Aru­kü­la 12. koh­vi­ku­te­päe­val olid ava­tud 12 ko­du­koh­vi­kut

519
Köö­gi­kuns­ti Met­sa­koh­vi­kus Ka­le­si kü­las ka­su­ta­ti lau­da­de ja is­tu­mis­koh­ta­de­na kän­de. Fo­to Ülo Udu­mäe

Aru­kü­la ale­vi­ku 12. koh­vi­ku­te­päe­val osa­le­sid lau­päe­val, 23. juu­lil va­ra­se­ma­tel kor­da­del kaa­sa tei­nu­test seit­se koh­vi­kut ja viis olid uued.

Pea­kor­ral­da­ja, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas rää­kis, esi­mes­tel aas­ta­tel pi­di pe­re­sid pa­lu­ma, et võ­tak­sid osa, nüüd ha­ka­tak­se ju­ba märt­sis kü­si­ma, kas ja mil­lal toi­mub. In­fot ja­ga­tak­se Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kus Aru­kü­la Koh­vi­ku­te­päev.

Krist­jan Põ­der avas es­ma­kord­selt koh­vi­ku Meie Jää­tis, Svet­la­na Trei­berg Pärt te­gi Öö­bi­ku­koh­vi­ku, Lii­na Rem­mer oli Mus­ta Ma­ja Koh­vi­ku pe­re­nai­ne, Kät­lin Röst avas koh­vi­ku Mait­sev Pea­tus. Esi­mest kor­da pi­di kor­rus­ma­ja juu­res töö­le hak­ka­ma Su­me Smuu­ti­koh­vik, kuid pe­re­nai­ne hai­ges­tus oo­ta­ma­tult.

Staažika

s koh­vi­ku­te­päe­val osa­le­ja on Lee­na Möls koos ELO­ka­te­ga – ne­mad pi­da­sid koo­li­ma­ja juu­res taas Ma­ša ja Ka­ru koh­vi­kut, kus pa­ku­ti ve­ne rah­vus­roo­gi.

Taas sai kont­ser­te kuu­la­ta Ju­han Trum­bi ko­duaias, see­kord oli nen­de pe­re õuel Pää­su­lin­nu La­val kolm kont­ser­ti.

Me­ri­li Laur te­gi oma ko­duõue Pan­nu­ka­hoo­vis pann­koo­ke. Hen­ri Tui­man avas lau­lu­väl­ja­kul koh­vi­ku Bur­ger­la­sed ja Taus­ta­jõud. Tuu­li­ki Luik oli Ka­le­si kü­las Köö­gi­kuns­ti Met­sa­koh­vi­ku pe­re­nai­ne. An­ne Een­pa­lu see­kord­ne koh­vik kan­dis ni­me Nae­ru- ja Lau­lu­koh­vik. Wal­dorf­koo­li ja -las­teaia õpe­ta­ja­tel oli mõi­sas koh­vik „Mõi­sa­mui­nas­jutt“.

Mus­ta ma­ja koh­vi­ku pe­re­nai­ne LII­NA REM­MER ja elu­kaas­la­ne IVO MIK­KER. Fo­to Ga­ri­na Too­min­gas

Ga­ri­na Too­min­ga sõ­nul käis rah­vast koh­vi­ku­tes vä­ga pal­ju. Koh­vi­ku­te­päe­va ava­mi­sel ja­ga­ti kü­las­ta­ja­te­le ka tä­na­vu vol­di­kuid koh­vi­ku­te asu­koh­ta­de ja tut­vus­tu­se­ga. Lii­gu­ti jalg­ra­tas­tel, ja­la, tõuk­si­de­ga, au­to­de­ga. Eral­di päe­va­bus­si sõit­ma ei pan­dud.

„Oma koh­vi­ku­te­päev võiks ol­la igas kü­las ja ale­vis, sest ühen­dab ini­me­si, teeb ko­du­ko­ha­ga tut­ta­vaks ja an­nab või­ma­lu­se käia teis­te ko­duae­da­des,“ lau­sus ta.

Lii­na Rem­mer rää­kis, et te­gid pe­re ko­duõue koh­vi­ku 12aas­ta­se tüt­re soo­vil: „Mõt­le­si­me, et proo­vi­me, va­rem po­le osa­le­nud. Sai­me ap­pi mi­nu ema ja õe, kuid edas­pi­di peab abi­li­si ole­ma roh­kem. Pak­ku­si­me sup­pi, sa­la­tit, küp­se­ti­si. Kõik, mis sai teh­tud, söö­di ära. Ar­va­sin, et saan ae­ga õues pe­re­nai­se­na kü­la­lis­te­ga jut­tu aja­da, kuid ko­gu aeg lii­ku­sin köö­gi ja õue va­het. See­tõt­tu ei os­ka öel­da, kui pal­ju kü­la­li­si käis.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 27. juulil
Järgmine artikkelSal­mis­tu sa­da­ma rah­va­roh­ke ava­pi­du