Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus tü­his­tab ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi ra­ha­jao­tu­se

215

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus võt­tis en­ne jaa­ni­päe­va vas­tu kor­ral­du­se käe­so­le­va aas­ta ha­ja­-asus­tusp­rog­ram­mi esi­ta­tud pro­jek­ti­de ra­has­ta­mi­se koh­ta. Kok­ku esi­ta­ti 41 taot­lust, mil­lest nõue­te­le vas­tas 32. Taot­lus­te ko­gu­maht oli 143 000 eu­rot, mi­da on kor­da­des roh­kem, kui toe­tu­seks eral­da­tud ra­ha. Vald pa­nus­tab ka tä­na­vu ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi 20 000 eu­rot ning riik li­sab sa­mu­ti 20 000 eu­rot.

Hin­da­mis­ko­mis­jon koos­sei­sus val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss, las­te­kait­ses­pet­sia­list Hel­le Soots, ehi­tuss­pet­sia­list Lju­bov Beg­lo­va, pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir ja OÜ Kuu­sa­lus Soo­jus juht Kal­le Kün­gas sea­dis nõue­te­le vas­ta­nud taot­lu­sed hin­da­mis­ju­hen­di jär­gi pin­ge­rit­ta. Kok­ku läks ja­ga­mi­se­le 39 947,21 eu­rot, toe­tust ja­gus 13 pro­jek­ti­le.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss kom­men­tee­ris taot­lus­te koh­ta aval­da­tud uu­dis­loos Sõ­nu­mi­too­ja­le mai­kuus, et kõi­gi taot­lus­te osas ei jõua hin­da­mis­ko­mis­jon koht­vaat­lust te­ha, va­li­ti väl­ja need, mil­le koh­ta oli va­ja li­sain­fot, et osa­ta pa­re­mi­ni hin­na­ta. Aruan­ne ra­has­tu­se jao­tu­sest tu­li ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi­le esi­ta­da juu­ni lõ­puks.

Ku­na val­la­va­lit­su­se ot­su­se koh­ta esi­ta­ti vaie, on jõu­tud sei­su­ko­ha­le, et se­ni­ne kor­ral­dus tu­leb tü­his­ta­da. Val­la­va­lit­su­se järg­mi­ne is­tung tu­leb 5. au­gus­til, sel­leks ajaks koos­ta­tak­se kor­ral­du­se tü­his­ta­mi­seks ot­su­se eel­nõu. Juu­li­kuu jook­sul te­hak­se ha­jaa­sus­tusp­rog­ram­mi taot­lus­te uus hin­da­mi­ne.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list sel­gi­tab, et vaid­lus­tus esi­ta­ti hin­da­mis-p­rot­se­duu­ri koh­ta: „Hin­da­si­me nii, na­gu oli Kuu­sa­lu val­las teh­tud ka va­rem – kui ko­mis­jo­ni liik­med olid taot­le­ja kir­jel­da­tud olu­kor­ra­ga kur­sis, siis koht­vaat­lust ei toi­mu­nud. Vaid­lus­ta­ja lei­dis, et hin­da­misp­rot­se­duur peab ole­ma kõi­gi taot­le­ja­te osas ühe­tao­li­ne ja kor­rekt­selt pro­to­kol­li­tud. Sel­gus ka, et kolm taot­lust olid jää­nud mär­ka­ma­ta, sest olid edas­ta­tud eel­mi­se­le kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­le ning ei ol­dud edas­ta­tud uue­le kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­le, kok­ku esi­ta­ti 44 pro­jek­ti. Alus­ta­si­me nüüd hin­da­mist sel­lest, et saat­si­me kõi­gi­le taot­le­ja­te­le ühe­su­gu­se kü­si­mus­ti­ku ning ole­me kok­ku lep­pi­nud koht­vaat­lus­te ajad. Kü­las­ta­me juu­li­kuus kõi­ki taot­le­jaid ning koos­ta­me kü­si­mus­ti­ku­le an­tud vas­tus­test ja koht­vaat­lus­test pro­to­kol­li, mil­le­le tu­gi­ne­des hin­dab ko­mis­jon taot­lu­sed uues­ti üle.“

Ta li­sas, et ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi­ga on kon­sul­tee­ri­tud, sealt kin­ni­ta­ti, et ko­ha­li­kul oma­va­lit­su­sel on õi­gus oma eel­nev kor­ral­dus tü­his­ta­da seo­ses me­net­lus­li­ke ek­si­mus­te­ga.

„Tee­me ka üm­ber taot­lus­te esi­ta­mi­se süs­tee­mi, et see­gi oleks ühe­tao­li­ne. Järg­mi­sel aas­tal saab ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi pro­jek­te esi­ta­da in­ter­ne­ti­kesk­kon­nas Spo­Ku, siis ei jää üks­ki taot­lus mär­ka­ma­ta,“ lau­sus Mar­gus Kirss.

„Ole­me kir­ja­li­kult tea­vi­ta­nud kõi­ki 44 taot­le­jat, et 17. juu­ni kor­ral­dus lä­heb tü­his­ta­mi­se­le. Uue hin­da­mi­se tu­le­mu­se­na võib se­ni­ne pin­ge­ri­da muu­tu­da, aga võib ka jää­da sa­maks,“ mär­kis ta.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las toe­ta­tak­se ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist 6 pro­jek­ti
Järgmine artikkelAni­ja val­las saa­vad ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 12 pro­jek­ti