Ani­ja val­la ja Lok­sa linna na­ka­tu­mis­näit on Ees­ti kõr­gei­mad

and
437
Anija abivallavanem MARGE RAJA ning sotsiaaltööspetsialistid OLGA HARKMANN ja AIRI HÕRRAK hoiavad käes valla logoga maskipakke, mida jagatakse kõigile soovijatele. Foto Lilja Piibeleht-Tarassov

Kui­gi Ani­ja val­las on Co­vi­dis­se na­ka­tu­nu­te arv viimastel päevadel pisut vähenenud, on see 100 000 ela­ni­ku koh­ta en­di­selt Ees­ti kõr­geim – tei­si­päe­val oli 4021. Ani­ja jä­rel on rii­gi tei­seks ko­roo­na­kol­deks tõus­nud Lok­sa linn, kus tei­si­päe­vaks oli na­ka­tu­mis­näit 3148. Na­ka­tu­mis­te arv on kasvanud vii­ma­se küm­ne päe­va jook­sul, veel 13. märt­sil oli na­ka­tu­mis­näit Lok­sal 1181. Raasiku vald oli teisipäeval nakatumisnäidu järgi 15. kohal – nakatumisnäit 1980 ning Kuusalu vald 43. kohal – nakatumisnäit 1247.

Ani­ja val­la­va­lit­sus ja­gab ela­ni­ke­le kait­se­mas­ke
Ani­ja val­la­va­lit­sus ot­sus­tas vii­ru­se le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­seks ha­ka­ta ela­ni­ke­le ja­ga­ma ühe­kord­seid kait­se­mas­ke.

„Ku­na meil on na­ka­tu­mi­ne vä­ga kõr­ge, tee­me kõik, et ai­da­ta sel­le le­vi­kut na­tu­ke­ne­gi pii­ra­ta. Kui mõ­nel pe­rel jääb mas­ki­kand­mi­ne sel­le ta­ha, et ei raat­si ku­lu­tust te­ha või po­le ra­ha, siis on tal või­ma­lik saa­da maske ta­su­ta,“ üt­les val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Esial­gu ja­gab val­la­va­lit­sus 5000 ühe­kord­set nii­ni­me­ta­tud ki­rur­gi­mas­ki, mil­lest osa on saa­dud sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi kau­du, osa os­tis val­la­va­lit­sus juur­de. Mas­kid on kin­nis­tes pak­ki­des, ühes pa­kis on 25 mas­ki.

Ree­del vii­sid val­la­ma­ja töö­ta­jad li­gi­kau­du poo­led mas­ki­pa­kid Keh­ras­se Pää­su­ke­se poo­di, mil­le oma­nik Jü­ri Ku­rik oli nõus nen­de ja­ga­mi­se­ga te­ge­le­ma. Ka­he päe­va­ga oli esi­me­ne ko­gus ehk 2500 mas­ki ja­ga­tud ning val­la­va­lit­sus viib neid poo­di juur­de. Es­mas­päe­val vii­di mas­ke ka Ala­ve­re kaup­lu­ses­se, samuti saa­vad soo­vi­jad neid kü­si­da val­la­ma­jast.

Val­la­va­lit­sus on tel­li­nud kait­se­mas­ke juur­de, et neid jät­kuks kõi­gi­le soo­vi­jai­le.
„Peaa­si, et ini­me­sed neid si­hi­pä­ra­selt ka­su­tak­sid ja kan­nak­sid,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Keh­ras käib SYN­LA­Bi tes­ti­mis­buss
Ku­na Ani­ja val­las on peale ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nu­te­ ka pal­ju nen­de lä­hi­kon­takt­seid, pöör­dus val­la­va­lit­sus üle-eel­mi­sel nä­da­lal ter­vi­sea­me­ti poo­le soo­vi­ga saa­da Keh­ras­se aju­ti­ne mo­biil­ne tes­ti­mis­buss.

„Tead­sin, et Maar­du lin­nas on see käi­nud, kut­su­si­me ka Keh­ras­se, et meie ini­mes­tel oleks liht­sam ning nad ei peaks proo­vi and­mi­seks sõit­ma Tal­lin­nas­se, Rak­ver­re või Pai­des­se, eri­ti veel hai­gus­sümp­to­mi­te­ga,“ sõ­nas val­la­va­nem.

Eel­mi­sel nä­da­lal käis SYN­LA­Bi tes­ti­mis­buss Keh­ras ka­hel kor­ral – nel­ja­päe­va õh­tul ja pü­ha­päe­va hom­mi­kul.

Esi­me­sel and­sid proo­vi 19, tei­sel 20 ini­mest. Uues­ti tu­leb tes­ti­mis­buss Keh­ras­se lau­päe­val, 27. märt­sil ning võ­tab ini­me­si vas­tu Keh­ra güm­naa­siu­mi ees kell 14-16, va­ja­du­sel ka kauem.

