Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku koh­ta esi­ta­sid ideid 17 ini­mest

248
Aruküla keskosa. Ants Kivimäe droonifoto

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus oo­tas 8. ok­toob­rist 1. det­semb­ri­ni ela­ni­kelt ideid, mär­ku­si ja tä­he­le­pa­ne­kuid Aru­kül­la ka­van­da­ta­va kesk­väl­ja­ku koh­ta. Val­la­ma­ja-rah­va­ma­ja ümb­ru­se maa-ala pla­nee­ri­mi­seks on ka­vas lä­bi viia ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kurss.

Val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti Kris­ta Erg-Scacc­het­ti sõ­nul oli mõt­te­nop­pe­le vas­ta­ja­te hul­gas nii ini­me­si, kes leid­sid, et kesk­väl­ja­ku ka­van­da­mi­se ase­mel tu­leks te­ge­le­da mil­le­gi olu­li­se­ma­ga, kui ka neid, kes soo­vi­ta­sid, et tu­leks tel­li­da pi­gem kal­lim, kuid kva­li­teet­sem la­hen­dus.

„Püs­ti­ta­tud kü­si­mu­se­le vas­ta­sid 17 ini­mest. Ideid, mi­da nad esi­ta­sid, oli pal­ju roh­kem ja need olid vä­ga si­su­kad. Eri­ti to­re on, et suu­rem osa väl­ja­pa­ku­tust on teo­ree­ti­li­selt täies­ti või­ma­lik el­lu viia. Et­te­pa­ne­ku­tes pöö­ra­ti tä­he­le­pa­nu prak­ti­lis­te­le kit­sas­koh­ta­de­le ja soo­vi­ti piir­kon­na iga­päe­vast ka­su­ta­mist pa­ran­da­da. Kuid rõ­hu­ta­ti ka as­pek­te, mis nii-öel­da teek­sid hin­ge­le pai ja väl­jen­dak­sid Aru­kü­la iden­ti­tee­ti,“ lau­sus Kris­ta Erg-Scacc­het­ti.

Ta li­sas, et mit­me­tes et­te­pa­ne­ku­tes kor­du­sid mõt­ted või­mal­da­da kesk­väl­ja­ku ra­ja­mi­se­ga kor­ter­ma­ja­de ela­ni­ke­le vai­kust ja pri­vaat­sust, va­ja­dus väi­ke­las­te­le so­bi­va män­gu­väl­ja­ku ning noor­te­le aja­veet­mis­ko­ha jä­re­le, sa­mu­ti lei­ti, et Aru­kü­la sü­da­mes tu­leks muu­ta par­ki­mi­se- ja liik­lus­kor­ral­dust, luua var­jua­lu­ne, eri­ne­vaid pin­ke ja muid is­tu­mis­koh­ti, hoi­da ja mit­me­ke­sis­ta­da hal­jas­tust, tuua kes­ka­su­las­se Aru­kü­la süm­bo­li­na män­nid, ra­ja­da pursk­kaev või vee­silm. Pal­jud vas­ta­jad olid se­da meelt, et ki­vist ja be­too­nist kesk­väl­ja­ku te­ge­mi­se ase­mel tu­leks säi­li­ta­da ole­ma­so­le­vaid hal­ja­sa­la­sid.

Üks vas­ta­ja pak­kus, et ale­vi­ku kesk­väl­ja­kul võik­sid ol­la jääaeg­set Aru­kü­la ku­ju­ta­vad mi­nia­tuur­sed ränd­rah­nud, mi­da saab ka­su­ta­da is­tu­mis­koh­ta­de­na ja kus lap­sed saak­sid ro­ni­da. Tei­ne idee oli, et ale­vi­ku sü­da­mes­se võiks is­tu­ta­da Aru­kü­la män­ni­ku süm­bo­li­see­ri­mi­seks mõ­ned män­nid või te­ha väl­ja­ku­le suu­red „män­ni­kä­bid“, mil­lel lap­sed saak­sid tur­ni­da. Ku­na Aru­kü­la jaoks on ol­nud olu­li­se täht­su­se­ga raud­tee, oli üks et­te­pa­nek ku­ju­ta­da raud­teed jalg­tee­na, mi­da ää­ris­ta­vad süm­bool­sed raud­tee­röö­pad ning ast­med on just­kui liip­rid, mil­le­le võiks kir­ju­ta­da Aru­kü­la aja­loo täht­sünd­mu­si või olu­lis­te isi­ku­te ni­me­sid.

