur­ta­ki­no.

Jur­ta oli pan­dud püs­ti ka ETV võt­teg­ru­pi­le, seal vee­tis öö Le­mo ük­si: „Wend ma­gas saa­mi ai­das ja ku­na vih­ma hak­kas sa­da­ma, öö­bi­sid üle­jää­nud lah­ke pe­re­rah­va loal ta­lus.”
Hom­mi­kul lii­tus mat­ka­ja­te­ga Ees­ti Kait­se­väe ju­ha­ta­ja Mar­tin He­rem. Siis jät­ka­ti li­gi 630 kilomeetri pik­kust tee­kon­da, kaa­sas Nõmb­ra naps.

Eelmine artikkelAru­kü­la män­ni­kus ava­ti MO­BO ehk mo­biil­se orien­tee­ru­mi­se ra­da
Järgmine artikkelMaa­li­kunst­nik UNO ROOS­VALT 80