Mil­lal ava­tak­se ok­toob­ris val­mi­nud Keh­ra jäät­me­jaam?

364
ERIK JÜRIÖÖ.

Osaü­hin­gu Vel­ko AV ju­ha­ta­ja ERIK JÜ­RIÖÖ: „Ava­me jäät­me­jaa­ma esi­me­sel või­ma­lu­sel, loo­dan, et veel en­ne jaa­nua­ri lõp­pu. Kuid kind­lalt se­da lu­ba­da ei saa, sest pall on prae­gu niiöel­da tei­ses vä­ra­vas ehk kesk­kon­na­ame­ti käes. Keskkonnaametiga asjaajamine on kahjuks üks pikk ja bürokraatlik protsess.

And­si­me jäät­me­jaa­ma ava­mi­seks jäät­me­loa taot­lu­se sis­se sü­gi­sel, enne, kui Keh­ra jäät­me­jaam lõplikult val­mis. Ju­ba siis rää­gi­ti, et jäät­me­sea­dus muu­b, kuid mis täp­se­malt, ei osa­tud öel­da. Kui kesk­kon­na­ame­ti­ga en­ne jõu­le suht­le­si­me, an­ti loo­tust, et ise­gi kui jäät­me­sea­dus muu­tub ja se­ni­sed nõu­ded enam ei keh­ti, püü­tak­se meie jäät­me­lu­ba veel en­ne aas­ta lõp­pu väl­ja an­da. Nii ei läi­nud ning käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses jäät­me­sea­dus muu­tus­ki ning sel­gus, et jäät­me­loa taot­lust, mil­le kaks ja pool kuud va­rem kesk­kon­na­ame­ti­le esi­ta­si­me, ei ole enam va­ja. Kusjuures eelmisel aastal esitatud taotlusel ei olnud puudujääke, et selle menetlemisega oleks pidanud nii kaua viivitama, kuid kahjuks kasutati ära kogu seaduses ette nähtud 90päevane menetlusaeg. Nüüd tu­leb jäät­me­jaa­ma ava­mi­seks esi­ta­da vaid jäät­me­käit­le­ja re­gist­ree­rin­gu taot­lus. Saat­si­me sel­le kesk­kon­na­a­me­ti­le paar nä­da­lat ta­ga­si.

Taot­lu­se me­net­le­mi­seks on ame­til ae­ga 30 päe­va.

Ole­me loa saa­mi­sel val­mis jäät­me­jaa­ma ko­he ava­ma. 95 prot­sen­di ula­tu­ses on sel­leks kõik et­te­val­mis­tu­sed teh­tud, vii­ma­sed viis prot­sen­ti saa­me te­ha al­les siis, kui jäät­me­jaam ju­ba töö­tab – see hõl­mab pea­mi­selt meie töö­kor­ral­dust.

Eelmine artikkelRaa­si­ku kin­nis­va­raa­ren­da­jad and­sid val­la­le üle uue tä­na­va
Järgmine artikkelAni­ja val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia peaau­hind läks Ala­ve­re koo­li­poi­si­le