Veel ar­va­ti, et väl­ja­kul võiks ol­la ins­pi­rat­sioo­nial­li­kas ehk val­gus­ta­tud, pi­me­das muu­tuvate vär­videga vee­silm tun­tud kul­tuu­ri­te­ge­las­te auks, kes on Aru­kü­la män­ni­kust ins­pi­rat­sioo­ni am­mu­ta­nud. Al­li­ka juu­res võiks ol­la või­ma­lik kuu­la­ta Aru­kü­la­ga seo­tud ol­nud Jaan Kros­si luu­let, Vee­ra Saa­re mä­les­tu­si ning Kus­tas Ki­ker­puu ja Rein Ran­na­pi lau­le. Ühes et­te­pa­ne­kus pa­ku­ti ku­jun­da­da kesk­väl­ja­ku­le mi­nia­tuur­ne Ees­ti Va­ba­rii­gi al­gu­saas­ta­te stii­lis mood­ne aed­linn, aia­pii­re­te ja män­gu­ma­ja­de­ga, kus lap­sed saa­vad män­gi­da. Aru­kü­la kol­hoo­siaeg­se aja­jär­gu mee­nu­ta­mi­seks esi­ta­ti idee tõs­ta esi­le rah­va­ma­ja, te­ha sel­le ka­tu­se­le vaa­tep­lat­vorm, ast­me­li­selt tõus­vat ka­tust ka­su­ta­da is­tu­mis- ja ro­ni­mis­koh­ta­de pla­nee­ri­mi­sel. Ale­vi­ku kes­kel olev elekt­ri­jaam soo­vi­ta­ti üm­ber ku­jun­da­da rah­va­ma­ja­ga so­bi­vaks või muu­ta väl­ja­ku kes­kel asu­vaks pa­vil­jo­niks või näi­tu­se­ruu­mi­ga kel­la­tor­niks, ku­hu saaks ehi­ta­da ka vaa­tep­lat­vor­mi.

Ale­vi sü­da­mes­se soo­vi­ti veel raa­ma­tu­va­he­tus­nur­ka, va­ba­õhu­kuns­ti­ga­le­riid, fo­to­de te­ge­mi­se koh­ta, kõn­ni­teid, kõ­la­ko­da, õue­jõu­saa­li, kesk­väl­ja­ku­le pin­ke, Aru­kü­la jaoks olu­lis­te ini­mes­te auks tahv­leid ning kuu­lu­tus­te pos­ti. Ar­va­ti ka, et asu­la kes­ke­le tu­leb re­ser­vee­ri­da ruum las­teaia juur­dee­hi­tu­seks, te­ha kesk­väl­jak val­la­ma­ja et­te park­la ase­me­le ja park­la viia ma­ja ta­ha, ka­van­da­da bus­si­tas­ku nii, et bus­si saab oo­da­ta kesk­väl­ja­kul ae­ga vee­tes, te­ha bus­si­pea­tu­se juur­de Raa­si­ku OTT jaoks var­jua­lus­te­ga tu­ru­le­tid, ka­van­da­da var­jua­lu­se­ga rat­ta­park­la.

„Mi­da esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­test ka­su­ta­da saab, jääb ar­hi­tek­ti­de hin­na­ta,“ sõ­nas pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list.

Eelmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re las­teaia uus ma­ja tu­leb Kes­ku­se tä­na­va äär­de
Järgmine artikkelNoor­mees­te võit­lus­ta­he tõi Aru­kül­la Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka