Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia uus ma­ja tu­leb Kes­ku­se tä­na­va äär­de

1308
Val­la­va­nem RII­VO NOOR näi­tab Kes­ku­se tä­na­va äär­set suurt ala, ku­hu pla­nee­ri­tak­se uut las­teae­da.

Ani­ja val­la­va­lit­sus on ot­sus­ta­nud, et Las­te­ta­re las­teaia uut ma­ja ei ehi­ta­ta prae­gu­ses­se asu­koh­ta, vaid nii­ni­me­ta­tud jaa­ni­tu­lep­lat­si­le Kes­ku­se tä­na­va ää­res. Esialg­ne idee oli ren­ti­da las­teaia­le üheks aas­taks kon­tei­ne­rid, sel ajal va­na las­teaia­hoo­ne lam­mu­ta­da ja ehi­ta­da ase­me­le uus. Val­la­va­nem Rii­vo Noo­re sõ­nul sel­gus, et sel­le­ga olek­sid kaas­ne­nud eba­mõist­li­kult suu­red ku­lu­tu­sed.

„Kü­si­si­me aju­ti­se kon­tei­ner­las­teaia jaoks hin­na­pak­ku­mi­si. Nen­de pai­gal­da­mi­ne, aas­ta­ne ka­su­ta­mi­ne ja ära­vii­mi­ne mak­sab li­gi­kau­du 400 000-500 000 eu­rot. Ku­lu­ta­da pool mil­jo­nit eu­rot liht­salt sel­le­pä­rast, et ehi­ta­da las­teaed sa­ma ko­ha pea­le, kus on se­ni, ei ole ma­jan­dus­li­kult mõist­lik,“ lau­sus ta.

Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et ku­ni uue hoo­ne val­mi­mi­se­ni te­gut­seb las­teaed se­ni­ses ma­jas ning uus las­teaed ehi­ta­tak­se tei­se asu­koh­ta: „Vaa­ta­si­me kaar­ti ja sõit­si­me Keh­ras rin­gi mõt­te­ga lei­da las­teaia­le uus asu­koht. Üks va­riant oli ehi­ta­da Kes­ku­se tä­nav 3 ala­le, ma­ja­de va­he­le, kus prae­gu on park­la. Aga see krunt on lii­ga väi­ke, vei­di üle 5000 ruut­meet­ri, ning en­ne ehi­ta­mist tu­leks sin­na te­ha de­tailp­la­nee­ring.“

Las­teaia­le lei­ti uus koht sel­le vas­tas üle tee asu­va­le Kes­ku­se tä­nav 4 li­gi 11 000 ruut­meet­ri suu­ru­se­le krun­di­le, kus on vii­mas­tel aas­ta­tel ol­nud Keh­ra lin­na jaa­ni­tu­lep­lats. Val­la­va­nem rää­kis, et maa kuu­lub val­la­le, on pii­sa­valt suur ning de­tailp­la­nee­rin­gut koos­ta­da po­le va­ja, ehi­ta­mist võib alus­ta­da ko­he, kui pro­jekt val­mis ja ra­ha ole­mas.

Las­teaia­le lei­ti uus koht sel­le vas­tas üle tee asu­va­le Kes­ku­se tä­nav 4 li­gi 11 000 ruut­meet­ri suu­ru­se­le krun­di­le, kus on vii­mas­tel aas­ta­tel ol­nud Keh­ra lin­na jaa­ni­tu­lep­lats. Val­la­va­nem rää­kis, et maa kuu­lub val­la­le, on pii­sa­valt suur ning de­tailp­la­nee­rin­gut koos­ta­da po­le va­ja, ehi­ta­mist võib alus­ta­da ko­he, kui pro­jekt val­mis ja ra­ha ole­mas.

„De­tailp­la­nee­rin­gu jär­gi on sel­le­le ala­le ka­van­da­tud ühis­kond­lik hoo­ne, sel­le kõr­val on trans­por­di­maa, ku­hu saab te­ha park­la. Asu­koht on so­biv ka see­tõt­tu, et krun­di­ga piir­ne­va­le ala­le, Põh­ja tä­na­va äär­de, on pla­nee­ri­tud uus ela­mu­ra­joon,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Ku­na va­na las­teaia lam­mu­ta­mi­seks ja uue ehi­ta­mi­seks ka­vat­seb val­la­va­lit­sus taot­le­da toe­tust CO2 meet­mest, kü­si­ti ka ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­milt, kas asu­ko­ha va­he­tus ei saa toe­tu­se saa­mi­sel ta­kis­tu­seks: „Prob­lee­mi po­le, meet­me­mää­ru­se ko­ha­selt võib uue las­teaia te­ha ise­gi uu­de asu­mis­se, ehk pilt­li­kult öel­des võik­si­me sel­le ehi­ta­da ka hoo­pis Ala­ver­re.“

Las­te­ta­re uue hoo­ne pro­jek­ti koos­tab OÜ Co­nAr­te, alu­seks võe­ti Rae val­la Peet­ri kü­las asuv Aru­hei­na las­teaed. Val­la ar­hi­tek­ti-pla­nee­rin­gu-s­pet­sia­lis­ti In­ga Vai­nu sõ­nul tu­li hoo­ne asu­ko­ha tõt­tu le­pin­gut pro­jek­tee­ri­mis­fir­ma­ga vei­di muu­ta: „Pro­jek­tee­ri­jal tu­leb te­ha uus asen­dip­laan, alusp­laan, pea­me muut­ma teh­ni­li­si tin­gi­mu­si. Ehi­tusp­ro­jek­ti si­se­mi­ses osas muu­tu­si ei tu­le.“

Las­teaia pro­jekt val­mib tu­le­va aas­ta al­gu­ses. Rii­vo Noor ole­tas, et ke­va­deks-va­ra­su­veks on sel­ge, kas toe­tus­ra­ha saa­dak­se.

„Lap­sed saa­vad ku­ni hoo­ne val­mi­mi­se­ni käia va­nas las­teaias. Sel­le lam­mu­ta­me, kui uus val­mis. Loo­de­ta­vas­ti saa­me tu­le­val su­vel ehi­ta­ma ha­ka­ta. Ehi­ta­mi­seks ku­lub um­bes küm­me kuud. 2022. aas­ta sü­gi­sel võiks las­teaed tööd alus­ta­da uues ma­jas,“ rää­kis ta.
Las­te­ta­re uu­de hoo­nes­se ka­van­da­tak­se 9 rüh­ma. Ka prae­gu on Las­te­ta­res 9 rüh­ma, neist kaks hoiu­rüh­mad sõi­meea­lis­te­le.

Eelmine artikkelSpordiuudised
Järgmine artikkelAru­kü­la kesk­väl­ja­ku koh­ta esi­ta­sid ideid 17 ini­mest