Ani­ja val­la kesk­raa­ma­tu­ko­gu ju­hib AN­NE­LI AL­LI­KAS

378
„Läh­tu­me lu­ge­ja­te ee­lis­tus­test, me ei ta­ha ju raa­ma­tuid, mis ai­nult riiu­lil sei­sak­sid,“ üt­leb Ani­ja val­la kesk­raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor AN­NE­LI AL­LI­KAS.

„Keh­ras on ke­na raa­ma­tu­ko­gu, kui­gi ruu­mi on vei­di vä­he. Et uut kir­jan­dust ära ma­hu­ta­da, tu­leb mi­da­gi ma­ha kan­da,“ üt­leb Ani­ja val­la kesk­raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor An­ne­li Al­li­kas.

Sep­temb­ri al­gu­sest Ani­ja val­la kesk­raa­ma­tu­ko­gu juh­tima asunud An­ne­li Al­li­kas on pä­rit Tal­lin­nast, lõ­pe­ta­nud 1995. aas­tal prae­gu­ses Tal­lin­na Üli­koo­lis raa­ma­tu­ko­gun­du­se eria­la. Te­ma esi­me­ne töö­koht oli va­ba­riik­lik tea­dus­lik-teh­ni­ka­raa­ma­tu­ko­gu, hil­jem on ta töö­ta­nud nii raa­ma­tu­ko­gun­du­ses kui si­de­alal. Te­ma eel­mi­ne ja kõi­ge pi­ke­maa­ja­li­sem töö­koht oli Ees­ti Rah­vus­raa­ma­tu­ko­gu, kus ta oli in­fos­pet­sia­list: „Järg­mi­sel aas­tal oleks mul saa­nud seal 20 aas­tat. Te­ge­le­sin rah­vus­va­he­lis­te or­ga­ni­sat­sioo­ni­de ja õi­gu­sa­las­te eri­ne­va­te tee­ma­de­ga, vas­ta­sin ini­mes­te esi­ta­tud kõik­või­ma­li­ke­le pä­rin­gu­te­le ala­tes rah­vus­va­he­lis­test kon­vent­sioo­ni­dest ku­ni näi­teks ter­vi­se­prob­lee­mi­de­ni.“

Keh­ras­se Ani­ja val­la kesk­raa­ma­tu­ko­gu juh­ti­ma jõud­mist ni­me­tab An­ne­li Al­li­kas õn­ne­li­kuks ju­hu­seks. Ta juh­tus lu­ge­ma Sõ­nu­mi­too­ja kir­ju­tist, et eel­mi­sel aas­tal ot­si­ti Keh­ras­se raa­ma­tu­ko­gu­di­rek­to­rit, kuid ei lei­tud: „Mind hak­kas see hu­vi­ta­ma, sain tea­da, et ot­si­tak­se en­di­selt ja ot­sus­ta­sin kan­di­dee­ri­da.“

Ta on end oma eria­lal pi­de­valt täien­da­nud, käi­nud pal­ju­del koo­li­tus­tel ning tun­dis, et võib te­ha mi­da­gi uut, kus on või­ma­lik ra­ken­da­da se­ni­seid tead­mi­si ja end veel roh­kem aren­da­da: „Tun­dus, et siin on sel­leks ideaal­ne koht.“

Es­ma­mul­jed Keh­ra raa­ma­tu­ko­gust olid head: „Vä­ga ke­na hoo­ne, kui sis­se as­tu­sin, mär­ka­sin, et siin on pal­ju lil­li, vaa­ta­ma­ta ruu­mi­kit­si­ku­se­le on lu­ge­ja­te­le teh­tud mõ­nu­sad ko­ha­ke­sed. Ja tu­gev tiim, vä­ga kauaaeg­sed töö­ta­jad, ju­ba 30 aas­tat raa­ma­tu­ko­gus töö­ta­nud.“

Ka raa­ma­tu­ko­gu va­rus­ta­tus on di­rek­to­ri hin­nan­gul hea: „Tel­li­tud on ik­ka neid raa­ma­tuid, mi­da ini­me­sed loe­vad, nii­sa­ma seis­ma ei tel­li­ta. Ku­na meil on raa­ma­tu­ko­gud ka Ala­ve­res ja Ani­jal, siis raa­ma­tuid, mi­da ühes ko­has ei ole, saab tel­li­da tei­sest. Sa­mu­ti toi­mib ko­gu­de­va­he­li­ne lae­nu­tus ehk RVL, saa­me va­ja­du­sel tel­li­da teis­test raa­ma­tu­ko­gu­dest ja ne­mad meilt, ümb­rus­kon­nast või kau­ge­malt.“

Keh­ra rah­va lu­ge­mis­hu­vi üle An­ne­li Al­li­ka ar­va­tes kur­ta po­le põh­just, raa­ma­tu­ko­gus on iga­päe­va­seid pü­si­kü­las­ta­jaid, kes käi­vad sealt värs­keid leh­ti vii­mas. Va­rem loe­ti ko­ha­peal, nüüd lae­nu­ta­tak­se aja­kir­jan­dust päe­vaks-paa­riks ko­ju. Raa­ma­tu­test ar­mas­ta­vad seal­sed lu­ge­jad pea­mi­selt kri­mi­nul­le. Meel­sas­ti loe­tak­se ar­mas­tus­ro­maa­ne, aia­töö­de ajal ka aian­du­sest: „Kui on il­mu­nud uu­dis­kir­jan­dust, tul­lak­se vaa­ta­ma, mi­da uut on raa­ma­tu­kok­ku tul­nud. Eso­tee­ri­kat puu­du­ta­vat loe­tak­se pä­ris pal­ju. Meil on ka ve­ne lu­ge­jaid, lae­nu­ta­tak­se ve­ne­keel­seid raa­ma­tuid.“

Ta li­sab, et kui raa­ma­tuid lae­nu­ta­vad pea­mi­selt nai­sed, siis raa­ma­tu­ko­gu ar­vu­teid käi­vad ka­su­ta­mas põ­hi­li­selt va­ne­mad mees­te­rah­vad, sa­mu­ti lap­sed.

Uue di­rek­to­ri sõ­nul on raa­ma­tu­ko­gul oma kü­las­ta­jai­le pea­le raa­ma­tu plaa­nis veel muud pak­ku­da: „Las­te­le on siin koos­töös Keh­ra koo­li­ga pä­ris pal­ju teh­tud. Täis­kas­va­nu­te­ga on ras­kem, sest po­le eral­di ruu­mi, kus saaks üri­tu­si kor­ral­da­da. Kuid kind­las­ti on üht-teist tu­le­mas, ar­van, et veel käe­so­le­val aas­tal. An­na­me tea­da, kui aeg käes.“

Eelmine artikkelVal­la õpe­ta­ja­te pi­du Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas
Järgmine artikkelJAAK LAANISTOLE, ANDRE SEPALE ja RIIVO NOORELE pääste-aumärgid