Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke­le vä­he­neb val­la las­teae­da­de osa­lus­ta­su

171
Kiiu Kiigepõnni lasteaed.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas ala­tes 1. sep­temb­rist va­bas­ta­da las­teaia ko­ha­ta­su maks­mi­sest pe­red, kel­le laps ja vä­he­malt üks va­ne­ma­test on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud.

Ko­ha­ta­su kao­ta­mi­ne Kuu­sa­lu val­las ela­va­te­le ja seal­se­tes las­teae­da­des käi­va­te las­te va­ne­ma­te­le hil­je­malt 2022. aas­ta sü­gi­sest on kir­jas va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du ja EK­RE koa­lit­sioo­ni sõl­mi­tud val­la juh­ti­mi­se le­pin­gus. Vo­li­ko­gus olid ko­ha­ta­su kao­ta­mi­se ot­su­se poolt 11 koa­lit­sioo­ni ehk va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du, EK­RE ja Kes­ke­ra­kon­na lii­get ning va­li­mis­lii­du Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu esin­da­ja, vas­tu olid 6 vo­li­nik­ku opo­sit­sioo­nist, 1 jäi era­poo­le­tuks.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt sel­gi­tas kol­ma­päe­val, 17. au­gus­til vo­li­ko­gu is­tun­gil, et ala­tes 1. sep­temb­rist 2019 keh­tib Kuu­sa­lu val­la koo­lieel­se­tes las­tea­su­tus­tes osa­lus­ta­su 36 eu­rot, mil­lest 23 eu­rot on ko­ha- ja 13 eu­rot õp­pe­ta­su. Mää­ru­se­ga va­bas­ta­tak­se 23 eu­ro suu­ru­sest ko­ha­ta­sust Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke­na rah­vas­ti­ku­re­gist­ris­se kan­tud va­ne­mad, kel­le lap­sed käi­vad Kuu­sa­lu val­la koo­lieel­se­tes las­tea­su­tus­tes. En­di­selt tu­leb ka neil ta­su­da õp­pe­ta­su ja las­te toit­lus­ta­mi­se eest. Val­la­va­ne­ma sõ­nul oli aru­te­lu all, et soo­dus­tu­se saa­mi­seks peak­sid val­lae­la­ni­ke re­gist­ris ole­ma lap­se mõ­le­mad va­ne­mad, kuid sel ju­hul te­kib me­net­le­mi­seks lii­ga pal­ju eri­su­si. Val­laee­lar­ve jaoks tä­hen­dab ko­ha­ta­su kao­ta­mi­ne, et sel­le aas­ta lõ­pu­ni jääb ee­lar­ves­se lae­ku­ma­ta 30 544 eu­rot.

Maar­ja Mets­tak Re­for­mie­ra­kon­nast mär­kis, kui eel­nõu ees­märk on li­saks las­te­ga pe­re­de toe­ta­mi­se­le suu­ren­da­da sis­se­kir­ju­tus­te ar­vu ja sel­le kau­du val­la tu­lu­baa­si, siis tu­lu­sid see juur­de ei too – kui lap­se­va­ne­mad hak­ka­vad sel­le tõt­tu end val­lae­la­ni­keks re­gist­ree­ri­ma, jääb ühe lap­se pealt saa­ma­ta kesk­mi­selt 5400 eu­rot aas­tas, mi­da mak­sa­vad Kuu­sa­lu val­la­le tei­sed oma­va­lit­su­sed, kel­le sis­se­kir­ju­tu­se­ga lap­sed käi­vad Kuu­sa­lu val­la las­teae­da­des.
Ind­rek Link va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald kü­sis, mil­le ar­velt on ka­van­da­tud kat­ta tä­na­vu­ses ee­lar­ves puu­du­jääv roh­kem kui 30 000 eu­rot ja järg­mi­sel aas­tal saa­ma­ta jääv li­gi 100 000 eu­rot. Val­la­va­nem vas­tas, et tä­na­vu­ne sum­ma kae­tak­se ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su üle­lae­ku­mi­se ar­velt. Ind­rek Link mär­kis veel, ha­ri­dus­ko­mis­jo­nis kõ­nel­di, et lä­hia­jal on ka­vas vo­li­ko­gu et­te tul­la et­te­pa­ne­ku­ga tõs­ta las­teae­da­de õp­pe­ta­su. Ta sõ­nas, et see tun­dub ra­ha ühest tas­kust tei­se tõst­mi­se­na ning kü­sis, miks ei teh­ta kah­te muu­da­tust kor­ra­ga: „Ühest kül­jest eten­da­me siin tä­na head, va­bas­ta­me ini­me­sed 23 eu­ro maks­mi­sest, kuid mõ­ne aja pä­rast hak­ka­me tõst­ma õp­pe­va­hen­di­te ta­su.“

