Spor­di lau­lu­peol suusata­jad nau­ti­sid sõi­tu ja ene­seü­le­ta­mist

203
TAG­NI JÕE­LEHT ja KÄRT KÄÄRST lä­bi­sid Tar­tu Ma­ra­to­ni ret­ro­suus­ka­del ja va­na­mood­sas riie­tu­ses. Fo­to Ja­rek Jõe­pe­ra

Tar­tu Ma­ra­ton pa­ni pühapäeval proo­vi­le nii suu­sa­ta­ja ke­ha­li­se kui ka vaim­se jõu, 63 ki­lo­meet­ri fi­ni­šis El­vas tun­ti teh­tu üle ra­hu­lo­lu ja rõõ­mu.

Kui 50aas­ta­ne Rain Lill­soo sai ne­li aas­tat noo­re­malt ven­nalt Tar­mo Lill­soolt möö­du­nud nel­ja­päe­val te­le­fo­ni­kõ­ne tul­la ka Tar­tu Ma­ra­to­ni­le, ei mõel­nud keh­ra­la­ne kaua: „Olin sel tal­vel suu­sa­ta­nud li­gi kaks­sa­da ki­lo­meet­rit ja vorm oli ole­mas. Va­hel va­rem­gi on juh­tu­nud, et kui kaks ven­da on ot­sus­ta­nud min­gil võist­lu­sel osa­le­da, kus siis kol­mas­ki saab jät­ta mi­ne­ma­ta!”

Rah­vus­va­he­li­se suu­sa­ma­ra­to­ni­de sar­ja World­lop­pe­ti Mas­te­ri tiit­lit omav Ind­rek Lill­soo star­tis Tar­tu Ma­ra­to­ni­le küm­nen­dat kor­da. Fi­ni­ši­kan­ga all El­vas kor­da­sid ven­nad en­da ühist saa­vu­tust 1987. aas­tast, kui nad Keh­ra kesk­koo­li õpi­las­te­na esi­mest kor­da kõik kol­me­ke­si Ees­ti po­pu­laar­sei­ma har­ras­tuss­por­di­võist­lu­se lõ­pe­ta­sid.

Rain Lill­soo mee­nu­tas 34 aas­ta ta­gust ma­ra­to­ni, mis oli ju­ba te­ma nel­jas osa­lus­kord: „Sõit­si­me lau­päe­val Keh­ra pa­be­ri­vab­ri­ku bus­si­ga Tar­tus­se, öö­ma­ja sai­me Sõb­ra tä­na­va klu­bis, kus mää­ri­si­me suus­ki ja ma­ga­si­me mad­rat­si­tel.”

Va­ra­hom­mi­kul sõi­de­ti Ote­pää suu­nas, star­ti oo­tas üle ühek­sa tu­han­de suu­sa­ta­ja. Too­na vaid 12aas­ta­se­le Tar­mo Lill­soo­le jät­tis star­di­me­lu Ma­tu väl­jal kus­tu­ma­tu ela­mu­se: „Park­las oli bus­si­de lõ­pu­tu ri­vi, ini­me­sed sei­sid üks­tei­se ta­ga reas na­gu Roo­ma sõ­du­rid. Mi­da­gi sel­list pol­nud kõr­va­le pan­na, mui­du­gi taht­sin sin­na min­na!”

16aas­ta­ne Rain Lill­soo oli 58 km dis­tant­sil 1564., pea­gi 14aas­ta­seks saav Ind­rek Lill­soo 2800. ja Tar­mo Lill­soo 3152. Fi­ni­šee­ri­jaid oli 8831. Kül­lap oli ma­ra­to­nil suu­sa­ta­mi­ne olu­li­ne vers­ta­post ven­da­de sport­li­kus ku­ju­ne­mis­loos. Hil­jem on nad koos võis­tel­nud orien­tee­ru­mi­ses ja ro­gai­ni­del, prae­gu aja­vad Keh­ra Snai­per­si jää­ho­ki­mees­kon­nas lit­rit ta­ga.

See­kord jõu­dis ven­da­dest esi­me­se­na El­vas­se Ind­rek (3:42.55, 176.). Ta­gu­mi­ses gru­pis star­ti­nud Tar­mo ei jää­nud pal­ju ma­ha (3:55.38, 327.). Rain ede­nes en­da­le jõu­ko­ha­ses tem­pos (4:27.52, 816.).

