Aru­kü­la kool ko­gus vä­hi­hai­ge­te las­te toe­tu­seks 1275 eu­rot

321
Aru­kü­la koo­li hea­te­ge­vus­loo­sis oli tä­na­vu 635 pi­le­tit, mis kõik os­te­ti ära. Foto Mari Möls

Aru­kü­la põ­hi­kool kor­ral­das ree­del, 12. veeb­rua­ril sõb­ra­nä­da­la raa­mes hea­te­ge­vus­loo­si, mil­le tu­lu, 1275 eu­rot, an­ne­ta­ti Ees­ti Vä­hi­hai­ge­te Las­te Va­ne­ma­te Lii­du ja Par­di­ral­li toe­tu­seks.

Sõb­ra­nä­da­la raa­mes toi­muv hea­te­ge­vus­loos on koo­li iga-aas­ta­ne tra­dit­sioon, mis toi­mus ühek­san­dat kor­da. Va­rem on toe­ta­tud pea­mi­selt Tal­lin­na Las­te­ko­du, tänavu tuli kooli huvijuhil Mari Mölsil idee koguda raha vähihaigete laste aitamiseks toimuvat Pardirallit.

Rah­vus­va­he­li­sel vä­hi­hai­ge­te las­te päe­val põ­le­sid Aru­kü­la koo­li aken­del kuld­sed lin­did. Fo­to Ma­ri Möls

„Ena­mas­ti olen ot­si­nud ko­ha­lik­ke spon­so­reid, kes meie loo­si jaoks an­ne­tak­sid. Sel aas­tal sel­gi­ta­sin oma 9. klas­si­le, kui­das toe­ta­ja­te leid­mi­ne käib, et olen et­te­võ­te­tes­se saat­nud e-kir­ju ja kü­si­nud. Nad pa­lu­sid, et saa­dak­sin nei­le kir­ja­näi­di­se ja tüd­ru­kud saat­sid fir­ma­des­se ko­gu Ees­tis üle sa­ja kir­ja,“ rää­kis Ma­ri Möls.

Suu­rem osa et­te­võt­teid, kel­le poo­le õpi­la­sed pöör­du­sid, olid nõus oma too­dan­gut loo­si jaoks an­ne­ta­ma, mõ­ni paar-kolm, mõ­ni ise­gi 8 as­ja: „T-sär­gid, ka­ras­tus­joo­gid, ka­lend­rid, näo­mas­kid ja pal­ju muud. Pal­jud täies­ti võõ­rad fir­mad, kel­le­ga meil po­le se­ni ol­nud min­git kok­ku­puu­det. Kui va­rem ole­me tei­nud 410 loo­si­pi­le­tit, et iga­le lap­se­le ja­guks, siis sel aas­tal läks et­te­võt­mi­ne nii suu­reks, et meil oli üle 600 pi­le­ti.“

Osa et­te­võt­teid saat­sid as­jad Aru­kül­la pos­ti­pa­ki­ga, osa kul­le­ri­ga, küm­nes pea­lin­na et­te­võt­tes käis hu­vi­juht ise loo­sik­raa­mi jä­rel.

Kooli 9. klas­si õpi­la­sed val­mis­ta­sid ka loo­si­se­de­lid. Nen­de te­ge­mi­ne käis koo­li­ma­jas nel­ja­päe­val õh­tu­tun­di­de­ni – osa trük­ki­sid ja prin­ti­sid, tei­sed lõi­ka­sid ja vol­ti­sid, lõ­puks kont­rol­li­ti kõik üle. Loo­si­pi­le­teid ha­ka­ti müü­ma ree­del. Iga pi­let mak­sis 2 eu­rot, suur osa sel­lest, mi­da või­ta võis, oli tun­du­valt väär­tus­li­kum.

Ma­ri Möls rää­kis, et las­te jaoks po­le loo­si­ha­sar­di kõr­val vä­hem olu­li­ne ka head te­ha: „Üks kol­man­da klas­si tüd­ruk üt­les pi­le­tit ost­ma tul­les, et os­tab ju­ba viien­da loo­si, see tä­hen­dab, on an­ne­ta­nud 10 eu­rot hea­te­ge­vus­se. Klas­si­ju­ha­ta­jad on eel­ne­valt ala­ti õpi­las­te­le rää­ki­nud hea­te­ge­vu­sest ja nüüd sai­me Märt Avan­dilt ka vi­deo­ter­vi­tu­se.“

Nä­da­la­päe­vad va­rem saa­tis hu­vi­juht Par­di­ral­li eest­kõ­ne­le­ja­le, näit­le­ja Märt Avan­di­le kut­se tul­la koo­li kül­la. Märt Avan­di vas­tas, et ko­roo­na­vii­ru­se ohu tõt­tu prae­gu rin­gi ei lii­gu, kuid pak­kus, et võib saa­ta vi­deo­ter­vi­tu­se. Sel­les pöör­dus ta kõi­gi Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­las­te poo­le, tä­nas neid Ees­ti Vä­hi­hai­ge­te Las­te Va­ne­ma­te Lii­du ni­mel, et ot­sus­ta­sid an­ne­ta­da Par­di­ral­li­le.

„Kui nii noo­res eas, na­gu teie ole­te, suu­de­tak­se ol­la ju­ba nii­võrd alt­ruist­lik ja te­ha nii­võrd kau­neid te­gu­sid ja mõel­da nii ilu­sas­ti, siis on meie tu­le­vik hel­ge,“ lausus ta.

Li­saks aval­das Märt Avan­di loo­tust, et 15. veeb­rua­ril, rah­vus­va­he­li­sel vä­hi­hai­ge­te las­te päe­val, näeb Aru­kü­la koo­li­ma­ja kuld­kol­la­ses val­gu­ses vä­ga kau­nis väl­ja – Ees­ti Vä­hi­hai­ge­te Las­te Va­ne­ma­te Liit kut­sus kõi­ki kand­ma 15. veeb­rua­ril kuld­set lin­ti ja val­gus­ta­ma hoo­ned kuld­kol­la­seks. Ku­na Aru­kü­la koo­li ak­nad olid jõu­lu­del-aas­ta­va­he­tu­sel toi­mu­nud kam­paa­nia „Val­gus kõn­nib Raa­si­ku val­las“ ajal kau­nis­ta­tud ja val­gus­ke­tid ole­mas, ot­sus­ta­ti nen­de­ga vä­hi­hai­ge­te las­te päe­vaks te­ha koo­li­ma­ja aken­de­le kuld­sed lin­did. Tei­sel kor­ru­sel põ­le­sid need ala­tes pü­ha­päe­va õh­tust, es­mas­päe­val olid kuld­sed tu­led ka kol­man­da kor­ru­se aken­del.

Ma­ri Möls kin­ni­tas, kui Par­di­ral­li tä­na­vu mai­kuus ik­ka toi­mub, on Aru­kü­la koo­li­pe­rel plaan Kad­rio­ru par­ki hea­te­ge­vus­li­ku­le van­ni­par­ti­de võis­tu-u­ju­ta­mi­se­le ko­ha­le min­na. Ta mär­kis, et kool on vä­ga tä­nu­lik kõi­gi­le toe­ta­jai­le nii oma ko­gu­kon­nast kui et­te­võ­te­te­le lä­he­malt ja kau­ge­malt, kes ai­ta­sid neil head te­ha.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 10. veebruaril
Järgmine artikkelKeh­ra va­na kat­la­ma­ja ase­me­le tu­leb turg