Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di

151
MEELI KUUL.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis nel­ja­päe­val, 22. ap­ril­lil pä­rast esi­mest lu­ge­mist 17 poolt­hää­le­ga vas­tu kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di. Üht­la­si tü­his­ta­ti eel­mi­ne, 2006. aas­tast keh­ti­nud „Val­la­si­se­se lin­na lin­na­pea ja kü­la­va­ne­ma sta­tuut“.

Aren­dus­juht Mee­li Kuul sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et uus sta­tuut on üks samm val­la kü­lae­lu eden­da­mi­s­se. Sel­le­ga soo­vi­tak­se an­da kõi­gi­le kü­la­lii­ku­mi­sest hu­vi­ta­tud ini­mes­te­le või­ma­lus ai­da­ta va­li­da kü­la­va­ne­mat, kui te­da po­le või kui se­ni­ne kü­la­va­nem ei soo­vi enam jät­ka­ta, ning üht­la­si kor­ras­ta­da kü­la­va­ne­ma­te and­med. Ani­ja val­las on 31 kü­la, kü­la­va­ne­maid on 9, mõ­ni neist mit­me kü­la pea­le.

„Võr­rel­des 2006. aas­tal keh­tes­ta­tud sta­tuu­di­ga on prae­gu­ne mõel­dud ai­nult val­la 31 kü­la­le, mit­te Keh­ra lin­na­le ega Aeg­vii­du ale­vi­le asu­mi­va­ne­ma va­li­mi­seks. Kui Keh­ras või Aeg­vii­dus te­kib ko­gu­kond, kes on sel­lest hu­vi­ta­tud, on või­ma­lik te­ha eral­di õi­gu­sakt,“ üt­les Mee­li Kuul.

Vas­ta­valt uue­le sta­tuu­di­le va­li­tak­se kü­la­va­nem kü­la või kü­la­de koo­so­le­kul, ühi­se va­ne­ma või­vad va­li­da mi­tu kü­la. Kü­la­va­ne­maks saab va­li­da vä­he­malt 18aas­ta­se rah­vas­ti­ku­re­gist­rijärg­se Ani­ja val­la ela­ni­ku. Te­da saa­vad va­li­da vä­he­malt 16aas­ta­sed Ani­ja val­da re­gist­ree­ri­tud sel­le kü­la või mit­me kü­la ela­ni­kud.

Meeli Kuul: „Va­rem said kü­la­va­ne­mat va­li­da ela­ni­kud, kes olid 18aas­tased või vanemad. Va­li­mi­sel või­sid li­saks kü­la­ela­ni­ke­le osa­le­da ka kin­nis­tu­oma­ni­kud, kuid mit­mest re­gist­rist kont­rol­li­mi­ne teeb as­ja kee­ru­li­se­maks. Ko­gu­kon­na­esin­da­ja­te ümar­lauas leid­si­me, et kü­la­va­nem võib ol­la ka vaid 18aas­ta­ne tub­li ini­me­ne, kui piir­kon­na ela­ni­kud ta va­li­vad.“

Kü­la­va­ne­mat va­li­va koo­s­ole­ku kok­ku­kut­su­mi­se saa­vad al­ga­ta­da val­la­va­lit­sus, kü­la­va­nem või 15 prot­sen­ti kü­lae­la­ni­kest. Tea­de koo­so­le­ku toi­mu­mi­se ko­ha ja aja koh­ta tea­ta­tak­se vä­he­malt nä­dal et­te. In­fo pan­nak­se üles piir­kon­na tea­de­te­tahv­li­le, sot­siaal­mee­dias­se, kü­la vee­bi­le­he­le, või­ma­lu­sel ka ko­ha­lik­ku aja­leh­te ja val­la vee­bi­le­he­le. Koo­so­lek on ot­sus­tus­või­me­li­ne, kui ko­hal on vä­he­malt 15 prot­sen­ti piir­kon­nas ela­va­test va­li­mi­sõi­gus­li­kest ela­ni­kest. Kü­la­va­nem va­li­tak­se ava­li­kul hää­le­ta­mi­sel poolt­hää­le ena­mu­se­ga. Koo­so­le­ku pro­to­koll koos re­gist­ree­ri­mis­le­he­ga edas­ta­tak­se 10 päe­va jook­sul val­la­va­lit­su­se­le. Kü­la­va­ne­ma va­li­mi­ne kin­ni­ta­tak­se val­la­va­ne­ma käsk­kir­ja­ga. Vä­he­malt 15 prot­sen­di piir­kon­na hää­leõi­gus­li­ke ela­ni­ke kir­ja­li­kul al­ga­tu­sel võib kor­ral­da­da kü­la­va­ne­ma üm­ber­va­li­mi­se.

