Aru­kü­la ja Lok­sa kool ning Kol­ga las­teaed saa­vad si­se­ter­vi­se­ra­ja

and
79

Sih­ta­su­tus Ees­ti Ter­vi­se­ra­jad kin­gib Swed­ban­ki toel 50 koo­li­le-las­teaia­le si­se­ter­vi­se­ra­ja, ka Aru­kü­la põ­hi­koo­li­le, Kol­ga las­teaia­le ja Lok­sa güm­naa­siu­mi­le. Veeb­rua­ris oli hu­vi­lis­tel või­ma­lus hää­le­ta­da, mil­li­ne Swed­ban­ki kaa­sa­su­ta­tud al­ga­tus saab 20 000 eu­ro suu­ru­se li­sa­ra­has­tu­se olu­li­se idee el­lu­vii­mi­seks. Kõi­ge roh­kem hää­li ko­gus Ees­ti Ter­vi­se­ra­da­de idee kin­ki­da 50 koo­li­le-las­teaia­le si­se­ter­vi­se­ra­da. Ees­ti Ter­vi­se­ra­jad kor­ral­das kin­gi­saa­ja­te va­li­mi­seks loov­töö­de kon­kur­si „Hak­ka­me lii­ku­ma“. Kok­ku esi­ta­ti li­gi 400 loov­tööd, hin­das Ees­ti Ter­vi­se­ra­da­de ja Swed­ban­ki esin­da­ja­test koos­nev žürii.

Võit­ja­te sek­ka va­li­tud Aru­kü­la põ­hi­kool esi­tas kon­kur­si­le üle 5 mi­nu­ti pik­ku­se vi­deo, kui­das õpi­la­sed koo­li­päe­va jook­sul lii­gu­vad. Klas­si­de ja hu­vi­rin­gi­de vi­deok­lip­pe ai­tas mon­tee­ri­da Cris­ti­na Kas­ka.

Kol­ga las­teaed saa­tis kon­kur­si­le vi­deo­fil­mi, kui­das üks rühm te­gi õue ta­kis­tus­ri­ba ja kaks rüh­ma seal spor­ti­sid. Li­sa­tud oli pil­di­kol­laaž rüh­ma­de spor­ti­mi­sest. Pil­did pa­ni kok­ku rüh­maõ­pe­ta­ja Sig­ne Pa­ju­la, vi­deo te­gi rüh­maõ­pe­ta­ja abi Hel­la Moo­ser.

Lok­sa güm­naa­siu­mi kon­kur­si­töö oli pil­di­kol­laaž koo­li­pe­re sport­li­kust te­ge­vu­sest koos 2. ja 3. klas­si õpi­las­te luu­le­tus­te­ga tee­mal „Õue­va­he­tund“. Võist­lus­töö pa­nid kok­ku hu­vi­juht Val­vi Joa­vä­li ja õpe­ta­ja Ja­na Roo­pa.

Det­semb­ris koo­li­des­se ja las­teae­da­des­se saa­de­tav si­se­ter­vi­se­ra­da koos­neb män­gu­lis­test, lii­ku­mi­sa­las­test, õp­peai­ne­te­ga seo­tud ele­men­ti­dest eri va­nu­seast­me­te­le. Pai­gal­da­da saab ko­ri­do­ri­de ja tre­pi­ko­da­de sein­te­le ja põ­ran­da­te­le.