Noor­mees­te võit­lus­ta­he tõi Aru­kül­la Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka

402
B klas­si noor­mees­te Ees­ti ka­ri­ka või­tis HC Tal­las/Aru­kü­la võist­kond: esi­reas AN­DERS RAND­MAA, AR­NO VA­RE, MAT­TIAS PAE­NURM, MAR­TIN KAL­JUZ­NÕI, ta­ga­reas tree­ner AND­RUS RO­GEN­BAUM, ARON LEP­PIK, HEND­RIK-NORD­HEIM VIL­BERG, EGERT PE­NU, JO­HAN­NES PA­JU, UR­MAS RÕUK, MA­REK KOP­LI ja treener TOI­VO JÄRV, puu­dus vi­gas­tu­sest pa­ra­nev Ro­bin Ted­re­ma. Fo­to He­lin Pot­ter/Ees­ti Kä­si­pal­li­liit

Aru­kü­la spor­dik­lu­bi ku­ni 16aas­ta­seid noor­me­hi saa­tis nä­da­la­va­he­tu­sel edu Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel Põl­vas.

Ka­he pea­lin­na kä­si­pal­lik­lu­bi HC Tal­la­se kas­van­di­ku­ga täien­da­tud Aru­kü­la võist­kond alis­tas 2004. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud noor­mees­te tur­nii­ri esi­ko­ha­mat­šis Põl­va spor­di­koo­li 22:11. Tree­ner Toi­vo Jär­ve sõ­nul oli HC Tal­las/Aru­kü­lal vii­ma­se män­gu eel kaa­lul esi­me­ne ku­ni kol­mas koht: „Tä­nu hea­le kait­se­le ja vä­ra­va­vaht Jo­han­nes Pa­ju suu­re­pä­ra­se­le tõr­je­töö­le võit­si­me Põl­vat. Pois­te võit­lus­ta­he ja koos­töö vii­ma­ses män­gus vää­ris eri­list kii­tust.”

Lau­päe­val alis­tas HC Tal­las/Aru­kü­la HC Pär­nu/Pai­ku­se 28:19 ja HC Viim­si 32:13, pü­ha­päe­va­ses ava­män­gus vii­gis­tas 19:19 Tal­lin­na kä­si­pal­li-
a­ka­dee­mia­ga.

Põl­va spor­di­koo­li tree­ner Kal­mer Mus­ting aval­das ka­ri­ka­võit­ja­te­le võit­lus­lik­ku­se eest tun­nus­tust: „Tun­dus, et tur­nii­ri al­gu­ses pol­nud Aru­kü­la pois­te kok­ku­mäng pii­sa­valt la­dus, kuid nen­de üks­tei­se­mõist­mi­ne pa­ra­nes iga koh­tu­mi­se­ga. Meie võist­kon­da võit­sid nad kind­lalt, meil ei jät­ku­nud püs­si­roh­tu.”

Võit­ja­te edu­kaim vä­ra­va­kütt oli HC Tal­la­se lii­ge Ur­mas Rõuk 30 ta­ba­mu­se­ga. Aru­kü­la põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­mi­se jä­rel Au­den­te­se spor­di­güm­naa­siu­mis­se siir­du­nud Ar­no Va­re vis­kas 28 vä­ra­vat. Nad olid re­sul­ta­tiiv­su­se pa­re­mus­reas tei­ne ja kol­mas. Sport­li­kul aren­gu­re­de­lil ro­ni­mist Au­den­te­se spor­di­güm­naa­siu­mis jät­ka­vad Aru­kü­la noor­mees­test ka Jo­han­nes Pa­ju ja An­ders Rand­maa. Kok­ku­lep­pel Au­den­te­se SG tree­ne­ri Mar­tin Nood­la­ga sõi­da­vad nad es­mas­päe­vi­ti kas­va­ta­ja­klu­bis­se tree­ni­ma.

2004. aas­tal sün­di­nud noor­me­hed ja aas­ta ku­ni kaks noo­re­mad neiud har­ju­ta­vad Aru­kü­la spor­dik­lu­bis koos. Sel­leks et ka poi­sid saak­sid are­ne­mi­seks tar­vi­lik­ku koor­must, püüab Toi­vo Järv tree­nin­gut mit­me­ke­sis­ta­da: „Liht­ne see po­le. Kõi­ki har­ju­tu­si ei saa poi­sid ja tüd­ru­kud te­ha ühi­selt. Pean leid­ma har­ju­tu­si, kus poi­sid te­gut­se­vad ik­ka pois­te vas­tu.”