Ter­je Kraan­velt sel­gi­tas, et 23eu­ro­ne ko­ha­ta­su on val­la­tu­lu, 13eu­ro­ne õp­pe­ta­su kan­tak­se las­teae­da­de ee­lar­ves­se õp­pe-kas­va­tus­töö lä­bi­vii­mi­seks. Ta võrd­les õp­pe­ta­su las­teae­da­de toi­du­ra­ha­ga, kumb­ki ei saa ol­la „ki­vis­se raiu­tud“. Õp­pe­ta­su tõst­mi­se eel­nõud ei esi­ta­tud val­la­va­ne­ma sõ­nul vo­li­ko­gu­le prae­gu see­tõt­tu, et po­le kind­lat sei­su­koh­ta, kui pal­ju se­da tõs­ta, ka­vas on las­tea­su­tus­te juh­ti­de­ga täp­sus­ta­da. Ter­je Kraan­velt kin­ni­tas, et kok­ku­võt­tes val­da re­gist­ree­ri­tud lap­se­va­ne­mad või­da­vad, õp­pe­ta­su tõus on kind­las­ti väik­sem kui se­ni­ne ko­ha­ta­su 23 eu­rot.

Mar­gus Soom va­li­mis­lii­dust Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu juh­tis tä­he­le­pa­nu, et val­laee­lar­ves­se lae­kub nen­de ini­mes­te mak­su­tu­lu, kes on val­da registreeritud eel­mi­se aas­ta 31. det­semb­riks. Ta üt­les, et on eel­nõu poolt, ku­na sel­le­ga toe­ta­tak­se ühis­kon­na kõi­ge tund­li­ku­mat ühis­kon­na­kih­ti, noo­ri pe­re­sid.

Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald oli eel­nõu vas­tu, ku­na ei pea õi­geks kõi­gi­le võrd­selt toe­tu­si ja­ga­da. Ta põh­jen­das, et ka las­teaia­las­te­ga pe­re­de seas on neid, kes saa­vad ma­jan­dus­li­kult vä­ga häs­ti hak­ka­ma ega va­ja toe­tust. Kris­to Pa­lu ar­vas, et sel­li­sed va­ne­mad on mee­lel­di val­mis 23 eu­ro suu­ru­se ko­ha­ta­su maks­mist jät­ka­ma, kui tä­nu sel­le­le pa­ra­neks las­teae­da­de õpi­kesk­kon­na kva­li­teet. Ta kaht­les ka, et las­teae­da­de ko­ha­ta­su kao­ta­mi­ne Kuu­sa­lu val­da re­gist­ree­ri­tud lap­se­va­ne­ma­te­le kas­va­taks val­la mak­su­tu­lu, kui sis­se­kir­ju­tust nõu­tak­se vaid lap­se ühelt va­ne­malt.

Maar­ja Mets­tak pi­das ka­het­sus­väär­seks, et val­la­juht ei ole en­ne eel­nõu vo­li­ko­gu­le esi­ta­mist sel­gi­ta­nud väl­ja sel­le te­ge­lik­ku mõ­ju val­laee­lar­ve­le. Kü­si­mus ei ole te­ma hin­nan­gul mit­te soo­vis las­teaiaea­lis­te las­te­ga pe­re­sid toe­ta­da, vaid nii val­la­va­ne­ma kui vo­li­ko­gu vas­tu­tu­ses mõis­ta, mil­li­ne on sel­li­se ot­su­se mõ­ju, seal­hul­gas ka val­la teis­te­le las­te­le, kui muu­da­tu­se­ga kaas­neb ee­lar­ve­le li­sa­ku­lu 80-170 000 eu­rot.

Hei­no Ju­no­lai­nen va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald pa­lus val­la­va­lit­su­selt järg­mi­seks is­tun­giks esi­ta­da täp­ne ana­lüüs sel­le koh­ta, kui suur ku­lu kaas­neb ko­ha­ta­su kao­ta­mi­se­ga val­laee­lar­ves­se ala­tes 1. sep­temb­rist ku­ni järg­mi­se aas­ta lõ­pu­ni. Sa­mu­ti pa­lus ta ana­lüü­si, kui suur tu­lu jääb val­lal saa­ma­ta ju­hul, kui Kuu­sa­lu val­da kir­ju­ta­vad end ka need lap­se­va­ne­mad, kel­le las­te eest ta­su­vad prae­gu Kuu­sa­lu val­la­le naa­be­r-o­ma­va­lit­su­sed.

Val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Kuu­sa­lu val­la las­teae­da­des käib li­gi­kau­du 365 last, neist 330 on vä­he­malt üks lap­se­va­nem koos lap­se­ga val­lae­la­ni­ke re­gist­ris. Ta sel­gi­tas, et edas­pi­di ha­ka­tak­se iga kuu al­gu­ses en­ne ar­ve­te saat­mist kont­rol­li­ma, kas laps ja vä­he­malt üks te­ma va­nem on Kuu­sa­lu val­la ko­da­ni­kud.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 17. augustil
Järgmine artikkelÕiend seoses Kuusalu vallavolikogu otsusega