Kol­ga selt­si­ma­jast on saa­nud ko­gu­kon­na­kes­kus

53
Kol­ga selt­si­ma­ja, mis ku­na­gi oli val­la­ma­ja ja hil­jem pood, on re­no­vee­ri­tud ja paa­ri vii­ma­se aas­ta­ga ku­ju­ne­nud olu­li­seks koos­käi­mis­ko­haks. Fo­to An­ni­ka Blum

Juu­nis 2021. aas­tal pi­du­li­kult ava­tud Kol­ga selt­si­ma­jas on elu läi­nud käi­ma se­da­võrd ak­tiiv­selt, et Kol­ga Selt­si­ma­ja MTÜ esi­ta­ti Har­ju­maa aas­ta va­baü­hen­du­se 2022 üheks no­mi­nen­diks. Viim­si Aat­riu­mis toi­mu­nud vas­tu­võ­tul osa­les Kol­ga selt­si­ma­ja va­ba­taht­lik pe­re­nai­ne ja MTÜ üks asu­ta­jaid An­ni­ka Blum.

Kol­ga va­na val­la­ma­ja re­no­vee­ri­mi­ne ja üm­be­re­hi­tus selt­si­ma­jaks kes­tis kok­ku üle küm­ne aas­ta. Alus­tas MTÜ Õn­ne Ma­ja. Viis aas­tat ta­ga­si võt­tis hal­da­mi­se üle uus selts­kond MTÜst Kol­ga Rah­va Ma­ja, mis nüüd kan­nab ni­me MTÜ Kol­ga Selt­si­ma­ja. Ju­ha­tus­se kuu­lu­vad pea­le An­ni­ka Blu­mi veel Kad­ri See­der ja Vir­ve Kerm.

Selt­si­ma­ja kuu­lub Kuu­sa­lu val­la­le, val­laee­lar­vest kae­tak­se hoo­ne kom­mu­naal­ku­lud. Ehi­tus­töö­deks on MTÜ saa­nud ra­ha eri­ne­va­test toe­tus­fon­di­dest ning pal­ju on teh­tud va­ba­taht­lik­ku tööd. Omao­sa­lu­se­ga on toe­ta­nud Kuu­sa­lu vald.

Tä­na­vu­se aas­ta­ga on MTÜ Kol­ga Selt­si­ma­ja eest­ve­da­mi­sel ra­ja­tud hoo­ne peat­re­pi juur­de in­va­tee ja lää­ne­pool­ses­se ot­sa ehi­ta­tud suur ter­rass. Sel­leks ka­su­ta­ti ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist (KOP) saa­dud toe­tust ja ka osa Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­sest ee­lar­vest eral­da­tud 4500 eu­rost. Val­la toe­tus­sum­mast ta­su­ti veel mit­me KO­Pi pro­jek­ti omao­sa­lus – os­te­ti se­mi­na­ri­too­lid, uus da­tap­ro­jek­tor, te­le­vii­sor, ar­vu­ti.

An­ni­ka Blum üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et se­ni ka­su­ta­ti selt­si­ma­jas MTÜ eest­ve­da­ja­te isik­lik­ke töö­va­hen­deid, nüüd on need selt­si­ma­jas pi­de­valt ole­mas ja va­ja­du­sel saab an­da kü­la­lis­te­le ka­su­ta­da.

Ra­ha­taot­lusp­ro­jek­te kir­ju­ta­tak­se jär­jest juur­de, KO­Pist loo­de­tak­se saa­da toe­tust suur­te pop-up-tel­ki­de ost­mi­seks. Tel­ke plaa­ni­tak­se ka­su­ta­da ter­ras­si va­ri­ka­tu­se­na, et saaks la­va­na ka­su­ta­da nii pa­la­va­te päi­ke­se­lis­te il­ma­de­ga kui ka vih­ma kor­ral. Sa­mu­ti on tel­ke tar­vis Kol­ga ka­ra­pi ja teis­te õueü­ri­tus­te ajal, se­ni on neid lae­nu­ta­tud.

Aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le saa­de­tud esit­lu­ses oli Kol­ga selt­si­ma­ja koh­ta öel­dud: „Ma­ja oma eri­ne­va­te te­ge­vus­te­ga on tõe­li­selt te­gus. Kol­ga ko­gu­kond on saa­nud en­da­le vä­ga kau­ni ja si­su pak­ku­va ko­gu­kon­na­ma­ja, mi­da ak­tiiv­selt ka­su­ta­tak­se ja vä­ga ar­mas­ta­tak­se.“

Selt­si­ma­jas te­gut­seb ki­no­klu­bi, näi­da­tak­se uue­maid Ees­ti fil­me. Ko­gu­kon­na­köö­gis on teh­tud Ma­ria Präät­si eest­ve­da­mi­sel toi­duk­lu­bi üri­tu­si. Kä­si­töö­pe­sas toi­me­tab Liis Burk La­he­maa Pä­ri­mus­ko­jast. Vir­ve Kerm peab hoo­nes ke­raa­mi­ka­tu­ba, kord nä­da­las käib seal koos las­te­ring, ka­hel päe­val täis­kas­va­nu­te ke­raa­mi­ka­ring. Ke­raa­mi­ka­töö­tu­ba on po­pu­laar­ne, uu­si hu­vi­li­si sin­na prae­gu ei saa võt­ta.

Selt­si­ma­jas teeb proo­ve Kol­ga koo­li näi­te­ring Ko­hal-oli­jad. Ae­g-a­jalt ko­gu­neb seal sal­ves­tu­si ja ka proo­ve te­ge­ma ko­ha­lik fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad. Kol­ga ga­le­rii ak­tiiv­se­te nais­te Kad­ri Mets­ta­ki ja Rii­na Laa­ne­tu eest­ve­da­mi­sel toi­mu­vad noor­te­rin­gi VÕ­TI kok­ku­saa­mi­sed. Ma­jas pa­ku­tak­se ka kaug­töö te­ge­mi­se või­ma­lust.

Oma­tu­lu tee­ni­tak­se selt­si­ma­ja ruu­mi­de ren­ti­mi­sest. An­ni­ka Blu­mi sõ­nul on hu­vi­li­si pä­ris pal­ju. Et­te­võt­ted, asu­tu­sed, or­ga­ni­sat­sioo­nid pea­vad seal se­mi­na­re, ko­gu ma­ja on ren­di­tud ka kol­me­päe­va­seks kok­ku­saa­mi­seks. Selt­si­ma­jas on pee­tud su­gu­võ­sa kok­ku­tu­le­kuid ja ol­nud muid pe­re­kond­lik­ke üri­tu­si.

Kol­ga selt­si­ma­ja va­ba­taht­lik pe­re­nai­ne An­ni­ka Blum, kes tä­na­vu sü­gi­sest teeb pal­ga­tööd Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja pe­re­nai­se­na, sõ­nab Kol­ga ko­gu­kon­na­ma­ja koh­ta: „On vä­ga to­re, et ini­me­sed tu­le­vad ja ma­ja elab oma elu. Te­ge­vu­si on pä­ris pal­ju, iga päev toi­mub mi­da­gi. Ole­me MTÜ ju­ha­tu­se­ga mõel­nud, et li­saks eri­ne­va­te­le töö­tu­ba­de­le ja koos­käi­mis­te­le võiks selt­si­ma­jal ol­la ka mõ­ni suu­rem pä­ris en­da tra­dit­sioo­ni­li­ne üri­tus, aga ei ole veel ot­sus­ta­nud, mis see täp­se­malt oleks.“

Eelmine artikkelLeegiranna ehk Leegisoo
Järgmine artikkelForus Grupp an­ne­tas Ani­ja val­la koo­li­de­le jõu­saa­li­sead­meid