Kuu­sa­lu Hoo­le­la võõ­rus­tas Jä­me­ja­la vaim­se ter­vi­se kü­la töö­ta­jaid

20
MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ju­ha­tu­se liik­med KAIE US­TAV ja MA­RIA PRÄÄTS tut­vus­ta­sid kü­la­lis­te­le ka 3 aas­tat ta­ga­si tervisekeskuse keldrikorrusel käi­vi­ta­tud pe­su­ma­ja.

„Mil­leks sõi­ta ins­pi­rat­sioo­ni am­mu­ta­ma vä­lis­maalt, kus on suu­red ra­ha­ko­tid ja tei­sed või­ma­lu­sed, kui Ees­tis on koh­ti, ku­hu min­na vaa­ta­ma, mis­moo­di on või­ma­lik tee­nu­seid üles ehi­ta­da meie olu­des. Tead­sin Kuu­sa­lu Hoo­le­lat ju­ba va­rem ja uu­ri­sin in­ter­ne­tist juur­de. Meid hu­vi­tab, mis on võ­ti ja või­ma­lu­sed, kui­das pan­na reaal­selt töö­le vaim­se ter­vi­se prob­lee­mi­de­ga me­hed. Kuu­sa­lu Hoo­le­la on sel­li­sed tee­nu­sed mees­te­le ra­ja­nud ja on sel­les su­pe­re­du­kas,“ üt­les Vil­jan­di haig­la psüh­hiaat­riak­lii­ni­ku ra­vi toe­ta­va­te tee­nus­te koor­di­naa­tor Liis Pee­dosk, kui tä­nas nel­ja­päe­val, 2. mail MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ju­ha­tu­se liik­meid, tee­nus­te koor­di­naa­to­rit Kaie Us­ta­vit ja te­ge­vus­ju­hen­da­jat Ma­ria Präät­si vas­tu­võ­tu eest.

Sih­ta­su­tu­se Vil­jan­di Haig­la Fa­ce­boo­ki-le­he­le on Kuu­sa­lu val­da teh­tud kü­las­käi­gu koh­ta pos­ti­ta­tud: „Kuu­sa­lu Hoo­le­las toi­me­ta­tak­se iga­päe­va­selt sel­le ni­mel, et toe­ta­da vaim­se ter­vi­se prob­lee­mi­de­ga ini­mes­te heao­lu. See kü­las­tus kõ­ne­tas meie te­ge­vus­ju­hen­da­jaid sü­ga­valt ning an­dis hoo­gu Jä­me­ja­la vaim­se ter­vi­se kü­la ko­gu­kon­na eda­si­seks aren­guks.“

Kaie Us­tav ja Ma­ria Prääts võt­sid paar­küm­mend kol­lee­gi Jä­me­ja­last vas­tu es­malt Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja saa­lis.

Kaie Us­tav kõ­ne­les seal, kui­das Kuu­sa­lu val­las on eri­hoo­le­kan­de tee­nust pa­ku­tud ala­tes 2003. aas­tast. MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la asu­ta­ti 7 aas­tat ta­ga­si, töö­ta­jaid on 8, tee­nu­seid pa­ku­tak­se kok­ku 23 klien­di­le, nii mees­te­le kui nais­te­le. Tee­nu­seid ra­has­tab riik sot­siaal­kind­lus­tu­sa­meti vahendusel.

Ta rää­kis ka Kuu­sa­lu TET-ma­jast ehk psüü­hi­ka­häi­re­te­ga ini­mes­te­le toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se elu­ma­jast, mil­le ra­ja­mi­sel ja pi­da­mi­sel on Kuu­sa­lu Hoo­le­la pio­nee­ri ehk ees­mi­ne­ja rol­lis Ees­tis. Ma­ja ehi­ta­mi­se mõ­te ja pro­jek­tee­ri­mi­ne al­gas siis, kui ol­di veel Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­töö­ta­jad.

Ma­ria Prääts mär­kis, et TET-ma­ja 12 ela­nik­ku on ka toe­ta­tud töö­ta­mi­se tee­nu­se klien­did.
Kaie Us­tav: „Es­malt te­gi­me klien­ti­de­ga toe­ta­tud töö­ta­mi­se tee­nu­se raa­mes mit­me­su­gu­seid tel­li­mus­töid, pa­ken­da­si­me hel­ku­reid, öko­pe­su­kaps­leid, mait­se­tai­mi. Ku­du­si­me ka kalt­su­vai­pu, kuid pol­nud tu­run­da­jaid ja kee­ru­li­ne oli ta­ga­da kva­li­tee­ti. Hak­ka­si­me mõt­le­ma, mil­li­seid tee­nu­seid va­jab ko­ha­lik ko­gu­kond, et te­ha pä­ris­tööd. Nii jõud­si­me pe­su­ma­ja idee­ni. Pe­su­ma­ja on töö­ta­nud kolm aas­tat, sel­le ra­ja­mi­seks sai MTÜ toe­tus­ra­ha KÜS­Kist.“

Nad ju­tus­ta­sid veel, et koos­töös Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga käi­vad Hoo­le­la klien­did heakor­ratöödel. Töötatakse Allika külas asuval aiamaal ning sõide­tak­se koristama kaugemal paik­ne­vas­se auto­re­mon­di­fir­mas­se. Hea­kor­ra­töö­de pluss on, et val­la­va­lit­su­se näol on te­gu kind­la tel­li­ja­ga, pi­de­valt on val­las mi­da­gi va­ja kor­da te­ha. Sa­mas mii­nus on, et väl­jas tu­leb ol­la iga il­ma­ga, näi­teks tal­vel pu­has­ta­da lu­mest bus­si­pea­tu­seid. Ena­mi­kul juh­tu­del maks­tak­se töö eest Hoo­le­la klien­ti­de­le Ees­tis keh­ti­vat mii­ni­mum­ta­su.

Ma­ria Prääts: „Ole­me jõud­nud töö­ta­mi­se ja et­te­võt­lu­se osas õi­ge­tes­se mah­tu­des­se, laie­ne­da ei plaa­ni, kui just ei te­ki vä­ga head ideed.“

Kü­la­lis­te­le rää­gi­ti veel klien­ti­de spor­di­päe­va­dest ja ühis­test väl­ja­sõi­tu­dest. As­tu­ti sis­se TET-maj­ja ja vaa­da­ti klien­ti­de loal nen­de kor­te­reid, teh­ti ring­käik Kuu­sa­lu Hoo­le­la ruu­mi­des ter­vi­se­kes­ku­se keld­ri­kor­ru­sel ja tut­vu­ti sa­mas asu­va pe­su­ma­ja­ga.

Eelmine artikkelKAI­SA LIN­NO sai loo­dus­kait­se hõ­be­mär­gi
Järgmine artikkelHori­zon toe­tab Ani­ja val­la õpe­ta­ja­te koo­li­ta­mist