Aru­kü­la las­teaed saab tä­na­vu juur­dee­hi­tu­se

624
Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­teaia ka­van­da­ta­va laien­du­se pro­jek­tee­ris OÜ Wei­den­berg. Vär­vi­la­hen­dus po­le lõp­lik ja võib veel muu­tu­da.

Ehi­tus al­gab mais, ehi­ta­ma hak­kab Tes­ron Ehi­tus.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­das han­ke Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­teaia küt­te­süs­tee­mi re­konst­ruee­ri­mi­seks ja juur­dee­hi­tu­se te­ge­mi­seks. Kol­mest hin­na­pak­ku­mi­sest sood­sai­ma te­gi OÜ Tes­ron Ehi­tus. Las­teaia ehi­tus­tööd mak­sa­vad 1 079 606 eu­rot.

Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et lä­hi­päe­vil on ka­vas ehi­ta­ja­ga le­ping sõl­mi­da. Ehi­tus peaks al­ga­ma sel kuul ning ka­van­da­tud tööd lõp­pe­ma no­vemb­ris.

Aru­kü­la nõu­ko­gu­deaeg­se tüüpp­ro­jek­ti jär­gi ehi­ta­tud las­teaia­hoo­ne on U-ku­ju­li­ne, sel­le kaks tii­ba on ka­he­kord­sed, kesk­mi­ne osa ühe­kord­ne. Juur­dee­hi­tu­se käi­gus ehi­ta­tak­se ühe­kord­se­le osa­le pea­le tei­ne kor­rus, esi­me­ne kor­rus ehi­ta­tak­se üm­ber, re­mon­di­tak­se hoo­ne üks tiib ning re­konst­ruee­ri­tak­se küt­te­süs­teem. Juur­dee­hi­ta­ta­va osa hoo­vi ra­ja­tak­se tre­pi­ko­da esi­me­se ja tei­se kor­ru­se ühen­da­mi­seks. Lii­ku­mis­ras­kus­te­ga ini­mes­te jaoks pai­gal­da­tak­se uu­de tre­pi­kot­ta plat­vorm­tõs­tuk. Uue osa tei­se kor­ru­se ruu­mid ühen­da­tak­se ka prae­gus­te tei­se kor­rus­e ruu­mi­de­ga.

Las­teaed saab juur­dee­hi­tu­se­ga uue au­la-spor­di­saa­li, prae­gu­ne au­la ehi­ta­tak­se üm­ber ning sin­na tu­leb eri­va­ja­dus­te­ga las­te rühm ku­ni 12 lap­se­le. Prae­gu­ne muu­si­ka­klass ja õpe­ta­ja­te tu­ba ehi­ta­tak­se üm­ber rüh­maks ku­ni 24 lap­se­le, sin­na ka­van­da­tak­se sõi­me­rüh­m. Uus suur saal, mi­da saab ka­su­ta­da nii ak­tus­te pi­da­mi­seks kui spor­di­te­ge­vus­teks, tu­leb juur­dee­hi­tu­se tei­se­le kor­ru­se­le. Saa­li saab va­ja­du­sel he­li­kind­la lü­kand­sei­na abil ja­ga­da ka­heks. Sa­ma­le kor­ru­se­le ra­ja­tak­se ka muu­si­ka­klass, õpe­ta­ja­te tu­ba, lo­go­pee­di­ruum, sa­ni­taar­ruu­mid ja pa­ni­pai­gad.

Laien­da­ta­va osa sis­se­pää­su ko­ha­le on pro­jek­tee­ri­tud va­ri­ka­tus ning fas­saa­di­le pai­gal­da­tak­se las­teaia silt ana­loog­se suu­ru­se ja kir­ja­tüü­bi­ga na­gu on las­teaia kõr­val asu­val Aru­kü­la koo­li­ma­jal. Pro­jek­tis on laien­da­ta­va osa vä­lis­fas­saad kol­la­ne ning sel­le kõr­val­tii­vad osa­li­selt ro­he­li­sed. Val­la­va­ne­ma sõ­nul ei ole vär­vi­va­lik lõp­lik, ar­ves­ta­des si­sear­hi­tek­ti et­te­pa­ne­kuid võib hoo­ne vär­vi­la­hen­du­ses tul­la muu­da­tu­si.

Ehi­tus­töö­de käi­gus saab ko­gu hoo­ne uue küt­te­süs­tee­mi ning uus osa ja las­teaia köök ven­ti­lat­sioo­ni. Köö­gis te­hak­se sa­ni­taar­re­mont.

Han­ke tin­gi­mus­tes oli nõue, et las­teaed peab ka ehi­tu­se ajal ole­ma ava­tud. See­tõt­tu tu­leb köö­gi re­mon­di ajaks lei­da las­te toit­lus­ta­mi­seks aju­ti­selt muu la­hen­dus.

„Prae­gu on ehi­tus­le­ping veel sõl­mi­ma­ta, le­pin­gus fik­see­ri­tak­se pla­nee­ri­tud töö­de täh­t-
a­jad. Kui need kok­ku le­pi­tud, saa­me ot­sus­ta­da, kui­das las­teaia toit­lus­ta­mist se­ni kor­ral­da­da. Kas mõ­ne tei­se al­la­su­tu­se, ilm­selt Aru­kü­la koo­li kaa­sa­bil, või os­ta­me tee­nu­se­na,“ lau­sus And­re Sepp.

Juu­li­kuus on Aru­kü­la las­teaed kin­ni, töö­ta­jad on kol­lek­tiiv­puh­ku­sel, soo­vi­jai­le on ava­tud su­vi­ne val­ve­rühm Raa­si­ku las­teaias.

Aru­kü­la las­teaia küt­te­süs­tee­mi re­no­vee­ri­mi­ne ja juur­dee­hi­tu­se te­ge­mi­ne oli esial­gu ka­vas möö­du­nud aas­tal, kuid ko­roo­nak­rii­si tõt­tu võt­tis val­la­vo­li­ko­gu mul­lu vas­tu ne­ga­tiiv­se li­saee­lar­ve ning las­teaia juur­de­e­hi­tus lü­ka­ti eda­si. Tä­na­vu­ses ee­lar­ves ka­van­da­ti Ruk­ki­lil­le juur­dee­hi­tu­se­le ja küt­te­süs­tee­mi re­konst­ruee­ri­mi­se­le 1,2 mil­jo­nit eu­rot, sel­leks võe­tak­se lae­nu.

Eelmine artikkelTalgud Anija, Raasiku ja Kuusalu vallas
Järgmine artikkelSpor­di­ve­te­ran Rein Ka­ne rõõ­mus­tab lii­ku­mi­se ja võist­lus­kaas­las­te üle