Kihel­kon­na­der­bi pää­dis haa­ra­va vii­gi­ga

161
Jüri Dmitrenko. Foto Kaarel Moppel

Pü­ha­päe­val, 29. mail koh­tu­sid Ees­ti jalg­pal­li meist­ri­võist­lus­te 3. lii­ga idat­soo­nis Har­ju-Jaa­ni ki­hel­kon­na võist­kon­nad Ani­ja JK ja Raa­si­ku FC Jo­ker. Te­gu oli naab­ri­te esi­me­se oma­va­he­li­se män­gu­ga lä­bi ae­ga­de, mis toi­mus punk­ti­de pea­le.

Keh­ra staa­dio­nil toi­mu­nud män­gu alus­tas pa­re­mi­ni ko­du­võist­kond ning asus vee­rand­tun­ni jä­rel Va­syl Dmyt­ren­ko pea­löö­gist juh­ti­ma. Poo­la­ja lõ­pus suu­ren­das ka­ris­tus­löö­gist sei­su Jü­ri Dmit­ren­ko ning viis oma võist­kon­na ka­he­vä­ra­va­li­ses edus va­hea­ja­le.

Esi­mest kolm­vee­rand­tun­di jäi var­ju­ta­ma Va­syl Dmyt­ren­ko või­gas pea­vi­gas­tus – haa­va pi­di toh­ter­da­ma saa­bu­ma kii­ra­bi.

Tei­sel poo­la­jal suu­ren­das Dmit­ren­ko li­gi sa­ja pealt­vaa­ta­ja sil­me all Ani­ja edu­sei­su veel­gi. See­jä­rel te­gi käe­so­le­val hoo­ajal ai­nult või­te tun­nis­ta­nud Jo­ker mõ­ned tak­ti­ka­li­sed muu­da­tu­sed män­gup­laa­nis ja viis roh­kem jõu­du rün­des­se. See kan­dis kii­res­ti vil­ja, kui poo­la­ja kes­kel lõid lü­hi­ke­se aja­ga kaks vä­ra­vat ta­ga­si Er­go Tei­no ja And­re Il­ves. Pin­ge oli män­gus ta­ga­si ning Jo­ke­ri sur­ve Ani­ja vä­ra­va­le suu­re­nes veel­gi. Sel­le ti­puks saa­di Ran­do Rand­jõe ja­last kät­te vii­gi­seis.

Män­gu vii­ma­sed mi­nu­tid kul­ge­sid mõ­le­ma võist­kon­na või­du­vä­ra­va ja­hil. Pin­gu­tus­test hoo­li­ma­ta võr­gud roh­kem ei sa­hi­se­nud ja lep­pi­da tu­li tu­li­se vii­gi­ga. Män­gu tu­li­sust ise­loo­mus­tas ka Er­go Tei­no män­gu lõ­pu­mi­nu­ti­tel tee­ni­tud tei­ne kol­la­ne kaart ja män­gust ee­mal­da­mi­ne.
FC Jo­ker tee­nis kuue või­du kõr­va­le esi­me­se vii­gi ja jät­kab 19 punk­ti­ga lii­ga­ta­be­li ti­pus. Ani­jal on ko­gu­tud kol­me või­du, ka­he vii­gi ja ka­he kao­tu­se­ga kok­ku 11 punk­ti, mis an­nab lii­ga­ta­be­lis nel­jan­da ko­ha.

Järg­mi­ne ko­ha­li­ke mees­kon­da­de va­he­li­ne der­bi­mäng toi­mub JK Kuu­sa­lu Ka­le­vi ning Raa­si­ku FC Jo­ke­ri osa­võ­tul 10. juu­ni õh­tul kell 19.00 Kuu­sa­lu staa­dio­nil. Tu­le ko­ha­lik­ku jalg­pal­li toe­ta­ma!

Eelmine artikkelAni­ja val­la­va­nem tut­vus Soo­me jäät­me­ma­jan­du­se­ga
Järgmine artikkelIda-Har­ju koo­rid laul­sid Uk­rai­na toe­tu­seks