Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas ame­tis­se val­la­va­lit­su­se

160
Ani­ja val­la­va­lit­sus jät­kab tööd se­ni­ses koos­sei­sus: val­la­va­nem RII­VO NOOR, fi­nants­juht LII­VI HAN­SEN ning abi­val­la­va­ne­mad MAR­GE RA­JA ja ENN PUNG. Fo­to Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas nel­ja­päe­va, 16. det­semb­ri is­tun­gil val­la­va­nem Rii­vo Noo­re et­te­pa­ne­kul ame­tis­se uue val­la­va­lit­su­se. Val­la­va­nem sel­gi­tas, et esial­gu ka­vat­ses esi­ta­da val­la­va­lit­su­se uue koos­sei­su vo­li­ko­gu­le kin­ni­ta­mi­seks siis, kui on lei­tud uus ma­jan­dus­vald­kon­na abi­val­la­va­nem, kuid ava­li­ku kon­kur­si lä­bi­vii­mi­ne võ­tab ae­ga ning tõe­näo­li­selt ei tu­le uus abi­val­la­va­nem töö­le en­ne veeb­rua­ri lõp­pu. Ma­jan­dus­vald­kon­na uut abi­val­la­va­ne­mat ha­ka­ti ot­si­ma see­tõt­tu, et abi­val­la­va­nem Enn Pung on aval­da­nud soo­vi jää­da pen­sio­ni­le. Kon­kurss kuu­lu­ta­ti väl­ja no­vemb­ri lõ­pus.

Vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la­va­lit­su­se se­ni­ses koos­sei­sus, val­la­va­lit­su­se liik­med on li­saks val­la­va­nem Rii­vo Noo­re­le fi­nants­juht Lii­vi Han­sen ning ma­jan­dus­vald­kon­na abi­val­la­va­nem Enn Pung ja sot­siaal­vald­kon­na abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja. Enn Pung ni­me­ta­ti ame­tis­se kui val­la­va­lit­su­se pal­ga­li­ne lii­ge, te­ma töö­ta­suks mää­ra­ti 2300 eu­rot kuus.

Vo­li­ko­gu muu­tis 26. no­vemb­ril vas­tu võe­tud ot­sust val­la­va­ne­ma­le töö­ta­su ja hü­vi­tis­te mää­ra­mi­se koh­ta. Va­ra­se­ma ot­su­se ko­ha­selt pi­did Rii­vo Noo­re uus töö­ta­su ja hü­vi­ti­sed hak­ka­ma keh­ti­ma 1. jaa­nua­rist, vas­ta­valt uue­le ot­su­se­le keh­ti­vad palk ja hü­vi­ti­sed val­la­va­lit­su­se ame­tis­se kin­ni­ta­mi­se päe­vast.

Muu­de­ti ka 26. no­vemb­ri ot­sust vo­li­ko­gu ala­tis­te ko­mis­jo­ni­de koos­sei­su­de kin­ni­ta­mi­se koh­ta. Aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni liik­meks kin­ni­ta­ti sealt eel­mi­se ot­su­se­ga eks­li­kult väl­ja jää­nud vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev, kes vas­ta­valt val­la põ­hi­mää­ru­se­le kuu­lub ko­mis­jo­ni oma ame­ti­ko­ha jär­gi.