Aru­kü­la ja Raa­si­ku ÜVK ra­ja­mi­seks sel aas­tal toe­tust ei an­tud

266
SERGEI KIVI.

Raa­si­ku val­la vee-et­te­võ­te Ra­ven kü­sis tä­na­vu toe­tust nii Aru­kü­la kui Raa­si­ku ale­vi­ke ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­se jät­ka­mi­se toe­ta­mi­seks, kuid sai mõ­le­ma taot­lu­se koh­ta ei­ta­va vas­tu­se.

Raa­si­ku reos­tus­koor­mus on al­la 2000 ini­mek­vi­va­len­di, seetõttu sai ale­vi­ku ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni väl­jae­hi­ta­mi­seks toe­tust taot­le­da Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­selt (KIK). Eel­mi­sel aas­tal kü­si­ti toe­tust ÜVK ra­ja­mi­seks ko­gu asu­la veel ühis­vee ja -ka­na­li­sat­sioo­ni­ta ala jaoks. Ku­na siis ra­ha ei jät­ku­nud ning tä­na­vu oli toe­tus­meet­mes ja­ga­da tun­du­valt väik­sem sum­ma kui mul­lu, ot­sus­ta­ti ÜVK­ta piir­kond ja­ga­da ka­heks ning ke­va­del esi­ta­ti ra­ha­taot­lus tei­se eta­pi töö­deks – kes­ka­su­la ehk raud­teest põh­ja­pool­se ala jaoks. Pro­jek­ti mak­su­mus oli 1,6 mil­jo­nit eu­rot, toe­tust loo­tis Ra­ven saa­da sel­lest 65 prot­sen­ti.

Et­te­võt­te ju­ha­ta­ja Ser­gei Ki­vi sõ­nul sai OÜ Ra­ven KI­Kist vas­tu­se, et nen­de taot­lus lü­ka­ti ta­ga­si, sest ra­ha ei jät­ku­nud.

„Tu­le­mas on Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di mee­de, mis laie­neb ala­de­le, mil­le reos­tus­koor­mus on al­la 2000 ini­mek­vi­va­len­di. Kui see ava­tak­se, saa­me ka Raa­si­ku ale­vi­ku jaoks sealt ra­ha taot­le­da ning siis on või­ma­lik ko­gu veel te­ge­ma­ta ÜVK kor­ra­ga ära te­ha,“ rää­kis Ser­gei Ki­vi.
Ta loo­dab, et mee­de ava­tak­se tu­le­va aas­ta al­gu­ses: „2023. aas­taks pea­vad ole­ma kõik ÜVK pro­jek­tid lõ­pe­ta­tud, siis lõ­peb Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di ra­ha jao­ta­mi­ne. Kui saa­me toe­tust 2021. aas­ta esi­me­ses poo­les, saak­si­me vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni Raa­si­ku ela­ni­ke­ni viia tõe­näo­li­selt 2022. aas­tal.“

Ke­va­del, kui Ra­ven oli esi­ta­nud taot­lu­se Raa­si­ku ÜVK ra­ja­mi­seks toe­tu­se saa­mi­seks, sel­gus, et vii­ma­seid päe­vi võe­tak­se taot­lu­si vas­tu ka roh­kem kui 2000 ini­mek­vi­va­len­di­ga reos­tus­koor­mu­se­ga asu­la­te ÜVK jaoks. 10. märt­sil kin­ni­tas val­la­vo­li­ko­gu Raa­si­ku val­la uue ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni aren­da­mi­se ka­va, mil­le­ga laien­da­ti ale­vi­ke reo­vee­ko­gu­mi­sa­la­sid. See tä­hen­das, et ka Aru­kü­la jaoks, kus ko­gu se­ni­ne reo­vee­ko­gu­mi­sa­la sai 2018-2019 ÜVK­ga va­rus­ta­tud, tek­kis taas või­ma­lus taot­le­da toe­tust. Reo­vee­ko­gu­mi­sa­la laie­nes Tal­ve tee ja Tal­lin­na maan­tee va­he­li­se­le ala­le ning Sa­ra­pi­ku tä­na­va piir­kon­da, kus on kok­ku 70-80 ma­ja­pi­da­mist. Li­saks kir­ju­tas Ra­ven taot­lu­ses­se sis­se Aru­kü­la kor­ter­ma­ja­de amor­ti­see­ru­nud vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de re­konst­ruee­ri­mi­se. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus oli 1,6 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest eu­ro­toe­tust soo­vi­ti 1,2 mil­jo­nit eu­rot.

„Taot­lus­te esi­ta­mi­se täh­taeg oli 16. märts. Te­gi­me pä­rast vo­li­ko­gu is­tun­git kaks päe­va hi­li­s-õh­tu­ni tööd ning esi­ta­si­me 12. märt­sil ka Aru­kü­la koh­ta taot­lu­se. Kuid sai­me ka sel­le­le ei­ta­va vas­tu­se. Kui­gi esi­ta­si­me pro­jek­ti õi­geaeg­selt, oli sel­leks ajaks ra­ha ju­ba ot­sas ning pro­jek­ti­de ra­has­ta­mi­ne su­le­tud,“ tõ­des Ra­ve­ni juht.

Ta aval­das loo­tust, et ka Aru­kü­la ÜVK jaoks õn­nes­tub saa­da toe­tust tu­le­val aas­tal: „Esial­gu öel­di KI­Kist, et on pea­ta­tud ra­has­ta­mi­ne kõi­gi­le asu­la­te­le, mil­le reos­tus­koor­mus on üle 2000 ini­mek­vi­va­len­di. Kuid oo­ta­me ra­has­ta­mis­meet­me ära, loo­da­me, et sel­les ei ole nii­su­gust pii­ran­gut.“

Eelmine artikkel„Aeg­vii­du valss“ CD-plaa­dil
Järgmine artikkelKeh­ra koo­li aeg­sed pin­gi­naab­rid esi­ta­sid Kuu­sa­lus AR­TUR RIN­NE lau­le