Uuri4Eve­ri ja Uu­ri­ka­te ühis­kont­sert Kol­gas – staa­rid koh­tu­sid le­gen­di­de­ga

587
An­sam­bel Uu­ri4Ever: IND­REK SAAR, JAAK LAAN­PE­RE, UR­MAS PAO­MEES, LAI­NER LAU­RENT ja KUL­LAR VEER­SA­LU. Foto Maris Matsi

Uu­ri4Ever tä­his­tas 15. sün­ni­päe­va, Uu­ri­kad esit­le­sid plaa­ti „Õnn tu­li õue­le“.

Lau­päe­va, 3. sep­temb­ri õh­tul oli Kol­ga mõi­sa küü­ni juu­res pal­ju au­to­sid ja rah­vast, sest toi­mus nel­ja­tun­ni­ne kont­sert, kus esi­ne­sid ko­ha­li­kud bän­did. Muu­si­kat te­gid kaks an­samb­lit, kel­le ni­mi on seo­tud Kol­ga naab­ru­ses asu­va Uu­ri kü­la­ga. Fol­kan­samb­lis­se Uu­ri­kad kuu­lu­vad Uu­ri kü­las ela­vad noo­red ning rok­kan­sam­bel Uu­ri4Ever sün­dis 15 aas­tat ta­ga­si Uu­ri kü­las Hun­di­tu­ru ta­lus. An­sam­bel sai ni­me sa­mal õh­tul, kus skan­dee­ri­ti „Maa ar­mas­tan Uu­rit!“. An­samb­li ni­me tu­leb hääl­da­da „Uu­ri for ever“, mis ees­ti kee­les tä­hen­dab „Uu­ri iga­ves­ti“.

Uu­ri4Ever laul­ja Ur­mas Pao­me­he sõ­nul sai ühis­kont­ser­di idee al­gu­se mõ­ni aeg ta­ga­si, kui Uu­ri­ka­te ju­hen­da­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken tea­tas, et noo­red soo­vik­sid nen­de an­samb­li­ga koos esi­ne­da. Ko­roo­na tõt­tu lük­kus esial­gu väik­se­ma­na mõel­dud ühi­se­si­ne­mi­ne eda­si. Seo­ses Uu­ri4Ever sün­ni­päe­va­ga teh­ti suu­rem pi­du, et kut­su­da ka fän­nid ja toe­ta­jad. Küü­ni ka­su­ta­mi­seks saa­di lu­ba mõi­sao­ma­ni­kult ja Kol­ga muu­seu­milt. Uu­ri4Ever an­samb­li liik­med ja kõik Uu­ri­kad te­gid ühi­selt kuu­ri puh­taks ning ehi­ta­sid la­va.

Ur­mas Pao­mees: „Pi­du läks kor­da. Ni­meks pa­ni­me „Le­gen­did koh­tu­vad staa­ri­de­ga“, sest Uu­ri­kad on prae­gu Ees­tis ühed suu­re­mad staa­rid, su­ve­ga käi­sid kõik­või­ma­li­kud folk­fes­ti­va­li­de pea­la­vad lä­bi. Ja meie ole­me nen­de jaoks le­gen­did. Kont­sert oli ta­su­ta, mõel­dud kin­gi­tu­se­na ko­gu­kon­na­le, pi­le­teid me ei müü­nud, täp­set ar­ves­tust po­le, aga um­bes 500 ini­mest käis õh­tu jook­sul ko­hal. Saal oli ko­gu aeg täis. Pub­li­kut tu­li üle Ees­ti – Saa­re­maalt, Ote­päält, Ta­palt, Kad­ri­nast ehk koh­ta­dest, kus ole­me roh­kem män­gi­mas käi­nud. See küün on vä­ga hea kont­ser­di­koht, kus võiks edas­pi­di­gi pi­du­sid te­ha.“

An­samb­li Uu­ri4Ever koos­seis on te­ma sõ­nul sa­ma, mis küm­me­kond aas­tat ta­ga­si – ne­li klas­si­ven­da Kol­ga koo­li ajast. Ind­rek Saar ja Lai­ner Lau­rent män­gi­vad ki­tar­ri, Kul­lar Veer­sa­lu bass­ki­tar­ri, Ur­mas Pao­mees lau­lab. Trum­mar on en­di­se klas­si­ju­ha­ta­ja, nei­le pil­li­män­gu õpe­ta­nud Mart Laan­pe­re poeg Jaak Laan­pe­re. Juu­be­li­kont­ser­dil te­gi mõ­ne loo kaa­sa en­di­ne an­samb­li­lii­ge Os­kar Mal­leus. Õh­tu­juht oli Ma­rek Tam­mets, kes oli va­he­pa­la­deks kok­ku pan­nud hu­moo­ri­kad vi­deok­li­pid-rek­laa­mid, ka küü­ni tei­ses ot­sas te­gut­se­vast ja peol toit­lus­ta­nud Lin­nu­tee puh­ve­tist, mi­da peab Mar­ko Pint­mann, ja Kol­ga muu­seu­mist. Uu­ri4Ever esi­tab tun­tud lu­gu­de ka­va­reid, juu­be­li­kont­ser­dil tu­li et­te­kan­de­le „Uu­ri blues“, mil­le sõ­na­de au­tor on Jaak Laan­pe­re ja viis loo­di bän­di­liik­me­te­ga ühi­selt.

