Ani­ja val­la kü­la­sid är­gi­ta­tak­se hoog­sa­ma­le ühis­te­ge­vu­se­le

276
Voo­se kü­la­va­ne­ma­na jät­kab AND­RUS NI­LISK (vasakul). Pik­va ja Ara­va kü­la­va­ne­maks va­li­ti ERIK JÜ­RIÖÖ (paremal).

Ani­ja val­la­va­lit­sus er­gu­tab kü­la­selt­si­de te­ge­vust, mis ko­roo­na­vii­ru­se pii­ran­gu­te ajal vai­bus. 

Ani­ja val­la­va­ne­ma Rii­vo Noo­re sõ­nul mõ­ju­tas ko­roo­na­vii­ru­se pan­dee­mia kü­la­selt­si­de te­ge­vu­sak­tiiv­sust, sa­mas olid ühi­sed et­te­võt­mi­sed va­rem­gi pi­dur­du­nud: „Soo­vik­si­me kü­lae­lu är­gi­ta­da ning se­da mõ­tet kan­nab val­la­va­lit­su­se ja val­la­vo­li­ko­gu al­ga­tus kü­la­koo­so­le­ku­te kok­ku­kut­su­mi­se, kü­la­va­ne­ma­te va­li­mi­se ja te­ge­vus­ka­va­de koos­ta­mi­se koh­ta.”

Ani­ja val­las on 31 kü­la. Ani­ja val­la­va­lit­su­se aren­dus­ju­hi Mee­li Kuu­li sõ­nul ajen­da­sid kü­la­lii­ku­mi­se vai­bu­mi­ne ja pal­ju­de kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tus­te lõp­pe­mi­ne val­la­va­lit­sust väl­ja töö­ta­ma kü­la­de toe­ta­mi­se kor­da, mis eden­daks ko­gu­kond­lik­ku te­ge­vust ja soo­dus­taks kü­la­va­ne­ma­te va­li­mist: „28. mail jõus­tu­nud mää­ru­se­ga loo­di kü­lae­lu toe­tus 300 eu­rot kü­la­selt­si koh­ta, mi­da saab taot­le­da kol­me tin­gi­mu­se täit­mi­sel. Va­li­ma peab kü­la­va­ne­ma ühe või mit­me kü­la koh­ta vas­ta­valt kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di­le. Te­gut­se­ma peab kü­la­selts mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu­na. Koos­ta­da tu­leb te­ge­vus­ka­va. Ra­ha on lu­ba­tud ka­su­ta­da nii in­ves­tee­rin­gu- kui ka te­ge­vus­ku­lu­deks.”

Viimasel kahel nädalal peeti kolm koosolekut, külavanem valiti taas Voosel, Pikval ja Araval ning Kihmlas ja Salumäel. Rii­vo Noo­re sõ­nul soo­vi­tak­se, et igal kü­lal oleks oma vi­sioon, mis suu­nas ta­he­tak­se lii­ku­da, mis on ee­lis­va­ja­du­sed ja mil­le­le saab ha­ka­ta la­hen­du­si ot­si­ma kau­ge­mas tu­le­vi­kus.

Voo­se – hea rüt­mi hoid­mi­ne
Keh­rast 23 ja Ala­ve­rest 10 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel asu­va Voo­se kü­la sõlm­punkt asub rah­va­ma­jas, kus kor­ral­da­tak­se 2005. aas­tal loo­dud kü­la­selt­si üri­tu­si ja tei­si ko­gu­kond­lik­ke et­te­võt­mi­si, näi­da­tak­se ki­no ja eten­da­tak­se näi­te­män­ge. Voo­se­las­te oma­näo­li­si üri­tu­si, näi­teks ta­lis­por­di­päe­vi, on ka­jas­ta­tud te­le­saa­de­tes ja pea­voo­lu­mee­dias. Kü­lal on lo­go, laul „Voo­se lu­gu” ja film. 2011. aas­tal päl­vis kü­la lau­reaa­di­tiit­li kon­kur­sil Kau­nis Ees­ti Ko­du ja neid on too­dud ees­ku­juks.

„Me po­le sead­nud ees­mär­ki tiit­leid kor­ja­ta, pea­mi­ne on, et ko­du­pai­gas oleks en­dal hea ja ka kesk­kond oleks hea,” üt­les üle­möö­du­nud pü­ha­päe­val taas Voo­se kü­la­va­ne­maks va­li­tud And­rus Ni­lisk ja li­sas, et teist sa­ma­su­gust kü­lap­lat­si, na­gu on neil, mu­jalt Ees­tist nal­jalt ei leia. See asub loo­dus­kau­nis ko­has mä­ge­de va­hel koos tant­su­la­va ja ka­tu­sea­lu­se­ga, män­gi­da saab korv­pal­li ja võrk­pal­li ning pan­na os­ku­sed proo­vi­le ma­dal­seik­lus­ra­jal.

