Keh­ra koo­li aeg­sed pin­gi­naab­rid esi­ta­sid Kuu­sa­lus AR­TUR RIN­NE lau­le

735
KA­LEV LAAG­RI­KÜLL män­gis lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­tel Kuu­sa­lus sün­te­saa­to­rit ja VIL­LU SAA­RUM esi­tas Ar­tur Rin­ne lau­le. Fo­to Il­me Laag­ri­küll

Keh­ra kesk­koo­li 1967. aas­tal lõ­pe­ta­nud Vil­lu Saa­rum ja Ka­lev Laag­ri­küll olid val­mis­tu­nud Ar­tur Rin­ne lau­le esi­ta­ma 14. märt­sil Lok­sal, kuid ko­roo­na­pu­han­gu tõt­tu jäi nen­de esi­ne­mi­ne ära. Po­pu­laar­se laul­ja 110. sün­niaas­ta­päe­vaks pü­hen­da­tud kont­ser­di and­sid nad esi­mest kor­da lau­päe­val, 8. au­gus­til lau­rit­sa­päe­va­pi­dus­tus­tel Kuu­sa­lus.

Kont­ser­di idee tär­kas 2017. aas­tal, kui kok­ku said 50 aas­tat va­rem Keh­ra kesk­koo­li lõ­pe­ta­nud vi­list­la­sed. Ka­lev Laag­ri­küll mee­nu­tas, et nad ot­sus­ta­sid aas­taid Ees­ti rah­vus­mees­koo­ris laul­nud pin­gi­naab­ri Vil­lu Saa­ru­mi­ga val­mis­tu­da Ar­tur Rin­ne lau­le esi­ta­ma klas­si­kaas­las­te­le: „Mul olid sün­te­saa­tor, akor­dion ja he­lia­pa­ra­tuur, Vil­lu oli ju­ba koo­lia­jast ol­nud Rin­ne lau­lu­de aus­ta­ja. Eel­mi­sel aas­tal tek­kis tei­se klas­si­ven­na, Ivo Pil­ve­ga jut­tu aja­des mõ­te, et võik­si­me Rin­ne lau­lu­de­ga kont­ser­di an­da ka suu­re­ma­le pub­li­ku­le, Vil­lu oli ko­he pä­ri.”

Pin­gi­naab­rid koos­ta­sid re­per­tuaa­ri ja hak­ka­sid jaa­nua­rist ala­tes va­hel­du­mi­si tei­ne­tei­se ko­dus har­ju­ta­ma. Muu­si­kaõ­pe­ta­ja ha­ri­du­se­ga ja sel­les ame­tis ka lei­ba tee­ni­nud Ka­lev Laag­ri­küll sea­dis proo­vi­de te­ge­mi­seks he­li­või­men­di sau­na ka­mi­na­ruu­mi, et tei­si pe­re­liik­meid mit­te se­ga­da.

Ava­kont­ser­ti Kuu­sa­lu pub­li­ku­le pi­das Ka­lev Laag­ri­küll enam-vä­hem kor­da­läi­nuks: „Ni­pet-nä­pet jät­tis me en­da mee­lest veel meie esi­ne­mi­ses soo­vi­da, kuid kuu­la­jad se­da ilm­selt ei mär­ga­nud. Vil­lul on suur esi­ne­mis­ko­ge­mus, ise olen kaua pil­le män­gi­nud.”

Kok­ku esi­ta­sid koo­li­ven­nad 9 lu­gu. Ivo Pil­ve koos­ta­tud teks­te lu­ges Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri näit­le­ja Enn Kirs­man. Järg­mis­e kont­ser­di annab an­sambel 20. augustil, Eesti taasiseseisvumise päeval Loksal.

Eelmine artikkelAru­kü­la ja Raa­si­ku ÜVK ra­ja­mi­seks sel aas­tal toe­tust ei an­tud
Järgmine artikkelKeh­ra koo­li et­te ra­ja­tak­se lin­na­väl­ja­kut