Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja on VEI­KO VEIERT

250
Kul­tuu­ri­kes­ku­se uus juht VEI­KO VEIERT on aas­taid eri­ne­vaid üri­tu­si juh­ti­nud ning va­ja­du­sel on ta se­da val­mis te­ge­ma ka Ani­ja val­las.

Ala­tes 29. au­gus­tist töö­tab Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja­na Vei­ko Veiert, kel­le val­la­va­lit­sus va­lis 12 kan­di­daa­di seast.

„Ei saa öel­da, et olek­sin ol­nud Ani­ja val­la te­ge­mis­te­ga kur­sis, kuid olen Keh­ra ka­hel jaa­ni­tu­lel ke­has­ta­nud Ani­ja Ei­te, vast­la­päe­val män­gi­nud las­te­le not­sut ning Keh­ra rah­va­ma­jas ol­nud ise­te­ge­vus­las­te peol õh­tu­juht,“ sõ­nas Vei­ko Veiert.

Val­la uus kul­tuu­ri­juht on pä­rit Lää­ne-Vi­ru­maalt Hal­ja­last, ela­nud aas­taid Tal­lin­nas, küm­me­kond aas­tat ta­ga­si ko­lis pe­re­ga ta­ga­si Hal­ja­las­se. Pä­rast Hal­ja­la kesk­koo­li lõ­pe­ta­mist õp­pis Vei­ko Veiert Luua met­sa­ma­jan­dus­koo­lis ning Soo­mes Sot­ka­mo met­san­dus­koo­lis: „Um­bes kuu ae­ga olin met­sa­vaht, kuid met­sa­meest mi­nust siis­ki ei saa­nud, kut­su­ti töö­le Han­sa­pan­ka.“

Ne­li aas­tat töö­tas Vei­ko Veiert pan­gas kind­lus­tus­nõus­ta­ja­na, see­jä­rel kolm aas­tat rek­laa­mi-a­gen­tuu­ris AS Bal­tic FCB, kus te­gi suur­fir­ma­de­le tu­run­dus- ja rek­laa­mi­kam­paa­niaid. Pä­rast se­da on ta ol­nud OÜs Event Mas­ter kul­tuu­ri- ja mee­le­la­hu­tu­sü­ri­tus­te kor­ral­da­ja, Swed­bank Lii­sin­gu koos­töö­part­ne­ri­te müü­gi­juht ning vii­ma­sed küm­me­kond aas­tat kor­ral­dab oma et­te­võt­te­ga OÜ Veiert kul­tuu­ri- ja mee­le­la­hu­tu­sü­ri­tu­si: „Olen kor­ral­da­nud ja juh­ti­nud vas­tu­võt­te, ava­mi­si, era­pi­du­sid. Küm­me­kond aas­tat olen ol­nud ka pul­mai­sa.“

Ne­li aas­tat oli Vei­ko Veiert Hal­ja­la rah­va­ma­ja nõu­ko­gu esi­mees. Ta on ka Hal­ja­la val­la­vo­li­ko­gu lii­ge.

„Mul on ju­ba va­rem ol­nud mõ­te, et ta­hak­sin oma ener­giat veel ku­sa­gi­le ra­ken­da­da. Täies­ti ju­hus­li­kult leid­sin Ani­ja val­la kuu­lu­tu­se ja nüüd olen siin,“ lau­sus ta.

Kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja­na on Vei­ko Veier­ti koor­di­nee­ri­da Ani­ja val­la rah­va­ma­ja­de te­ge­vus, jäl­gi­da, et igas piir­kon­nas mi­da­gi toi­muks ning et üri­tu­sed ei kat­tuks. Keh­ra, Ala­ve­re ja

Voo­se rah­va­ma­jad on ühi­se, Aeg­vii­du rah­va­ma­ja eral­di ee­l-
ar­ve­ga.

Vei­ko Veiert üt­les, et lah­kus pä­rast esi­mest töö­päe­va Keh­ra rah­va­ma­jast ra­hu­lo­le­va mui­ge­ga: „Kui­gi pol­nud veel meie ise­te­ge­vus­la­si näi­nud, hak­kas mul­le see koht ko­he meel­di­ma.“
Esi­mes­tel töö­päe­va­del he­lis­tas ta Keh­ra rah­va­ma­ja rin­gi­de ju­hen­da­jai­le, tut­vus­tas end ja kut­sus nad alanud nä­da­laks ühi­se­le koo­so­le­ku­le: „Vas­tu­võtt oli vä­ga ar­mas, kõik nad olid ko­he val­mis tu­le­ma. Pais­tab, et al­ga­val hooa­jal on meil tu­le­mas ka mõ­ned uued rin­gid. Mi­nu ees­märk on, et rah­va­ma­ja oleks ko­gu aeg rah­vast täis, ol­gu siin siis ise­te­gi­jad, mõ­ni kont­sert, sün­ni­päev või pi­du, et see oleks nii-öel­da ma­ja, mis ei ma­ga. Uus hooaeg on al­ga­mas, jul­gus­tan ini­me­si and­ma mul­le tea­da, mil­lis­test üri­tus­test nad puu­dust tun­ne­vad.“

Kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja kii­tis ka Ala­ve­re ja Voo­se rah­va­ma­ju, ku­hu oma esi­me­sel töö­nä­da­lal esi­mest kor­da jõu­dis: „Mul­le meel­di­vad va­nad rah­va­ma­jad, neis on vä­ga mõ­nus au­ra. Kõik nad võik­sid ol­la rah­va ma­jad, kus ko­gu­kon­na ini­me­sed saa­vad kul­tuu­ri te­ha ja nau­ti­da. Ala­ve­res ja Voo­sel tun­dus sel­le­ga kõik häs­ti ole­vat, ini­me­sed käi­vad koos ja toi­me­ta­vad. Aeg­vii­du rah­va­maj­ja po­le ma veel jõud­nud.“

Vei­ko Veiert mär­kis, et peab vä­ga olu­li­seks rah­va­kul­tuu­ri ja sel­le­ga te­ge­le­jaid: „See on üks meie töö alus. Tant­si­jal, kes teeb pa­le­hi­gis tren­ni, on va­ja aeg-ajalt ap­lau­si ja end teis­te­le näi­da­ta. Mis saab ol­la veel pa­re­mat, kui rah­va­peol esi­ne­vad ko­ha­li­kud rah­va­tant­si­jad, koo­ri­laul­jad, pil­li­me­hed. Mi­nu ar­va­tes võiks nen­de õpe­ta­mi­ne kuu­lu­da koo­lip­rog­ram­mi. See on mõ­ne­ti po­lii­ti­li­ne ot­sus, sest on va­ja ra­ha, et mo­ti­vee­ri­da ja toe­ta­da ju­hen­da­jaid, et nad ei vä­siks. Kui se­da ei väär­tus­ta, po­le meil prae­gus­te­le tant­si­ja­te­le vars­ti enam jä­rel­kas­vu pea­le tu­le­mas.“

Eelmine artikkelHuvitavad kohalikud algatused
Järgmine artikkelUuri4Eve­ri ja Uu­ri­ka­te ühis­kont­sert Kol­gas – staa­rid koh­tu­sid le­gen­di­de­ga