Üht­ki teist kan­di­daa­ti kü­la­va­ne­ma ko­ha­le ei esi­ta­tud ja And­rus Ni­lisk jät­kab ühis­kond­li­kus ame­tis, mille eelmine külavanem Mare Elm talle üle andis: „Üks ees­mär­ke on, et ko­gu­kond suu­re­neks.”

Val­la ser­vas asu­va­le Voo­se­le on ko­du ra­ja­nud 69 pü­sie­la­nik­ku. And­rus Ni­lis­ki sõ­nul kin­nis­va­ra tea­dao­le­valt müü­gis po­le, lei­dub aga ta­lu­sid, kus käiak­se su­ve jook­sul har­va.

Teo­ree­ti­li­selt võiks Voo­selt 51 ki­lo­meet­ri kau­gu­se­le pea­lin­na ka töö­le sõi­ta, möö­nis Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­di­rek­to­ri­na lei­ba tee­niv And­rus Ni­lisk. Sa­mas li­sas, et maal ela­des au­to­ta lä­bi ei saa, pi­gem ku­luks pe­re­le ära kaks au­tot: „Hu­vi­rin­gid te­gut­se­vad Keh­ras, Ala­ve­res ja naa­ber­val­las Ko­sel ning kui laps jääb sin­na ko­he pä­rast koo­li, peab tal­le õh­tul jä­re­le ik­ka sõit­ma.”

Kü­la­va­ne­ma sõ­nul on kii­re in­ter­net ka kü­las vä­ga va­ja­lik: „Tu­leb lüüa kopp maas­se, et iga ma­ja­pi­da­mi­ne saaks 2022. aas­taks in­ter­ne­tiü­hen­du­se. Voo­sel ela­va Ta­nel Tal­ve va­hen­da­mi­sel eral­das rii­gi­ko­gu lii­ge Er­ki Sa­vi­saar sel­leks sih­tots­tar­be­li­selt 10 000 eu­rot. Elekt­ri­le­vi teeb oma osa ja kui valguskaabli paigaldamisel peaks raha puudu jääma, siis kindlasti räägime vallaga, kuid esialgu tahame saada eraldatud katuseraha kui omaosalusega hakkama.”

Ise­gi kui kü­la­ga ot­sest si­det po­le, ta­sub min­na mit­me­ke­si­se­le loo­dus­maas­ti­ku­le rän­da­ma või osa saa­ma Voo­se Päi­ke­se­ko­du tee­nus­test.

Pik­va ja Ara­va – hoo­võtt uueks aren­guks
Pik­va ja Ara­va kü­la­de ühis­te­ge­vu­se oh­je hoiab 2003. aas­tal loo­dud MTÜ Pik­va-Ara­va Kü­lae­lu, kus on 48 lii­get. Möö­du­nud nel­ja­päe­val toi­mu­nud koo­so­le­kul va­li­ti kü­la­va­ne­maks Erik Jü­riöö, kes vii­ma­sel viiel-kuuel aas­tal on kuu­lu­nud kü­la­selt­si ju­ha­tus­se. Ta edes­tas va­li­mi­sel pi­kaa­ja­list kü­la­va­ne­mat Mar­tin Kui­val­li­kut.

Pik­val elab 116 ja Ara­val 43 sis­se­kir­ju­tu­se­ga ini­mest, kok­ku 159 pü­sie­la­nik­ku. Pik­val on ka su­vi­la­te piir­kond, seal­se­te ini­mes­te ar­vel võib ko­gu­kond kas­va­da ka­he­sa­ja­ni.

Erik Jü­riöö sõ­nul va­li­tak­se kü­la­selt­si­le uus viie­liik­me­li­ne ju­ha­tus, kes hak­kab koos­ta­ma te­ge­vus­ka­va. Ees oo­ta­va­test töö­dest ni­me­tas ta Pik­va selt­si­ma­ja värs­ken­da­mis­kuu­ri, sel­le juur­de uue val­la- ja kü­la­kaar­di ja tea­de­te­tahv­li pai­gal­da­mist, uue kü­lap­lat­si ra­ja­mist selt­si­ma­ja hoo­vi. Et­te tu­leks võt­ta Keh­ra suu­na bus­sioo­te­pa­vil­jo­ni kor­da tege­mi­ne sa­ma­moo­di, na­gu kolm aas­tat ta­ga­si ehi­ta­ti Ala­ve­re suu­na bus­sioo­te­pa­vil­jon hoog­töö­päe­va­ku Ani­ja Lü­li­ti ajal. Kü­la­va­nem li­sas, et ini­mes­te va­baa­ja veet­mi­se­le ai­tak­sid kaa­sa män­gu­väl­jak ja par­gia­la selt­si­ma­ja juu­res.

