Ani­ja val­las saa­vad ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 12 pro­jek­ti

142

Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­ti ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tu­se saa­mi­seks 16 taot­lust, toe­tust saa­vad 12 pro­jek­ti. Val­laee­lar­vest eral­da­ti sel­leks 20 000 eu­rot, sa­ma pal­ju an­dis ka riik.

Taot­lu­si hin­das ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­sid abi­val­la­va­nem Enn Pung, kesk­kon­nas­pet­sia­list Eve­lin Kol­bak, ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list Vil­jo Leis, maa- ja tees­pet­sia­list Mait Paa­sik, fi­nants­juht Lii­vi Han­sen, ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu ning re­fe­rent Il­sia Vä­li.

Eve­lin Kol­bak üt­les, et toe­tust saa­vad kõik po­si­tiiv­se hin­nan­gu saa­nud taot­lu­sed: „Nel­jast toe­tu­se­ta jää­nud pro­jek­tist ka­hel ju­hul elab re­gist­ri and­me­tel ma­ja­pi­da­mi­ses ai­nult üks ini­me­ne ja toe­tus ühe ka­su­saa­ja koh­ta oleks tul­nud tun­du­valt kõr­gem kui sel­le vald­kon­na kesk­mi­ne. Üks taot­le­ja soo­vis kae­vu te­ha ma­ja juur­de, mis ei ole ela­mu­na re­gist­ris, ning üks ma­ja­pi­da­mi­ne asub piir­kon­nas, ku­hu Ani­ja val­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni aren­da­mi­se ka­va jär­gi on ühis­vee­värk ka­van­da­tud.“

Nei­le, kes esi­ta­sid mi­tu taot­lust ja saa­vad toe­tust ka­he­le pro­jek­ti­le, mää­ra­ti tei­se­le pro­jek­ti­le toe­tust vä­hem, kui taot­lu­ses soo­vi­ti, ku­na mak­si­maal­ne toe­tus ühe­le ma­ja­pi­da­mi­se­le on 6500 eu­rot.

Jan Lev­koi saab Vet­las­se puur­kae­vu ra­ja­mi­seks 3175,80 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma vä­he­malt 1564,20 eu­rot.

Priit Si­le­mi­le Pil­la­pa­lu kü­last an­tak­se ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks 3694 eu­rot, nõu­tav omao­sa­lus on 1820 eu­rot. Tal­lu vee­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks saab ta 2806 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 2084 eu­rot.

Mak­sim Mi­ke­ro­vi­le Kau­nis­saa­re kü­last eral­da­ti ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks 5869,20 eu­rot, omao­sa­lus on 2890,80 eu­rot ning veek­va­li­tee­di pa­ran­da­mi­seks 595,20 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma 364,80 eu­rot.

Maie Lu­ha Vet­la kü­last saab joo­gi­vee pu­has­tus­süs­tee­mi jaoks 960 eu­rot, va­ja­lik omao­sa­lus on 480 eu­rot.

Maar­ja Liis Jü­riöö­le ja El­le Aru­le an­tak­se Voo­sel ta­lu juur­de­pää­su­tee re­no­vee­ri­mi­seks 8535,26 eu­rot, nõu­tav omao­sa­lus on 4203,94 eu­rot. Ku­na tee lä­bib mi­tut kin­nis­tut, tu­leb sõl­mi­da no­ta­riaal­ne kok­ku­le­pe reaal­ser­vi­tuu­di sead­mi­seks.

Sig­ne Sii­lile Vet­la kü­last antakse puur­kae­vu ja pum­ba jaoks 1500 eu­ro­ga, oma­osa­lus on 846 eu­rot.

Mer­le Pokk Lü­ka­ti kü­last saab vee­süs­tee­mi täius­ta­mi­seks ku­ni 2010 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma 990 eu­rot.

Enn Tü­vi­le an­tak­se Ani­ja­le puur­kae­vu ra­ja­mi­seks 3396,90 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 1673,10 eu­rot, ning ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ehi­ta­mi­seks 3103,10 eu­rot, omao­sa­lus peab ole­ma 1876,90 eu­rot.

Rein Lau­mets Keh­ra kü­last saab ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks 3848 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma vä­he­malt 1924 eu­rot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­sus tü­his­tab ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi ra­ha­jao­tu­se
Järgmine artikkelAni­ja val­la kü­la­sid är­gi­ta­tak­se hoog­sa­ma­le ühis­te­ge­vu­se­le