Ava­li­ku tes­ti­mi­se koor­di­naa­tor, Me­di­cu­mi ju­ha­tu­se esi­mees Tõ­nis Al­lik üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kui na­ka­tu­mis­näi­ta­ja mõ­nes piir­kon­nas olu­li­selt tõu­seb, üri­ta­tak­se lei­da mee­di­ku­te res­surs­si te­ha seal tes­ti­mi­seks aju­ti­si väl­ja­sõi­te. Ko­ha­peal saa­vad proo­vi an­da siis­ki ai­nult sel­leks aja bro­nee­ri­nud ini­me­sed ja bro­nee­ri­tud ajal, et kor­ra­ga ei ko­gu­neks pal­ju rahvast.
Bro­nee­rin­gu saa­mi­seks on va­ja­lik pe­rears­ti saa­te­ki­ri. Saa­te­kir­ju väl­jas­ta­tak­se ka pe­rears­ti nõuan­de­lii­nilt 1220. Keh­ra pe­rears­ti Mai­re Pos­ti sõ­nul si­ses­ta­vad pe­rears­tid saa­te­kir­ja üht­ses­se in­fo­süs­tee­mi. Ku­hu kee­gi proo­vi and­ma lä­heb, ne­mad ei mää­ra ega tea.

Tõ­nis Al­lik: „Kui perearst annab saa­te­kir­ja, saa­de­tak­se patsiendi­le sõ­nu­mi­ga link, mil­le kau­du saab pan­na tes­ti­mi­seks aja tal­le so­bi­vas­se koh­ta. Kes se­da ei tee, nei­le he­lis­ta­tak­se Me­di­cu­mi ja SYN­LA­Bi me­hi­ta­tud tes­ti­mi­se kõ­ne­kes­ku­sest ja pa­ku­tak­se ae­ga. Tes­ti­mi­ne sõl­tub lae­ku­nud saa­te­kir­ja­dest, nen­de põh­jal tee­me graa­fi­ku ko­ha­peal vii­bi­mi­seks. Keh­ras jät­tis esi­me­sel päe­val kah­juks üks ini­me­ne tu­le­ma­ta.“

Keh­ras saa­vad ini­me­sed bro­nee­ri­tud kel­laa­jal proo­vi an­da spet­siaal­ses SYN­LA­Bi ko­roo­na­tes­ti­mi­se bus­sis. Kaa­sas peab ole­ma ID-kaart või pass. Bus­si kut­su­tak­se üks pat­sient kor­ra­ga. Proov võe­tak­se ni­na­nee­lust, lap­sed saa­vad va­li­da, kas soo­vi­vad proo­vi an­da ni­na­nee­lust või kur­gu­lo­pu­tus­va­hen­dist. Vas­tu­sed edas­ta­tak­se 24-48 tun­ni jook­sul di­gi­lu­gu.ee kesk­kon­da, kus se­da näeb ka pe­rearst. Po­si­tiiv­se­test tu­le­mus­test tea­vi­ta­tak­se ka ter­vi­sea­me­tit ja nak­kus­hai­gus­te kes­kust.

„Eda­si­se tes­ti­mis­va­ja­du­se Keh­ras ot­sus­ta­me koos­töös ter­vi­sea­me­ti­ga vii­ru­se piir­kond­li­ku le­vi­ku ja lae­ku­nud saa­te­kir­ja­de põh­jal,“ sõ­nas ava­li­ku tes­ti­mi­se koor­di­naa­tor.

Li­sa­vakt­si­nee­ri­mi­ne Lok­sal
Möö­du­nud nä­da­lal aval­da­ti üle-ees­ti­li­ses mee­dias tea­de täien­da­vast vakt­si­nee­ri­mi­sest Lok­sal, Maar­dus ja Las­na­mäel. Pfi­zer/BioN­Tec­hi vakt­sii­ni kait­se­süs­ti oli või­ma­lus saa­da 20.-23. märt­si­ni 2000 ini­me­sel, kes kuu­lu­vad Lok­sa, Maar­du või Las­na­mäe pe­rears­ti­de ni­mis­tu­tes­se ja on 70aas­ta­sed või va­ne­mad. Re­gist­ree­ri­da sai in­ter­ne­tis nii üle­rii­gi­li­ses kui ka täien­da­va vakt­si­nee­ri­mi­se lä­bi vii­nud fir­ma Me­di­cum di­gi­re­gist­ra­tuu­ris, või­ma­lus oli ka he­lis­ta­da. Ajad täi­tu­sid rut­tu, Lok­sa­le re­gist­ree­ris kait­se­süs­ti saa­ma lin­na­pea Vär­ner Loots­man­ni sõ­nul 240 ini­mest. Me­di­cu­mi töö­ta­jad vakt­si­nee­ri­sid Lok­sal ter­vi­se­kes­ku­ses lau­päe­val, pü­ha­päe­val ja es­mas­päe­val. Vakt­si­nee­ri­mas käis Lok­sa piir­kon­na kü­la­de ini­me­si Kuu­sa­lu val­last ja samuti pal­ju Lok­sa lin­na ela­nik­ke.

„Suur tä­nu, kes tu­lid vakt­si­nee­ri­ma. Kuid kah­juks on Lok­sa ela­ni­ke seas neid, kel­lel on üks­kõik, keel­du­vad vakt­si­nee­ri­mi­sest ega kan­na kait­se­mas­ki. Rää­ki­sin Tar­tu Üli­koo­li reo­vee-uu­ri­ja­te­ga, ne­mad en­nus­ta­vad hai­ges­tu­mist küm­me­kond päe­va et­te, Lok­sal on reo­vees hai­gus­te­ki­ta­jaid, olu­kord on sta­biil­selt kehv,“ lau­sus ta.