Aru­kü­la koo­lis teh­ti Ees­ti pa­ri­mad kir­ve­var­red

334
Puutöökonkursi võitja, Aruküla kooli 6. klassi õpilane ANDRES TARAS.

MTÜ Tu­ha­la Aja­loo- ja Kuns­ti­kamb­ri kor­ral­da­tud üle-ees­ti­li­se puu­kä­si­töö­kon­kur­si või­tis ku­ni 18aas­tas­te hul­gas Aru­kü­la koo­li 6. klas­si õpi­la­ne And­res Ta­ras, täis­kas­va­nu­te ar­ves­tu­ses sa­ma koo­li teh­no­loo­giaõ­pe­ta­ja Aron Lips. Noor­te ar­ves­tu­ses oli 23 võist­le­jast 22 Aru­kü­la koo­list, täis­kas­va­nuid osa­les 9.

Tu­ha­la Aja­loo- ja Kuns­ti­kam­ber kor­ral­das puu­töö­kon­kurs­si viien­dat kor­da, tä­na­vu­ne võist­lus­töö oli val­mis­ta­da va­na­le kir­ve­pea­le uus vars. Need tu­li teha kä­sit­si, tra­dit­sioo­ni­li­si töö­võt­teid ka­su­ta­des.

Kon­kur­si kor­ral­da­ja, di­sai­ner ja puu­kä­si­töö õpe­ta­ja Hei­di Sa­lo sõ­nas, et kui ta­va­li­selt on ühe õpe­ta­ja õpi­las­te tööd ena­mas­ti kõik te­ma õpe­ta­ja nä­gu, siis And­res Ta­ra­se kir­ve­vars eris­tus teis­test sel­le poo­lest, et tal oli en­dal loo­min­gu­list sil­ma ning kir­ves nä­gi väl­ja täies­ti teist­su­gu­ne kui tei­sed.

Te­ma õpe­ta­ja Aron Lips rää­kis, et teh­no­loo­gia­tun­nis te­gid kir­ve­var­si kõik 5.-8. klas­si poi­sid. Neist um­bes poo­led, kel ko­dus va­na il­ma var­re­ta kir­vest ei ol­nud, meis­ter­da­sid väi­ke­se kir­ve­ma­ke­ti, üle­jää­nud val­mis­ta­sid var­si pä­ris kir­ves­te­le.

„Ku­na lap­sed tõid koo­li eri ajas­tu­test, eri suu­rus­tes ja eri tüü­pi kir­ved, tu­li igaüht in­di­vi­duaal­selt ju­hen­da­da. Alus­ta­si­me ok­toob­ris. Esial­gu tu­li te­ha joo­nis, see­jä­rel va­li­da ma­ter­jal. Ena­mik õpilastest te­gid kir­ve­var­re ka­sest, mõ­ni saa­rest, mõ­ni ma­ha­go­nist, paar tam­mest, mõ­ni ka le­past, kui­gi lepp on sel­leks pi­sut lii­ga peh­me. See­jä­rel saa­gi­si­me, ras­pel­da­si­me, vii­li­si­me, lih­vi­si­me, so­bi­ta­si­me kir­ve­var­re sil­ma sis­se ja kin­ni­ta­si­me kii­lu­ga,“ ju­tus­tas õpe­ta­ja.

Lõ­puks tu­li kir­ve­var­re­le peit­li­ga lõi­ga­ta mus­ter või or­na­ment, nii oli kon­kur­si tin­gi­mus­tes. Sa­mu­ti pi­di igaüks oma kir­ve juur­de kir­ju­ta­ma sel­le te­ge­mi­se loo.

Dis­tant­sõp­pe tõt­tu ei jõud­nud kõik oma kir­vest kon­kur­si täh­ta­jaks veeb­rua­ri lõ­pus val­mis, mõ­ned ei soo­vi­nud seal osa­le­da.

Aron Lips kin­ni­tas, et koo­li­poi­sid said kir­ve­var­re te­ge­mi­se­ga häs­ti hak­ka­ma: „Osa­de 5. klas­si pois­te jaoks oli see üle­san­ne na­tu­ke kee­ru­li­ne, aga see tä­hen­das veidi roh­kem ju­hen­da­mist ja abis­ta­mist.“

Te­ma te­gi sa­mal ajal kaks kir­vest, üks neist oli väi­ke kir­ve­ma­kett, tei­ne suur kir­ves, mis tõi kon­kur­si või­du. Hei­di Sa­lo sõ­nul jäi sel­le kir­ve pu­hul jäid di­sai­ne­ri­test ja puu­kä­si­töö­meist­ri­test žürii­le sil­ma, et te­gi­ja oli näi­nud vae­va, tei­nud ka pal­ju se­pa­tööd.

Aron Lips sõ­nas, et kon­kur­si või­du­kir­ve pea sai ta Aru­kü­la koo­li di­rek­to­rilt Avo Möl­silt, kes pak­ku­nud se­da kor­da­te­ge­mi­seks ju­ba mi­tu aas­tat ta­ga­si: „Vaa­ta­sin siis, et see on lii­ga suur töö, kir­ve­silm oli täies­ti kat­ki, ei raat­si­nud et­te võt­ta. Ku­na nüüd tu­li kon­kurss, mee­nus see kir­ves ja kü­si­sin Avolt se­da kor­da te­ha. Oli ol­nud ees­ti-aeg­ne vä­ga hea lõh­ku­mis­kir­ves, Soo­mest too­dud. Ku­na oli vä­ga kat­ki, pi­din ää­si peal kuu­mu­ta­ma, sir­geks pai­nu­ta­ma, kee­vi­ta­ma. Var­re te­gin tam­me­puust, pea­le lõi­ka­sin pää­su­ke­sed.“

Li­saks kon­kur­si ka­he­le peap­ree­mia­le saab Aru­kü­la kool roh­ke osa­võ­tu eest ka erip­ree­mia – kir­ve te­ri­ta­mi­se koo­li­tu­se Loo­di mõi­sas Vil­jan­di­maal.

„Vä­ga vah­va, et üks õpe­ta­ja vae­vub suurt selts­kon­da nii­su­gus­teks kä­si­töö­tun­di­deks mo­bi­li­see­ri­ma. See oli Aru­kü­las vä­ga vin­ge et­te­võt­mi­ne,“ kii­tis Hei­di So­lo.

Eel­mis­tel puu­töö­kon­kurs­si­del on võit­jad väl­ja kuu­lu­ta­tud ke­va­del töö­de esi­me­sel näi­tus­tel. Mul­lu lük­kus Heim­ta­li muu­seu­mis ava­tud kon­kurss erio­lu­kor­ra tõt­tu mai­kuus­se ning tä­na­vu jääb pii­ran­gu­te tõt­tu toi­mu­ma­ta: „Kah­juks jääb sel­le tõt­tu ära ka meie tra­dit­sioo­ni­li­ne au­hin­na­ga­la ning lä­hia­jal ta­gas­ta­me kon­kur­si­le esi­ta­tud tööd. Pree­mia­ra­ha kon­kur­si pa­ri­ma­te­le kan­nab Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­tal nen­de pan­gaar­ve­te­le.“

Eelmine artikkelLeesi poe taastamisel jälle samm edasi
Järgmine artikkelAni­ja val­la ja Lok­sa linna na­ka­tu­mis­näit on Ees­ti kõr­gei­mad