„Aeg­vii­du valss“ CD-plaa­dil

355
Arlet Palmiste Aegviidu valsi CD-plaadiga.

An­sam­bel POSS sal­ves­tas plaa­di­le Rai­mond Valg­re lau­lu „Aeg­vii­du valss“. Bän­di laul­ja Ar­let Pal­mis­te rää­kis, et kui te­gi Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo ava­mi­seks mi­nie­ten­du­se de­poo aja­loost, avas­tas, et „Aeg­vii­du valss“ ei ole sal­ves­tu­se­na kät­te­saa­dav. „Ku­na ei saa­nud se­da lu­gu eten­du­ses ka­su­ta­da, ei jää­nud üle muud, kui en­da an­samb­li­ga see laul uues­ti sal­ves­ta­da,“ sõ­nas ta. Rai­mond Valg­re kir­ju­tas „Aeg­vii­du val­si“ 1945. aas­tal, kui pea­tus ees­ti pa­tal­jo­ni or­kest­ri­ga pi­ke­malt Aeg­vii­dus: „Siia­ni rää­gi­tak­se, kui­das Valg­re ko­ha­lik­ke nei­de lum­mas ja nei­le par­gi all pil­li män­gis.“ Li­saks sõ­na­de­ga ver­sioo­ni­le on POS­Si sal­ves­ta­tud plaa­dil ka lau­lu inst­ru­men­taal­va­riant ja fo­nog­ramm. Et tun­tud he­li­loo­ja Aeg­vii­dust kir­ju­ta­tud valss oleks ala­ti va­ja­du­sel võt­ta, kin­kis Ar­let Pal­mis­te 9. au­gus­til Aeg­vii­du koh­vi­ku­te­päe­val toi­mu­nud kont­ser­dil plaa­did Aeg­vii­du rah­va­ma­ja, koo­li, las­teaia ja ea­tu­te klu­bi esin­da­ja­le. Ani­ja val­la­va­lit­su­se ning Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se esin­da­jat ei ol­nud ko­hal. „Aeg­vii­du vals­si“ sal­ves­ta­nud bän­dis män­gi­sid Vik­tor Vas­sil­jev, Mait Pald­ra, Jaa­nus Tü­li ja Al­lan Ja­ko­bi, lau­lu esi­tas Ar­let Pal­mis­te.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la lah­ti­sed ran­na­võrk­pal­li meist­ri­võist­lu­sed võit­sid Peep Va­har ja Kur­mo An­nus
Järgmine artikkelAru­kü­la ja Raa­si­ku ÜVK ra­ja­mi­seks sel aas­tal toe­tust ei an­tud