Tsit­re uus kü­la­va­nem on RII­NA LAA­NE­TU

127
Tsitre rahvas küla koosolekul

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Tsit­re uueks kü­la­va­ne­maks Rii­na Laa­ne­tu. Kü­la­va­nem va­li­ti 30. ok­toob­ril toi­mu­nud koo­so­le­kul, kus osa­le­sid 23 ela­nik­ku, neist 16 olid hää­leõi­gus­li­kud – rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi ela­vad Tsit­re kü­las. Val­la­va­lit­sust esin­das koo­s-o­le­kul Ve­ro­ni­ka Laen­de. Rii­na Laa­ne­tu va­li­ti kü­la­va­ne­maks 16 poolt­hää­le­ga. Kü­la­koo­so­le­kul ot­sus­ta­ti asu­ta­da MTÜ Tsit­re Kü­la­ Selts, mil­le ju­ha­tu­ses on Rii­na Laa­ne­tu, Mart Ta­rum ja Ta­nel Tam­me­mäe. Rää­gi­ti ka val­la üldp­la­nee­rin­gust. Tä­ni­ni keh­tib üldp­la­nee­rin­gus nõue, et Tsit­res to­hi­vad krun­did ol­la 5 hek­ta­ri suu­ru­sed või suu­re­mad. Ot­sus­ta­ti hää­le­ta­da, kas te­ha et­te­pa­nek sel­le nõu­de tü­his­ta­mi­seks. Selle poolt olid 9 külaelanikku, 7 olid vastu.