Pik­va ja Ara­va ela­ni­ke ühis­te­ge­vu­se kesk­punk­tiks võib­ki pi­da­da Ko­se maan­tee äär­set Pik­va selt­si­ma­ja, sealt Keh­ras­se on kuus ja Ala­ver­re ne­li ki­lo­meet­rit. 2005. aas­tal os­tis MTÜ Pik­va-Ara­va Kü­lae­lu en­di­se kaup­lu­se­hoo­ne vei­di roh­kem kui 3000 eu­ro eest.

Selt­si­ma­ja sai too­na Eu­roo­pa Lii­du pro­jek­ti­ra­ha ja Ani­ja val­la omao­sa­lu­se toel värs­ke kuue. Pa­ran­da­ti ka­tus, re­no­vee­ri­ti ah­jud ja ruu­mid, si­sus­ta­ti köö­gi­nurk, os­te­ti ka­rao­ke- ja ko­du­ki­noa­pa­ra­tuur. Kü­la-­plats ra­ja­ti mõi­saaeg­se ro­hu­ja­hu­ves­ki ta­ha as­falt­väl­ja­ku­le la­va ja kii­ke­de­ga. Ühi­selt on pee­tud vast­la­-, volb­ri-, jaa­ni- ja mihk­li­päe­va koos selt­si koo­so­le­ku­ga, jõu­lu­sid.

Pi­ke­mas jär­je­kor­ras võik­sid ees seis­ta Pik­va kü­la lä­bi­va maan­tee äär­de ja pea­mis­te­le rist­mi­ke­le val­gus­tu­se ehi­ta­mi­ne ning kaa­sa ai­ta­mi­ne kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­se­le Keh­ras­se ja Ala­ver­re: „Mu va­nem poeg sõi­dab rat­ta­ga Keh­ras­se tree­nin­gu­te­le ja kui ta saaks min­na möö­da ker­ge­liik­lus­teed, oleks lii­ku­mi­ne ohu­tum ja va­ne­mad mu­re­tu­mad.”

Erik Jü­riöö elas pe­re­ga Ala­ve­res ja ala­tes nel­jan­dast elu­aas­tast Pik­vas, ku­hu ta küm­me aas­tat ta­ga­si pä­rast õpin­guid Tal­lin­nas taas pü­si­valt ela­ma asus: „Oo­ta­me kü­lae­la­ni­keks et­te­võt­lik­ke noo­ri ini­me­si. Neid, kes tu­lek­sid ko­du­kan­ti ta­ga­si ja ta­hak­sid ka ko­gu­kon­na elus in­nu­kalt kaa­sa lüüa.”

Kui suurt pin­gu­tust eel­daks ku­na­gi­se­le ta­lu­ko­ha­le en­da tu­le­vi­ku ra­ja­mi­ne? Sel­leks peab ole­ma mee­le­tu soov just sel­les pai­gas ela­da, vas­tas Ani­ja val­la vee-et­te­võt­te Vel­ko AV juht Erik Jü­riöö: „Maal ei saa min­na viie-küm­ne mi­nu­ti­ga kin­no ega bur­ge­rit söö­ma, hu­vid ja suh­tu­mi­ne pea­vad ole­ma teist­su­gu­sed. Mul­le siin meel­dib.”

2007. aas­tal päl­vis Pik­va kü­la Har­ju­maa Kau­ni Kü­la tiit­li. Kü­la vaa­ta­mis­väär­sus on kor­ras­ta­mist oo­tav Pik­va mõis. Kõr­val püüa­vad pil­ku kel­la­torn ja Tal­lin­na dia­koo­nia­haig­la ka­be­li jä­re­le­jää­nud osa­de abil taas­ta­tud Pick­wa Mii­kae­li ka­bel, mis on ai­nus sak­raa­le­hi­tis Ani­ja val­las. Pik­vat lä­bib Pi­ri­ta-Vast­se­lii­na pal­ve­rän­nu­tee ja ka sel suvel on pal­ve­rän­du­rid öö­bi­nud selt­si­ma­jas.

Eelmine artikkelAni­ja val­las saa­vad ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 12 pro­jek­ti
Järgmine artikkelSõnumitoojas 14. juulil.