„Va­na sta­tuu­di jär­gi pi­di kü­la­va­ne­ma va­li­mi­seks ko­hal ole­ma vä­he­malt 20 prot­sen­ti ela­ni­kest, nüüd se­da vä­hen­da­ti, et ka Ala­ve­re ja Leht­met­sa kü­las saaks liht­sa­mi­ni kü­la­va­ne­mat va­li­da. Ala­ve­res on 348 ela­nik­ku, see­ga um­bes 40 ini­mest kok­ku saa­da on ju­ba pä­ris ar­ves­ta­tav arv. Väik­se­mad kü­lad või­vad va­ne­ma va­li­da ka ka­he kü­la pea­le. Mõ­ned sel­li­sed kü­lad meil on ja toi­me­ta­vad vä­ga edu­kalt,“ põh­jen­das aren­dus­juht.

Se­da, kas hää­le­ta­tak­se käe­tõst­mi­se­ga või kir­ja­li­kult ning kas kü­la­va­nem va­li­tak­se kind­laks pe­rioo­diks või täh­ta­ja­tult, sta­tuut ei re­gu­lee­ri, see ot­sus­ta­tak­se koo­so­le­kul. Val­la­va­lit­sus kont­rol­lib hil­jem pro­to­kol­li põh­jal, kas ela­ni­kest 15 prot­sen­di osa­le­mi­se nõue oli täi­de­tud ning kõik ko­halol­nud piir­kon­na sis­se­kir­ju­tu­se­ga.

Va­li­tud kü­la­va­ne­ma­le an­nab val­la­va­lit­sus kü­la­va­ne­ma süm­boo­li­ka koos te­ma õi­gu­si tõen­da­va tun­nis­tu­se­ga. Kü­la­va­ne­mal on muu­hul­gas õi­gus esin­da­da ela­nik­ke piir­kon­na koo­s-o­le­kul teh­tud ot­sus­te alu­sel val­la­vo­li­ko­gus ja val­la­va­lit­su­ses, osa­le­da val­la aren­gu­ka­va koos­ta­mi­sel, nõu­da ela­ni­ke hu­ve puu­du­ta­va­te kü­si­mus­te aru­tu­se­le võt­mist val­la­vo­li­ko­gus või val­la­va­lit­su­ses, saa­da val­la­va­lit­su­sest oma te­ge­vu­seks va­ja­lik­ku tea­vet, te­ha ela­ni­ke­le ning piir­kon­na ter­ri­too­riu­mil vii­bi­va­te­le isi­ku­te­le mär­ku­si ja juh­ti­da tä­he­le­pa­nu prob­lee­mi­de­le, mis puu­du­ta­vad hea­kor­da, ava­lik­ku kor­da ja muud.

Kü­la­va­ne­ma üle­san­ded on edas­ta­da ela­ni­ke ühi­sed soo­vid, kü­si­mu­sed ja et­te­pa­ne­kud kir­ja­li­kult val­la­va­lit­su­se­le või val­la­vo­li­ko­gu­le ning muu­de­le as­ja­ko­has­te­le ins­ti­tut­sioo­ni­de­le, edas­ta­da val­la­vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se in­fot ela­ni­ke­le, tea­vi­ta­da val­la­vo­li­ko­gu või val­la­va­lit­sust piir­kon­na prob­lee­mi­dest, kor­ral­da­da piir­kon­na aren­gu­ka­va aru­te­lu­sid, or­ga­ni­see­ri­da ühis­te­ge­vust, är­gi­ta­da ela­nik­ke koos­töö­le, jäl­gi­da piir­kon­nas loo­dus­res­surs­si­de sääst­lik­ku ka­su­ta­mist ning va­ja­du­sel sek­ku­da, ai­da­ta or­ga­ni­see­ri­da töid õn­ne­tus­juh­tu­mi­te ja erio­lu­kor­da­de pu­hul, viia vä­he­malt kord aas­tas lä­bi piir­kon­na koo­so­lek. Kü­la­va­nem kut­su­tak­se piir­kon­nae­lu puu­du­ta­va­tes kü­si­mus­tes nõuand­va hää­leõi­gu­se­ga osa võt­ma val­la­vo­li­ko­gu või val­la­va­lit­su­se is­tun­gi­test ja vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­ku­test.