Uu­ri­kad esit­le­sid küü­nis oma esi­mest plaa­ti „Õnn tu­li õue­le“, mis an­ti väl­ja eel­mi­se aas­ta lõ­pus, aga esit­lus­kont­sert jäi pan­dee­mia tõt­tu te­ge­ma­ta. Ju­hen­da­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken tõ­des, et lõp­pe­nud su­vi on ol­nud Uu­ri­ka­te­le vä­ga te­gus, kont­ser­te on ol­nud pal­ju, mõ­ni­kord ka kol­mel päe­val jär­jest, lau­päe­val oli Kol­ga küü­ni­kont­sert ja pü­ha­päe­val esi­ne­ti Jär­va­maal. Paar nä­da­lat jääb va­he­le, 24. sep­temb­ril esit­le­tak­se oma uu­si lin­nu­lau­le Palm­se mõi­sas.
Kül­li-Kat­ri Es­ken: „Uu­ri­kad on pal­ju eda­si are­ne­nud. Mi­na enam nen­de­ga la­val koos pil­li ei män­gi, So­fia Ru­ti­ku lööb loo lah­ti ja män­gi­tak­se nii vä­ge­valt, et sämp­le­reid ehk elekt­roo­ni­li­si li­sa­he­li­sid po­le va­ja. Ju­ba on meil Uu­ri­ka­te­ga ka ideid edas­pi­di­seks ning näis, võib-ol­la lä­he­me tu­le­val su­vel väi­ke­se­le tuu­ri­le.“

Pink Mon­day kut­su­ti kont­ser­di­le see­tõt­tu, et kuu aega ta­ga­si esi­ne­ti koos Väl­ja­jü­ri Fes­til – seal­se­te ko­duae­da­de koh­vi­ku­te päe­val. Pink Mon­day on Väl­ja­jü­ri tä­na­val esi­ne­nud kol­mel kor­ral.

An­samb­li­ga Pink Mon­day, mil­le laul­ja on In­geld­rin Aug Pä­ris­pealt ning pil­le män­gi­vad ka Mar­len Tamm ja Too­mas Dau­bert Mäe­pea kü­last Väl­ja­jü­rilt, lii­tus In­geld­rin Aug an­samb­li­ga kolm aas­tat ta­ga­si.

In­geld­rin Aug: „Mul on sel­lelt tä­na­valt sõp­ru ja ühi­seid tut­ta­vaid ning tu­li ju­tuks, et ot­si­tak­se bän­di laul­jat. Olen koo­li ajal laul­nud Tal­lin­nas koo­ri­des ja an­samb­li­tes ning pa­ku­ti, et võik­sin proo­vi­da. Tee­me proo­ve kord nä­da­las Tal­lin­nas, an­samb­li­ga Meie Mees pi­kalt koos­tööd tei­nud Me­ri­ke Su­si stuu­dios. Pink Mon­day trum­mar Kal­le Su­si on Me­ri­ke­se abi­kaa­sa. Olen nüüd võt­nud Me­ri­ke Su­si juu­res lau­lu­tun­de.“

Ta rää­kis, et Pink Mon­day on pea­mi­selt esi­ne­nud Kuu­sa­lu val­las – kui Väl­ja­jü­ri tä­na­val ela­vad Mar­len ja Too­mas tä­his­ta­sid oma lap­se sün­ni­päe­va ning taht­sid ka lap­se­va­ne­ma­te­le mee­le­la­hu­tust pak­ku­da, veel Kuu­sa­lu mai­laa­dal, Vii­nis­tul, ka­hel kor­ral Väl­ja­jü­ri Fes­til. Hea mee­le­ga käiks roh­kem esi­ne­mas, kui kut­su­taks. Re­per­tuaa­ris on pea­mi­selt tun­tud lau­lu­de ka­ve­rid. Lau­le on punks­tii­list ku­ni kant­ri ja ro­ki­ni.

Eelmine artikkelAni­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja on VEI­KO VEIERT
Järgmine artikkelMAR­TI HÄÄL ja HEL­GES MÄND­METS ei naa­se veel vo­li­ko­gus­se