Raa­si­ku val­la hea­kor­ra­kuu

112
JOHANNA SEPMANN.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud hea­kor­ra­kuu jook­sul toi­mu­sid val­la eri pai­gus 20 tal­gut, kus osa­le­sid kok­ku 130 ini­mest. Kõi­ge ar­vu­ka­malt oli osa­võt­jaid 1. mail toi­mu­nud Tee­me Ära tal­gu­päe­val, kus lõi kaa­sa li­gi 90 ini­mest. Val­la­va­lit­sus kut­sus 15. ap­ril­list 15. mai­ni toi­mu­nud hea­kor­ra­kuu ajal ko­du­hoo­vi­de või ava­li­ke ala­de ko­ris­ta­jaid ja­ga­ma Fa­ce­boo­ki le­hel „Ko­gu­kon­na ke­vad­ko­ris­tus Raa­si­ku val­las“ ko­ris­tus­töö­dest ja pu­has­ta­tud ala­dest fo­to­sid või and­ma en­dast tea­da val­la­va­lit­su­se­le. Kõi­gi osa­le­nu­te va­hel loo­sis val­la­va­lit­sus eel­mi­sel nä­da­lal aian­dus­kes­ku­se Hor­tes kolm 30eu­rost kin­ke­kaar­ti. Kin­ke­kaar­di võit­sid Mar­git As­perk, Reet Tu­berg ja Joan­na Jü­ri­mäe. „Ala­ti saab osa­võt­jaid ol­la roh­kem, kuid hea­kor­ra­kuu­ga võib ra­hu­le jää­da, sel­le ajal ko­gu­ti val­las kok­ku vä­ga suur prü­gi­ko­gus, mis ula­tus küm­ne­tes­se ton­ni­des­se,“ lau­sus kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann.

Eelmine artikkelAni­ja val­la kü­lad saa­vad taot­le­da ühis­te­ge­vus­teks toe­tust
Järgmine artikkelKas tead, kui­das ohu­tult lõ­ket te­ha või gril­lida?