Keh­ra va­na kat­la­ma­ja ase­me­le tu­leb turg

542
Va­na kat­la­ma­ja lam­mu­ta­tak­se pea­gi, sel­le ase­me­le tu­leb turg. Fo­to Tuu­li­ki Roht­la

Ani­ja val­la kom­mu­naal­et­te­võ­te Vel­ko AV on sõl­mi­nud le­pin­gu OÜ­ga As­pen Grupp, kes peab märt­si­kuu lõ­puks lam­mu­ta­ma Keh­ra kes­ku­ses asu­va en­di­se kat­la­ma­ja ning kor­ras­ta­ma plat­si sel­li­selt, et sin­na saaks te­ha lin­na tu­ru.

OÜ Vel­ko AV taot­les lam­mu­ta­mis­ku­lu­deks toe­tust Kredexi kohalikele omavalitsustele ja ettevõtetele suunatud lammutustoetuse meetmest, kuid ei saa­nud.

„En­ne voo­ru täh­tae­ga tea­ta­ti, et ra­ha on ot­sas. Õn­neks oli rii­gi­han­ke kõi­ge ma­da­lam pak­ku­mi­ne nii sood­ne, et saa­me töö oma ra­ha eest teh­tud,“ üt­les et­te­võt­te ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö.

Kat­la­ma­ja lam­mu­ta­mi­ne ja maa-ala kor­ras­ta­mi­ne lä­hevad maks­ma li­gi 8040 eu­rot. Le­ping on sõl­mi­tud, kuid töö­de alus­ta­mi­se­ga As­pen Grupp prae­gus­te tal­veil­ma­de tõt­tu veel ei kii­rus­ta ning ae­ga on neil Erik Jü­riöö hin­nan­gul pii­sa­va va­ru­ga, et märt­si lõ­puks val­mis jõu­da: „Meie soov on, et või­ma­li­kult pal­ju lam­mu­tus­ma­ter­ja­li taas­ka­su­ta­taks, kas või sa­ma pin­na­se täit­mi­seks. Ehitaja ülesanne on Velkole üle anda või­ma­li­kult pee­ne kil­lus­ti­ku­ga kor­ras­ta­tud ala, kus meil on või­ma­lik ha­ka­ta ko­he eda­si toi­me­ta­ma.“

Prae­gu­ne kat­la­ma­ja maa-ala jao­ta­ti ka­heks, ühe­le jäi va­na se­pi­ko­da, mis on Vel­kol ol­nud ka­su­tu­ses lao­na. Tei­ne maa­tükk, kus prae­gu on kat­la­ma­ja, pii­ra­tak­se pä­rast sel­le lam­mu­ta­mist uue aia­ga ning sin­na te­hak­se Keh­ra turg.

Keh­ra prae­gu­ne tu­rup­lats on tu­le­va­se tu­ru asu­ko­hast vei­di ee­mal Pää­su­ke­se poe kõr­val ning seal on mõ­ned kaup­le­ja­te­le kuu­lu­vad kios­kid. Fo­to Tuu­li­ki Roht­la

„Ta­ha­me prae­gu­se tu­rup­lat­si ase­mel te­ha uu­de koh­ta kor­ra­li­ku tu­ru, na­gu on Tal­lin­nas Nõm­mel – ilus, pu­has ja vii­sa­kas koht, kus kaup­le­jai­le on võrd­sed tin­gi­mu­sed. Soo­vi­me, et Keh­ras oleks koht, ku­hu lau­päe­va hom­mi­kul min­na ost­ma eel­kõi­ge värs­ket ko­ha­lik­ku toi­du­kau­pa,“ lau­sus Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Tur­gu hak­kab ra­ja­ma ja hal­da­ma Vel­ko AV, kes plaa­nib Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja märt­sis ava­ne­vast Lea­der-toe­tus­te voo­ru et­te­võt­lu­se meet­mest taot­le­da um­bes 20 000 eu­rot, et os­ta kin­ni­sed tu­ru­kios­kid ja ka­tu­se­ga vä­li­müü­gi­le­tid ning vä­li­tua­lett. Ani­ja val­la ee­lar­ves on Vel­ko­le Lea­der-pro­jek­ti omao­sa­lu­seks ka­van­da­tud 4000 eu­rot.

Möö­du­nud nä­da­lal käi­sid Erik Jü­riöö ning Ani­ja val­la ar­hi­tekt, ma­jan­duss­pet­sia­list ja aren­dus­juht Haap­sa­lus, et vaa­da­ta, kui­das on seal tu­ru te­ge­vus kor­ral­da­tud.

„Sai­me kin­ni­tust, et see, mi­da meie soo­vi­me ja ka­van­da­me, seal toi­mib,“ sõ­nas ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list In­ga Vai­nu.

Keh­ra prae­gu­sel tu­rup­lat­sil asuvad eri väl­ja­nä­ge­mi­se­ga kios­kid on müü­ja­te omad ning uue­le tu­ru­le need ei jää. Sin­na on ka­vas os­ta kolm kios­kit, igaüks ühe­le müü­ja­le. In­ga Vai­nu sel­gi­tas, et sel­li­sed tu­ru­kios­kid on mõel­dud eel­kõi­ge su­ve­pe­rioo­dil ka­su­ta­mi­seks. Ka tal­vel võib neid kasutada, kuigi on soo­jus­ta­ma­ta: „Soo­vi­me tur­gu eel­kõi­ge su­ve­pe­rioo­di ehk hooa­ja­li­se ta­lu­kau­ba müü­mi­se­le. Pea­le­gi on soo­jus­ta­tud kios­ki­te hin­nad kor­di kal­li­mad, neid me lu­ba­da ei saa. Ka Haap­sa­lu tu­ru­kios­kid on soo­jus­tu­se­ta.“

Haap­sa­lu tu­ru kolm kios­kit on an­tud enam­pak­ku­mi­sel ren­di­le. In­ga Vai­nu sõ­nul toi­mib ren­di­süs­teem häs­ti ning see on üks või­ma­lik va­riant ka Keh­ra tu­rul. Li­saks kios­ki­te­le tel­li­tak­se sin­na veel kolm ka­tu­se­ga vä­li­müü­gi­let­ti, igas neist ne­li müü­gi­koh­ta. Näi­di­seks võe­tak­se sel­li­sed le­tid, na­gu on Nõm­me tu­rul, nen­de te­ge­mi­seks kü­si­tak­se pui­du­fir­ma­delt hin­na­pak­ku­mi­si.

Mil­lal Keh­ras uus turg ava­tak­se, sõl­tub sel­lest, kas Vel­kol õn­nes­tub saa­da Lea­der-prog­ram­mist toe­tust. Kui toe­tust an­tak­se, peaks va­na kat­la­ma­ja asu­ko­has turg te­ge­vust alus­ta­ma tä­na­vu su­vel.

Eelmine artikkelAru­kü­la kool ko­gus vä­hi­hai­ge­te las­te toe­tu­seks 1275 eu­rot
Järgmine artikkelPolitseiuudised