„Kui ven­nad tu­lid väi­kes­te­na ka­he­ke­si mi­nu­ga maad­le­ma, siis sain neist ühe käe­ga ja­gu. Nüüd olen lep­pi­nud, et nad mind sel­ja ­ta­ha jä­ta­vad,” üt­les Rain Lill­soo.

Ne­li kor­da täis­pi­ka triat­lo­ni lä­bi­nud Tar­mo Lill­sool on nii tu­gev vas­tu­pi­da­vu­se alus­müür, et nel­ja­tun­ni­ne suu­sa­sõit tu­li li­gi küm­me tun­di kest­va Iron­ma­ni­ga võr­rel­des märk­sa hõlp­sa­mi­ni: „Kui sa tun­ned fi­ni­šis häid emot­sioo­ne, siis po­le täh­tis, mis aja­ga dis­tant­si lä­bi­sid või mis ko­ha said. Har­ras­tuss­por­ti tu­leb te­ha hea emot­sioo­ni pä­rast!”

Ret­ro­suu­sa­ta­ja­te lust­lik sõit
Tag­ni Jõe­leht ja Kärt Käärst ot­sus­ta­sid ma­ra­to­ni lä­bi­da ühes­koos ret­ro­suus­ka­del ja va­na­mood­sas riie­tu­ses. Nad aja­sid teis­te suu­sa­ta­ja­te­ga jut­tu, jõid mus­ti­ka­sup­pi ja teed, amp­sa­sid soo­la­kur­ki. Esi­mest kor­da nii pi­kal dis­tant­sil osa­le­nud Kol­ga koo­li orien­tee­ru­mis­rin­gi ju­hen­da­ja Tag­ni Jõe­leht oli võt­nud kaa­sa glü­koo­si ja sid­ru­ni­vett, et ka­he tee­nin­dus­punk­ti va­hel end ko­su­ta­da, kui oleks vä­ga ras­keks läi­nud.

Tag­ni Jõe­leht ka­su­tas 1985. aas­ta suus­ki, mil­le­ga te­ma õe­mees oli koo­li ajal sõit­nud: „Need said kor­ra­li­kult mää­ri­tud ja pi­da­mis­teip al­la pan­dud. Suu­sad toi­mi­sid häs­ti. Me­tall­ke­pid kip­pu­sid peh­mes­se lum­me ta­ker­du­ma ja neid tu­li kõ­vas­ti si­ku­ta­da. Um­bes poo­lel maal said var­bad mär­jaks ja lõ­puks ja­lad lau­sa pahk­luu­ni. Var­bad hak­ka­sid kül­me­ta­ma, mis­tõt­tu oli kee­ru­li­ne õi­get teh­ni­kat ka­su­ta­da.”

Nel­ja­teist­küm­nen­dat kor­da Tar­tu Ma­ra­to­nil osa­le­nud Kärt Käärst oli vei­di kurb, et ei saa­nud suus­ki pi­da­ma: „Proo­vi­sin peaae­gu igas tee­nin­dus­punk­tis eri määr­de­või­ma­lu­si, mis aga kah­juks üle paa­ri ki­lo­meet­ri ei ai­da­nud. Me­tall­ke­pid olid us­ku­ma­tult ras­ked ja vä­he tree­ni­tud käed vä­si­sid. Ma ei pin­gu­ta­nud, kul­ge­sin ja nau­ti­sin.”

Nais­tel ku­lus Ote­päält El­vas­se jõud­mi­seks pi­sut üle seits­me ja poo­le tun­ni. Tag­ni Jõe­leht võt­tis sport­li­ku ela­mu­se kok­ku: „Hoid­si­me lau­lu­ga tu­ju üle­val ja tu­li­me koos või­du­ka lõ­pu­ni. Hea kaas­la­ne on pi­kal sõi­dul vä­ga olu­li­ne!”

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­last ja tu­le­vik­ku vaa­ta­vast vi­sioo­nist
Järgmine artikkelAru­kü­la ja Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus lu­ge­mis­võist­lus täis­kas­va­nui­le