Kui kü­las on kü­la­selts, ko­hus­tub kü­la­va­nem ole­ma sel­le lii­ge. Mee­li Kuul sel­gi­tas, mõ­nes oma­va­lit­su­ses on juh­tu­nud, et ühes kü­las luuak­se kon­ku­ree­ri­vad kü­la­selt­sid ja po­le sel­ge, mil­li­ne neist kü­la esin­dab. Kui Ani­ja val­las peaks nii juh­tu­ma, ar­ves­tab val­la­va­lit­sus kü­la esin­da­vaks MTÜks se­da selt­si, mil­le lii­ge on kü­la­va­nem.

Vo­li­ko­gus tek­kis dis­kus­sioon kü­la­va­ne­ma­le ku­lu­tus­te hü­vi­ta­mi­se koh­ta. Ot­sus­ta­ti, et val­la­va­lit­sus võib kü­la­va­ne­ma­le hü­vi­ta­da te­ma üle­san­ne­te täit­mi­se­ga tek­ki­nud ku­lud, mis on val­la­va­lit­su­se­ga eel­ne­valt kok­ku le­pi­tud. Aren­dus­juht mär­kis, et sa­ma­su­gu­ne või­ma­lus oli ka va­ra­se­ma kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di jär­gi, kuid se­da ei ka­su­ta­tud: „Kui kü­la­va­nem ta­hab sõi­ta näi­teks se­mi­na­ri­le, kus kõ­nel­dak­se val­la ja kü­la­de koos­tööst ning ole­me sel­les eel­ne­valt kok­ku lep­pi­nud, siis on val­la­va­lit­sus kind­las­ti nõus kü­tu­set­še­ki alu­sel sel­le sõi­du kom­pen­see­ri­ma.“

Tu­le­kul kü­lae­lu toe­ta­mi­se kord
Märt­si­kuus võt­tis vo­li­ko­gu vas­tu pro­to­kol­li­li­se ot­su­se, mil­le­ga teh­ti val­la­va­lit­su­se­le aren­dus­ju­hi pa­ku­tud et­te­pa­ne­ku­te põh­jal üle­san­deks töö­ta­da tä­na­vu väl­ja kü­la­de toe­ta­mi­se kord. Val­la­va­lit­sus moo­dus­tas töö­rüh­ma ning kor­ra eel­nõu plaa­ni­tak­se esi­ta­da vo­li­ko­gu­le mais.
„Töö­rüh­mas on need, kes aval­da­sid sel­leks soo­vi: vo­li­ko­gu liik­med In­ga Koit­la, Peep Kask ja Ran­no Soots, val­la­va­nem Rii­vo Noor, Vel­ko AV juht Erik Jü­riöö, kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa ja mi­na. Aru­te­lu veel käib, aga mi­na soo­vin, et kü­la­de ra­has­ta­mi­se kord oleks häs­ti liht­ne ja või­ma­li­kult väi­ke­se bü­rok­raa­tia­ga. Ka prae­gu on MTÜ­del või­ma­lik va­baü­hen­dus­te toe­tu­se taot­le­mi­se kor­ra alu­sel toe­tust kü­si­da, kuid nii­gi va­ba­taht­li­ku töö­na toi­mu­vat kü­lap­lat­si niit­mist või män­gu­väl­ja­ku ra­ja­mist võiks toe­ta­da või­ma­li­kult mi­ni­maal­se as­jaa­ja­mi­se ja aruand­lu­se­ga,“ lau­sus Mee­li Kuul.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la noor­soo­töö ko­du­leht
Järgmine artikkelAeg­vii­dust kii­re in­ter­ne­ti­ga lii­tu­mi­seks 100 soo­vi­jat