Päästeamet tunnustas vabatahtlikke päästjaid

99
Aeg­vii­du va­ba­taht­lik pääst­ja LIL­JA PII­BE­LEHT-TA­RAS­SOV ja Kol­ga va­ba­taht­lik pääst­ja ÜL­LAR KURG. Fo­tod Ras­mus Koos­ko­ra

Pääs­tea­me­ti tun­nus­tu­s­üri­tu­sel tun­nus­ta­ti pääs­te­tee­nis­tu­se me­da­li­ga 45 ini­mest, nii kut­se­li­si kui ka va­ba­taht­lik­ke pääst­jaid. Si­se­mi­nis­ter Lau­ri Lää­ne­mets ja pääs­tea­me­ti pea­di­rek­tor Mar­go Klaos and­sid me­da­li Ida-Har­just kol­me­le va­ba­taht­li­ku­le pääst­ja­le – Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­so­vi­le MTÜst Aeg­vii­du Pääs­te­selts ning Ül­lar Ku­re­le ja Mart Sest­ver­ki­le MTÜst Kol­ga Va­ba­taht­li­k Tu­le­tõr­jeü­hing.

LIL­JA PII­BE­LEHT-TA­RAS­SOV on Aeg­vii­du pääs­te­selt­si ju­ha­tu­ses
Aas­tast 2013 Aeg­vii­du va­ba­taht­li­kus­se pääs­te­ko­man­dos­se kuu­luv Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov on ko­man­do üks eest­ve­da­jaid ja ala­ti ko­gu hin­ge­ga kõi­ge juu­res, mi­da et­te võ­tab, on kir­jas pääs­tea­me­ti tut­vus­tu­ses. Te­da võib pääs­te­sünd­mus­tel rea­gee­ri­mas ko­ha­ta nii öö­sel kui päe­val, sa­mu­ti on ta ak­tiiv­selt osa­le­mas õp­pus­tel ja koo­li­tus­tel. Ta leiab ae­ga ära kuu­la­ta uued ideed, te­ge­le­da noor­te­rin­gi­ga, kir­ju­ta­da pro­jek­te, or­ga­ni­see­ri­da selt­si üri­tu­si.

Ani­ja val­la­va­lit­su­ses töö­tav Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov üt­les, et plaa­nis Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si­ga lii­tu­da ko­he, kui see 2008. aas­tal loo­di, kuid oli siis lap­seoo­tel. Paar aas­tat hil­jem käis ta selt­si kor­ral­da­tud ve­tel­pääs­te­kur­sus­tel ning veel paar aas­tat hil­jem lii­tus selt­si­ga: „Kui on väi­ke­sed lap­sed, siis on iga­su­gu­sed hir­mud, äk­ki mi­da­gi juh­tub. Va­ba­taht­li­ku koo­li­tus an­dis kind­lus­tun­de, et kui peres või kogukonnas juhtub õnnetus, siis ei sei­sa nii­sa­ma käed rü­pes, vaid tean, mi­da peab te­ge­ma.“

MART SEST­VERK: „Ta­ha­me Kol­ga ko­man­do­le ehi­ta­da oma ma­ja.“
MTÜ Kol­ga Va­ba­taht­lik Tu­le­tõr­jeü­hing ju­ha­tu­se lii­ge Mart Sest­verk on va­ba­taht­lik pääst­ja ala­tes 2011. aas­tast. Te­da tut­vus­ta­vas teks­tis on kir­jas, et tä­nu te­ma eest­ve­da­mi­se­le on MTÜ soe­ta­nud en­da­le krun­di ja te­hak­se de­tailp­la­nee­ring ko­man­do­hoo­ne ra­ja­mi­seks. Ta osa­leb ak­tiiv­selt pääs­te­töö­del, on kõi­gi uuen­dus­te juu­res ning Kol­ga va­ba­taht­li­kust pääs­te­ko­man­dost on saa­nud tu­gev jõud ja vää­ri­li­ne part­ner kut­se­lis­te­le pääst­ja­te­le.

Mart Sest­verk rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ko­man­do os­tis Kol­ga ale­vi­kus töö­ko­ja tee­ris­ti juu­res 1,5 hek­ta­ri suu­ru­se maa­tü­ki Lee­di­kõr­ve Tai­me­kas­va­tu­s­ühis­tult. Ra­ha sel­leks ko­gu­ti väl­ja­kut­se­tel osa­le­mi­se ja val­mi­so­le­ku eest rii­gilt saa­dud sum­ma­dest.

„Prae­gu on ko­man­do ruu­mid veel Kol­ga en­di­ses töö­ko­jas, kuid edas­pi­di on soov ehi­ta­da uus ja kor­ra­lik ma­ja, kus saab pä­rast väl­ja­kut­set end pes­ta ja rii­deid va­he­ta­da ning ko­gu pääs­te­teh­ni­kat hoi­da. Kui de­tailp­la­nee­ring saab vas­tu võe­tud, hak­ka­me ot­si­ma ehi­ta­mi­seks ra­has­tust. Pääs­tea­met ja mi­nis­tee­rium võ­ta­vad meid tõ­sis­te part­ne­ri­te­na ning loo­da­me saa­da in­ves­tee­rin­gu­toe­tust,“ lau­sus Mart Sest­verk, kes töö­tab Uu­ri Suur­ta­lu ju­hia­bi­na ja on Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge. Tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel ei saa­nud ta osa­le­da.

Kol­ga ko­man­dos on ni­me­kir­jas 38 pääst­jat, li­gi poo­led osa­le­vad te­ma sõ­nul ak­tiiv­selt pääs­te­töö­des ja MTÜ et­te­võt­mis­tes.

ÜL­LAR KURG on Kol­ga va­ba­taht­lik pääst­ja 17 aas­tat
Ül­lar Kurg on va­ba­taht­li­ku pääst­ja­na te­gut­se­nud 2006. aas­tast ning kuu­lub koos Mart Sest­ver­ki ja Jaa­nus Jär­mu­ti­ga MTÜ Kol­ga Va­ba­taht­lik Tu­le­tõr­jeü­hing ju­ha­tus­se. Tut­vus­tu­ses öel­dak­se, et ta on ko­hu­se­tund­lik, suur­te ko­ge­mus­te­ga ja te­ma pea­le saab ala­ti loo­ta. On vi­lu­nud au­to­juht, sünd­mus­te­le rea­gee­ri­des on tih­ti pääs­teau­to roo­lis ja ju­hen­dab üle­jää­nud mees­kon­da.

Pääs­teau­to ju­hil pea­vad ole­ma C-ka­te­goo­ria ju­hi­load ning lä­bi­tud spet­siaal­ne alarm­koo­li­tus. Vii­ma­sel ajal on Kol­ga ko­man­do mi­tu pääst­jat lä­bi­nud te­ma al­ga­tu­sel sel­leks va­ja­li­kud kur­su­sed ja pääs­teau­to­de­le tulnud juh­te juur­de. Au­to­juh­ti­de koo­li­tu­seks on saa­dud toe­tust Kuu­sa­lu val­lalt. Kol­ga ko­man­dol on kolm ma­si­nat, põ­hi­au­to on suur Sca­nia ning va­ja­du­sel sõi­de­tak­se väl­ja Vol­vo paa­kau­to­ga või maas­ti­ku­põ­len­gu­te­le ka väi­ke­se GAZ-66ga.

Eelmine artikkelKuusalu Kalev jätkab sügisringi kaotuseta
Järgmine artikkelSõnumitoojas 20. septembril