Aru­kü­la ja Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus lu­ge­mis­võist­lus täis­kas­va­nui­le

90
EHA ALTMÄE.

Raa­si­ku ja Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gud kor­ral­da­vad märt­sist au­gus­ti lõ­pu­ni toi­mu­va lu­ge­mis­võist­lu­se „Juu­be­li­mäng 2021“, mis on mõel­dud täis­kas­va­nud raa­ma­tu­sõp­ra­de­le.

Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Eha Alt­mäe rää­kis, et te­gu on juu­be­li­män­gu­ga – tä­na­vu sü­gi­sel tä­his­tab Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu 120. ja Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu 115. sün­ni­päe­va.
„Ole­me se­ni tei­nud su­ve­lu­ge­mi­se ja „Lu­ge­mi­si­su“ män­ge las­te­le, mõt­le­si­me nüüd pak­ku­da lu­ge­mis­män­gu ka täis­kas­va­nui­le. Ühest kül­jest soo­vi­me sel­le­ga tead­vus­ta­da meie raa­ma­tu­ko­gu­de juu­be­liaas­tat, tei­salt ka lu­ge­mist pro­pa­gee­ri­da,“ lau­sus Eha Alt­mäe.

Mäng on te­ma sõ­nul liht­ne: tu­leb Aru­kü­la või Raa­si­ku ko­gust lu­ge­mi­seks raa­ma­tuid lae­nu­ta­da ning sel­le­ga punk­te tee­ni­da. Män­gus on kolm ta­set. Esi­me­se ta­se­me moo­dus­ta­vad kõik loe­tud raa­ma­tud. Sel­le ta­se­me pu­hul saab ühe punk­ti iga kol­man­da loe­tud raa­ma­tu ta­gas­ta­mi­sel. Tei­se ta­se­mes­se kuu­lu­vad raa­ma­tud viielt Ees­ti kir­ja­ni­kult, kel on tä­na­vu suu­red juu­be­lid või sün­niaas­ta­päe­vad. Need on Her­ta Lai­paik, kel oli jaa­nua­ris 100. sün­niaas­ta­päev, hil­ju­ti ma­na­la­tee­le läi­nud Hel­jo Mänd, kes veeb­rua­ris oleks tä­his­ta­nud 95. sün­ni­päe­va, sü­gi­sel 85aas­ta­seks saav Mats Traat, 22. jaa­nua­ril 80. sün­ni­päe­va tä­his­ta­nud Jaan Kap­lins­ki ning te­ma­ga sa­mal päe­val 50aas­ta­seks saa­nud Jan Kaus. Kol­man­das ta­se­mes, kus an­nab sa­mu­ti ühe punk­ti iga loe­tud raa­mat, on kolm raa­ma­tu­sar­ja: „Pu­na­ne raa­mat“, „Põh­ja­maa­de ro­maan“ ja „Mood­ne aeg“.

„Kui esi­me­se ta­se­me al­la kuu­lu­vad ka aja­vii­te­ro­maa­nid, siis tei­se ta­se­me­ga soo­vi­me pro­pa­gee­ri­da meie oma kir­jan­dust ja suu­na­ta lu­ge­jaid ees­ti au­to­ri­te raa­ma­tuid lu­ge­ma. Kol­mas ta­se on väärt­kir­jan­dus, mi­da pal­jud või­bol­la ei loe, ku­na on pel­ja­nud ras­keks, aga ehk nüüd hak­ka­vad lu­ge­ma. Meie män­gu mõ­te on ka ini­mes­te­le raa­ma­tuid soo­vi­ta­da ja ehk ai­ta­me sel­le­ga mõ­ne­gi lu­ge­mis­har­ju­mu­si ja sil­ma­rin­gi laien­da­da,“ lau­sus val­la­raa­ma­tu­ko­gu juht.

Juu­be­li­män­gust osa­võt­jad saa­vad män­gu­pas­sid, ku­hu iga tee­ni­tud punk­ti eest pan­nak­se kleeps. Män­gu lõp­pe­des on suu­ri­ma­te­le lu­ge­ja­te­le au­hin­nad, kuid iga kuu loo­si­tak­se osa­le­ja­te va­hel väl­ja raa­ma­tu­ko­gu­de juu­be­li­mee­ne.

Eha Alt­mäe sõ­nul on Aru­kü­la ja Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu juu­be­li­te pu­hul pla­nee­ri­tud tä­na­vu­seks veel mit­u üri­tu­st, kuid suu­res­ti sõl­tub ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­kust, kas ja mi­da õn­nes­tub el­lu viia.

Eelmine artikkelSpor­di lau­lu­peol suusata­jad nau­ti­sid sõi­tu ja ene­seü­le­ta­mist
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­su­se sot­siaa­lo­sa­kond oo­tab töö­le ta­ga­si­si­det