Ani­ja val­la las­teaia­ta­su kord muu­tub

81
Anija vald.

Au­gus­tis hak­kas Ani­ja val­las keh­ti­ma las­teae­da­des lap­se­va­ne­ma­te kae­ta­va­te ku­lu­de kat­mi­se uus kord, mil­le alu­sel sõl­tub ko­ha­ta­su sis­se­kir­ju­tu­sest. Kui lap­se ja ta va­ne­ma(te) elu­koht on Ani­ja val­las, on osa­lus­ta­su suu­rus sõl­tu­valt las­te ar­vust pe­res 4,5-6,5 prot­sen­ti keh­ti­vast mii­ni­mum­pal­gast ehk tä­na­vu ku­ni 37,96 eu­rot, teis­te­le on ko­ha­ta­su 20 prot­sen­ti mii­ni­mum­pal­gast ehk tä­na­vu 116,80 eu­rot.

Eel­mi­sel nä­da­lal oli val­la­vo­li­ko­gus esi­me­sel lu­ge­mi­sel ke­va­del keh­tes­ta­tud kor­ra muu­da­tu­sed. Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja sel­gi­tas, et õi­gu­sak­ti­ga ei tul­nud sel­gelt väl­ja vo­li­ko­gu ta­he, et Ani­ja val­las ela­vad ini­me­sed re­gist­ree­rik­sid end val­la ko­da­ni­keks. Keh­ti­va sõ­nas­tu­se jär­gi ma­da­la­ma ko­ha­ta­su saa­mi­seks peab re­gist­ris ole­ma laps ja üks te­ma va­nem. See­tõt­tu te­gi val­la­va­lit­sus et­te­pa­ne­ku muu­ta sel­li­seks, et sood­sa­ma ko­ha­ta­su saa­mi­seks pea­vad Ani­ja val­da ole­ma sis­se kir­ju­ta­tud laps ja te­ma mõ­le­mad va­ne­mad või laps ja ük­sik­va­nem. Val­la­va­lit­sus soo­vis mää­ru­ses­se li­sa­da ka, et val­la re­gist­ris­se noor­te pe­re­de saa­mi­seks võiks nei­le mit­te ko­han­da­da kal­li­mat ko­ha­ta­su, kui nen­de re­gist­ri­järg­ne elu­koht on jooks­val aas­tal en­ne lap­se las­teaia­ni­me­kir­ja kin­ni­ta­mist Ani­ja vald. Mar­gus Nõl­vak mär­kis, et val­la tu­lu­baa­si jaoks on olu­li­ne ela­ni­ke sis­se­kir­ju­tus aas­ta­va­he­tu­se sei­su­ga, kui sood­sa­ma ko­ha­ta­su saa­mi­seks kir­ju­ta­vad lap­se­va­ne­mad end ke­va­del val­da sis­se ja aas­ta lõ­pus väl­ja, siis val­la tu­lu­baas ei kas­va.

Sven Luks ar­vas, et kui ko­ha­ta­su on mak­si­maal­ne hoo­li­ma­ta sel­lest, kas Ani­ja val­da on re­gist­ree­ri­tud üks lap­se­va­nem või po­le kumb­ki, võib juh­tu­da, et ka val­da sis­se kir­ju­ta­tud lap­se­va­nem re­gist­ree­rib end mu­ja­le. Kas on mõist­lik, et nei­le keh­tib mak­si­maal­ne ko­ha­ta­su, kü­sis ta. Mar­ge Ra­ja vas­tas, et sa­ma keh­tes­ta­sid 2017. aas­tal pal­jud oma­va­lit­su­sed, kes soo­vi­sid ela­nik­ke juur­de saa­da ja ka said. Fi­nants­juht Lii­vi Han­se­ni sõ­nul said au­gus­tis ar­ved kõr­ge­ma ko­ha­ta­su­ga 36 lap­se va­ne­mad. Pä­rast se­da re­gist­ree­ri­sid kaks end Ani­ja val­la ela­ni­kuks. Han­nes Pik­kel ar­vas, et palju­lap­se­lis­tel pe­re­del võiks ol­la või­ma­lus saa­da ko­ha­ta­sust va­bas­tust.

Vo­li­ko­gu jät­kab aru­te­lu las­teae­da­de osa­lus­ta­su maks­mi­se kor­ra muut­mi­se üle järg­mi­sel is­tun­gil.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la lu­si­ka­pi­du oli Aru­kü­la staa­dio­nil
Järgmine artikkelMAR­TI HÄÄL: „Po­lii­ti­li­ne olu­kord on Kuu­sa­lu val­las kee­ru­li­ne.“