Aru­kü­la las­te joo­nis­tu­sed jõud­sid rii­gi­kokku

292
5. klassi õpilase LY-SANDRA TEETSMANNI akvarellil on piirivalvur koos koeraga.

Tei­si­päe­val, 1. no­vemb­ril toi­mus rii­gi­ko­gu val­ges saa­lis Ees­ti pii­ri­val­ve 100. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­sert-ak­tus. Sel pu­hul olid li­saks näi­tu­se­le pii­ri­val­ve te­ge­vu­sest eks­po­nee­ri­tud ka Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­las­te eri teh­ni­ka­tes kuns­ti­tööd tee­mal „Ees­ti pii­ri­val­ve 100“.

Aru­kü­la las­te 31 pii­ri­val­ve-tee­ma­list pil­ti olid rii­gi­ko­gu koh­vi­kus väl­ja p­rin­di­tu­na kuuel suu­rel alu­sel, mil­lel on ki­ri „Kait­se­me Ees­ti pii­ri!“

Aruküla põhikooli 6. klassi õpilase LISET MARDO joonistus Eesti piirivalvest.

„Mi­na pa­lu­sin Ees­ti pii­ri­val­vest joo­nis­tu­si te­ha oma lin­di­tant­su õpi­las­tel, ne­mad käi­vad 1.-3. klas­si­des. Rää­ki­sin nei­le, et Ees­ti pii­ri­val­ve saab sa­ja-aas­ta­seks, sel­gi­ta­sin, mis on rii­gi­piir ja miks on se­da va­ja kaits­ta. 5.-6. klas­si­de õpi­la­sed ja ka üks 8. klas­si neiu te­gid pea­mi­selt ve­si­vär­vi­teh­ni­kas pil­te õpe­ta­ja Tõ­nu Tal­ve kuns­ti­tun­di­des. Paar tööd olid tei­nud mi­tu last koos, kok­ku osa­le­sid 36 õpi­last. La­sin nen­de töö­dest te­ha di­gi­taal­sed koo­piad, mis on ke­nas­ti ku­jun­da­tud ning Jaa kes­ku­ses alus­te­le prin­di­tud. Olen las­te töö­dest vai­mus­tu­ses,“ rää­kis näi­tu­se idee au­tor, Raa­si­ku val­la au­ko­da­nik, Aru­kü­la Hel­le­ma ta­lu pe­re­nai­ne An­ne Een­pa­lu.

Rii­gi­ko­gu hoo­nes­se jõud­sid Aru­kü­la koo­li­las­te kuns­ti­tööd tä­nu Ees­ti Pii­ri­val­ve Oh­vit­se­ri­de Ko­gu­le (EPOK), kel­le­ga An­ne Een­pa­lut seob pi­kaa­ja­li­ne koo­stöö.

An­ne Een­pa­lu: „Mi­nu va­na-i­sa Karl-Au­gust Ein­bund, pä­rast ni­me­de ees­tis­ta­mist Kaa­rel Een­pa­lu, mää­ras 1. no­vemb­ril 1922 ame­tis­se Ees­ti pii­ri­val­ve pea­di­rek­to­ri Hans Kur­vit­sa, hi­li­se­ma ni­me­ga Ants Kur­vits, ning 1. no­vemb­ri sa­da aas­tat ta­ga­si Ees­ti pii­ri­val­ve häl­li­päe­vaks. Kui Ees­ti sai taas va­baks rii­giks, kut­sus Ees­ti Pii­ri­val­ve Oh­vit­se­ri­de Ko­gu mind Rem­ni­ku õp­pe­kes­ku­sest al­gu­se saa­nud õp­pe­päe­va­de­le Tal­lin­nas­se pii­ri­val­ve- ja kait­se­lii­du oh­vit­se­ri­de­le isa­maa­li­si loen­guid pi­da­ma. Rää­ki­sin nei­le, mil­li­ne oli Ees­ti pii­ri­val­ve en­ne sõ­da, kui­das see hä­vi­ta­ti, mis juh­tus siis pii­ri­val­vu­ri­te­ga ning ka se­da, mil­list pii­ri­val­vet on taa­si­se­seis­vu­nud Ees­til va­ja. Kuue aas­ta väl­tel and­sin loen­guid kok­ku 360 oh­vit­se­ri­le.“

Ees­ti pii­ri­val­ve juu­be­li pu­hul toi­mu­nud joo­nis­tus­võist­lu­sest osa võt­nud Aru­kü­la koo­li õpi­las­te­le on Ees­ti Pii­ri­val­ve Oh­vit­se­ri­de Ko­gu lu­ba­nud te­ha eks­kur­sioo­ni üh­te pii­ri­punk­ti. 31 töö seast sel­gi­ta­tak­se pa­ri­mad, neid ai­ta­sid va­li­da ka Kaa­rel Een­pa­lu muu­seu­mi kü­las­ta­nud pal­ve­rän­du­rid. Pa­ri­mad pii­ri­val­ve­tee­ma­lis­te pil­ti­de au­to­rid saa­vad EPO­Kilt tä­nu­kir­ja, ko­gu­mi­ku Ees­ti pii­ri­val­vest ning maius­tu­si.

Õpi­las­tööd olid rii­gi­ko­gu val­ges saa­lis ühe päe­va. Järg­mi­se­na viiak­se näi­tus Aru­kü­la põ­hi­koo­li, pä­rast se­da Kaa­rel Een­pa­lu sa­long-muu­seu­mis­se.

„Edas­pi­di on või­ma­lik te­ha sel­lest rän­deks­po­sit­sioo­ni ka teis­tes koo­li­des, pii­ri­val­ve te­gev- ja eruoh­vit­se­rid saa­vad käia las­te­le rää­ki­mas Ees­ti pii­ri­val­vest, sel­gi­ta­da, miks pea­me oma pii­ri kaits­ma,“ lau­sus An­ne Een­pa­lu.

Eelmine artikkelAruküla tankla avatakse lähinädalatel
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la uus maa­kor­ral­da­ja on TRII­NU TO­MIN­GAS