Õr­ne­ma soo esin­da­ja­te­le on ühist­ree­nin­gud noor­mees­te­ga mõ­ju­nud tii­vus­ta­valt. Üle­möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel päl­vi­s Aru­kü­la/Mist­ra tree­ner And­rus Ro­gen­bau­mi tak­ti­ke­pi all B klas­si nei­du­de Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel kol­man­da ko­ha. Nad val­mis­tu­vad B2 klas­si Ees­ti meist­ri­võist­lus­teks, kus on soo­si­kud.

Noored vajavad võistlusi
Noormeeste B klas­si ka­ri­ka­võist­lus­teks oli re­gist­ree­ri­tud küm­me võist­kon­da, neist män­gi­sid Põl­vas poo­led. Ees­ti Kä­si­pal­li­lii­du pea­sek­re­tä­ri Pir­je Oras­so­ni sõ­nul on eks­pertg­rupp ot­sus­ta­nud: ju­hul kui vä­he­malt poo­led re­gist­ree­ru­nud võist­kon­nad tu­le­vad ko­ha­le, viiak­se tur­niir lä­bi. Ta li­sas, et eks­pertg­rup­pi kuu­lu­vad koo­li­ju­hid, Avo Möls Aru­kü­la põ­hi­koo­list ja El­mu Kop­pel­mann Ta­pa güm­naa­siu­mist, näe­vad noor­te õp­pe­töö ja hu­via­la­ga te­ge­le­mi­se seo­seid, mis ai­tab te­ha sir­gu­va põlv­kon­na jaoks pa­re­maid ot­su­seid.

Mi­tu kä­si­pal­lik­lu­bi, kus 15-16aas­ta­sed noor­me­hed si­hi­pä­ra­selt har­ju­ta­vad, pi­did ka­ri­ka­võist­lus­test eri põh­jus­tel loo­bu­ma. HC Keh­ra tree­ne­ri Ind­rek Lill­soo sõ­nul oli ühe noor­me­he ko­roo­na­vii­ru­se proov po­si­tiiv­ne ja kui­gi ta jäi pä­rast proo­vi­tu­le­mu­se sel­gu­mist ko­duõp­pe­le ning koo­li- ja võist­kon­na­kaas­las­te­ga kok­ku ei puu­tu­nud, ot­sus­ta­ti Põl­vas­se sõit ära jät­ta.

Vil­jan­di HC koos­seis hõ­re­nes tree­ner Mar­ko Kok­si sõ­nul ka­hel põh­ju­sel: „Osa män­gi­jaid olid ene­sei­so­lat­sioo­nis, osa vi­gas­ta­tud. Tur­nii­ril kaa­sa män­gi­mi­seks oli meie seis kee­ru­li­ne. Usun, et võist­lus­te kor­ral­da­mist tu­leks jät­ka­ta.”

Sa­ma meelt on Toi­vo Järv: „Saan aru, et ko­roo­na­vii­ru­se oht on suur. Sa­mas kui aas­ta rin­gi jär­je­pi­de­valt har­ju­ta­vad noo­red vä­lis­tur­nii­ri­de­le sõi­ta ei saa ja ka ko­du­sed võist­lu­sed jää­vad ära, on neid ras­ke tree­nin­gu­tel mo­ti­vee­ri­da.”

Kä­si­pal­li hoid­mi­se sei­su­ko­halt tu­leks Pir­je Oras­so­ni sõ­nul või­mal­da­da jä­rel­kas­vul ka ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku ajal võis­tel­da, mui­du võib nen­de kä­si­pal­li­hu­vi ta­sa­pi­si hää­bu­da. Tur­nii­ri kor­ral­da­jad ja osa­le­jad pea­vad jär­gi­ma Ees­ti Va­ba­rii­gi va­lit­su­se keh­tes­ta­tud nõu­deid. Noor­te­võist­lus­te­le kä­si­pal­li­liit pealt­vaa­ta­jaid, võist­kon­da­de­ga ja võist­lu­se kor­ral­da­mi­se­ga mit­te­seo­tud ini­me­si ei lu­ba.