Ani­ja val­la kü­lad saa­vad taot­le­da ühis­te­ge­vus­teks toe­tust

172
MEELI KUUL.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la kü­la­de toe­ta­mi­se kor­ra, mil­le alu­sel on kü­la­del või­ma­lik taot­le­da val­laee­lar­vest ko­gu­kon­na ühis­te­ge­vus­teks ja kü­la elu­kesk­kon­na pa­ran­da­mi­seks kord aas­tas toe­tust.

Ap­ril­lis, kui vo­li­ko­gu võt­tis vas­tu val­la kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di, mär­kis aren­dus­juht Mee­li Kuul, et see on esi­me­ne samm val­la kü­lae­lu eden­da­mis­se. Märt­sis oli ta tei­nud et­te­pa­ne­ku luua tä­na­vu ka mee­de kü­la­de toe­ta­mi­seks. Vo­li­ko­gu an­dis sel­le üle­san­de val­la­va­lit­su­se­le, kü­la­de toe­ta­mi­se kor­ra väl­ja töö­ta­mi­seks soo­vi­tas va­ja­du­sel moo­dus­ta­da töö­rüh­ma. Seits­me­liik­me­li­ses­se töö­rüh­ma kuu­lu­sid li­saks aren­dus­ju­hi­le vo­li­ko­gu liik­med In­ga Koit­la, Peep Kask ja Ran­no Soots, val­la­va­nem Rii­vo Noor, Vel­ko AV juht Erik Jü­riöö ja kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa. Ko­mis­jon pi­das ap­ril­lis kü­la­de toe­ta­mi­se kor­ra väl­ja­töö­ta­mi­seks kaks koo­so­le­kut.

Aren­dus­juht Mee­li Kuul sel­gi­tas, et toe­tu­se­ga soo­vi­tak­se pak­ku­da abi kü­la­de­le, kus te­hak­se va­ba­taht­lik­ku ko­gu­kond­lik­ku te­ge­vust. Prae­gu saa­vad kü­la­selt­sid, na­gu ka Ani­ja val­la tei­sed MTÜd, taot­le­da ra­ha­list tu­ge va­baü­hen­dus­te toe­ta­mi­se kor­ra alu­sel. Kü­la­de toe­ta­mi­se kord on mõel­dud üks­nes kü­la­selt­si­de jaoks. Uus kord või­mal­dab aren­dus­ju­hi sõ­nul val­la­va­lit­su­sel kü­la­sid ai­da­ta, kui ta­he­tak­se näi­teks ra­ja­da kül­la kii­ke, kor­ral­da­da ko­gu­kond­li­kku üritust või tal­guid il­ma, et sel­le­ga kaas­neks suurt as­jaa­ja­mist en­ne ja pä­rast toe­tust.

Mee­li Kuul mär­kis, et kü­la­de toe­ta­mi­se kord püü­ti te­ha või­ma­li­kult liht­ne, lü­hi­ke ja aru­saa­dav. Val­laee­lar­vest toe­tu­se saa­mi­seks on kü­la­del va­ja täi­ta kolm tin­gi­must. Esi­teks peab kü­las ole­ma vas­ta­valt Ani­ja val­la kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di­le va­li­tud kü­la­va­nem. Tei­ne tin­gi­mus on, et kü­las te­gut­seks mit­te­tu­lun­du­sü­hing, mil­le põ­hi­kir­jas on ees­mär­ki­de­na kir­jas ko­gu­kon­na üht­su­se ku­jun­da­mi­ne, ko­ha­li­ku elu eden­da­mi­ne või kü­la elu­kesk­kon­na pa­ran­da­mi­ne, ka kü­la­va­nem peab ole­ma sel­le MTÜ lii­ge. Kol­mas tin­gi­mus on kir­ja­lik aas­ta­ne te­ge­vus­ka­va, mil­le on kin­ni­ta­nud MTÜ liik­me­te ena­mus.

Ühe­le kü­la­selt­si­le an­tak­se val­laee­lar­vest toe­tust 300 eu­rot aas­tas. Toe­tus eral­da­tak­se val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se­ga. Toe­tu­se saa­mi­seks peab MTÜ esi­ta­ma val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se, kus on kir­jas ka ra­ha ka­su­ta­mi­se ees­märk. Toe­tust võib ka­su­ta­da läh­tu­valt kü­la te­ge­vus­ka­vast ja kü­lae­lu eden­da­mi­se põ­hi­mõt­test nii in­ves­tee­rin­gu­teks kui te­ge­vus­ku­lu­deks. Kui ra­ha jääb kü­la­selt­sil ühel aas­tal üle või ka­su­ta­ma­ta, võib se­da ka­su­ta­da järg­mis­tel aas­ta­tel. MTÜ ei ole ko­hus­ta­tud esi­ta­ma toe­tu­se ka­su­ta­mi­se aruan­net, kuid järg­mi­sel taot­le­mi­sel tu­leb kir­jel­da­da ra­ha te­ge­vus­ka­va­järg­set ka­su­ta­mist. Toe­tu­se mit­te­si­hi­pä­ra­se ka­su­ta­mi­se kaht­lu­se kor­ral on val­la­va­lit­su­sel õi­gus nõu­da toe­tu­se ka­su­ta­mi­se koh­ta ku­lu­do­ku­men­te.

Aren­dus­juht loo­dab, et keh­tes­ta­tud kor­ra alu­sel on ju­ba tänavu su­vel või­ma­lik maks­ta esi­mes­te­le kü­la­de­le toe­tust: „Kü­lae­lu toe­tust saab taot­le­da jooks­valt ko­gu aas­ta jook­sul. Kü­lad või­vad taotlema hakata ko­he pä­rast se­da, kui kolm va­ja­lik­ku tin­gi­must täi­de­tud. Nii säi­lib mo­ti­vat­sioon ega mõel­daks, et käesolevaks aas­taks on täh­taeg na­gu­nii möö­das.“

Su­ve jook­sul on Mee­li Kuu­lil plaa­nis koos ko­gu­kon­nae­sin­da­ja­te­ga kor­ral­da­da kü­la­des kok­ku­saa­mi­si: „Soo­vin Ani­ja val­la kü­la­dest kok­ku pan­na ar­tik­li­te­sar­ja, mil­les on iga kü­la lu­gu koos põ­ne­va­te fak­ti­de­ga aja­loost ja tä­na­päe­vast. Üht­la­si ta­ha­me koo­so­le­kuil tut­vus­ta­da kü­la­de toe­tus­mee­det, pan­na kir­ja nen­de aren­gu­soo­ve, ai­da­ta va­li­da kü­la­va­ne­mat.“

Eelmine artikkelKeh­ras taot­le­tak­se ela­mu­maad val­la­le
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la hea­kor­ra­kuu