Val­la õpe­ta­ja­te pi­du Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas

226
Val­la aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja tiit­li no­mi­nen­did Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas: MARGE LAISAAR, SIG­NE TEE­SA­LU, LIILIA KAPRALOV, MA­RI­KA AS­TOR, KRIS­TA AL­LIK, RAS­MUS MÄ­GI, IN­GE LUK­ME, KERSTI KASELEHT, JAA­NA LAAN­PE­RE, PIL­LE PÜRG, ANU UK­KI­VI, NII­NA PRI­MO­LEN­NA­JA-MAI­KO­VA, IL­VARD EE­RIK­SOO ja GER­TA AL­LE­MANN. Foto Maris Matsi

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus teeb õpe­ta­ja­te päe­va eel, sep­temb­ri vii­ma­sel nel­ja­päe­val tra­dit­sioo­ni­li­selt val­la ha­ri­tus­töö­ta­ja­te­le peo. See­kord kut­su­ti val­la koo­li­de ja las­teae­da­de pe­da­goo­gid Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja, kus tun­nus­ta­ti ka ha­ri­du­se aas­tap­ree­mia no­mi­nen­te, ke­da on tä­na­vu 21. Et­te­pa­ne­kuid tu­li kir­ja­li­kult põh­jen­da­da. Aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja kuu­lu­ta­tak­se väl­ja ja ha­ri­dusp­ree­mia an­tak­se üle Kuu­sa­lu val­la tub­li­ma­te te­gi­ja­te tä­nuü­ri­tu­sel jaa­nua­ris.

No­mi­nen­ti­de­le kin­gi­ti Va­na­kü­la kü­la­va­ne­ma Triin Põll­maa val­mis­ta­tud ke­raa­mi­li­sed vaag­nad. Kuu­sa­lu koo­li hu­vi­juht Sai­ma Kal­lion­si­vu viis lä­bi tunnikontrolli ehk vik­to­rii­ni val­la ha­ri­du­se­lu koh­ta eel­mi­sel sa­jan­dil. Esi­nes an­sam­bel Uu­ri­kad. Kaetud oli pidu­laud.

Kuu­sa­lu kesk­koo­lis 9 no­mi­nen­ti
Õp­pea­la­ju­hat­aja ja sak­sa kee­le õpe­ta­ja Ai­li Kon­tus on Kuu­sa­lu kesk­koo­lis töö­ta­nud 32 aas­tat. Te­ma koh­ta oli et­te­pa­ne­kus rõ­hu­ta­tud head st­res­si­ta­lu­vust, ini­mes­te­ga ar­ves­ta­mi­se os­kust, aru­kust prob­lee­me nä­ha ja la­hen­da­da koos­tööd kol­lee­gi­de, õpi­las­te ja nen­de va­ne­ma­te­ga.

Ing­li­se kee­le õpe­ta­ja, aas­taid koo­lis võõr­keel­te õpe­ta­ja­te ai­ne­sekt­sioo­ni juh­ti­nud Anu Uk­ki­vi on Kuu­sa­lu koo­lis õpe­ta­nud 44 aas­tat ning püüd­nud hoi­da ing­li­se keelt õpi­las­te jaoks täht­sa­na ka sõp­rus­koo­li­de­ga koos­töö ja pro­jek­ti­töö kau­du.

Kolm aas­tat ta­ga­si ke­ha­li­se kasvatuse õpe­ta­ja­na töö­le asu­nud Il­vard Ee­rik­soo veab suu­re pü­hen­du­mu­se­ga koo­li võist­kon­na osa­le­mist TV10 olüm­pias­tar­ti sar­jas nii maa­kon­nas kui va­ba­rii­gis, os­kab õpi­las­te­le tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta, teeb suu­re­pä­ra­selt koos­tööd kol­lee­gi­de­ga.
Klas­siõ­pe­ta­ja Kers­ti Ka­se­leht on tä­he­le­pa­ne­lik ja õpi­las­te­ga ar­ves­tav, os­kab lap­se­va­ne­maid ju­hen­da­da las­te mu­re­de osas ning ol­nud men­to­ri­na hea tu­gi ja ees­ku­ju koo­li noor­te­le kol­lee­gi­de­le.

Ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja, Kuns­tia­ka­dee­mia lõ­pe­ta­nud Maar­ja Koo­vit jõu­dis õpe­ta­ja­töö­ni Noo­red Koo­li prog­ram­mi kau­du. Ta on loo­nud koo­li õp­pe­töö aren­da­mi­seks elekt­roo­ni­li­se ma­ter­ja­li­pan­ga, mi­da saa­vad ka­su­ta­da kõik õpe­ta­jad. On kaa­saeg­se­te mee­to­di­te­ga te­ki­ta­nud õpia­las­tes hu­vi ees­ti kee­le ja lu­ge­mi­se vas­tu.

Ka ve­ne kee­le õpe­ta­ja, psüh­ho­loo­gi dip­lo­mi­ga Nii­na Pri­mo­len­na­ja-Mai­ko­va tu­li Kuu­sal­lu töö­le Noo­red Koo­li prog­ram­mi kau­du. Ta on käe­so­le­vast õp­peaas­tast koo­li võõr­keel­te ai­ne­sekt­sioo­ni ju­ha­ta­ja, peab täht­saks õpi­las­te­le ees­mär­ki­de sead­mist ja nen­de jär­gi­mi­se õpe­ta­mi­se os­kust.

Noo­red Koo­li prog­ram­mi raa­mes kir­jan­du­se õpe­ta­jaks ha­ka­nud Os­kar Hel­de on viie tööaas­ta jook­sul ai­da­nud las­te aren­gu­le kaa­sa mit­me­külg­se­te män­gu­lis­te te­ge­vus­te abil, suu­na­nud lap­si osa­le­ma ai­nea­la­ses ja klas­si­vä­li­ses töös.

Kuu­sa­lu koo­lis 35 aas­tat õpe­ta­nud ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja Pil­le Pürg on aas­taid ol­nud koo­lis ame­tiü­hin­gu usal­du­si­sik. Ta tu­leb häs­ti toi­me ka põ­hi­koo­lio­sa prob­leem­se­ma­te õpi­las­te­ga, on sõb­ra­lik, mõis­tev ja õig­la­ne. Te­ma õpi­la­sed on ai­neo­lüm­piaa­di­del edu­kad.

Klas­siõ­pe­ta­ja Sig­ne Täll asus Kuu­sa­lu koo­lis töö­le 30 aas­tat ta­ga­si, on oma te­ge­mis­tes täp­ne ja nõud­lik, ala­ti ra­hu­lik ja sõb­ra­lik, ot­sib lap­se mu­re­de­le pa­ri­mat la­hen­dust, toe­tab õpi­la­si nen­de aren­gus.

No­mi­nen­did teis­test koo­li­dest ja las­teae­da­dest
Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­li di­rek­tor Ma­ri­ka As­tor on se­da ame­tit pi­da­nud 35 aas­tat ning jät­ku­valt on tal värs­keid ideid koo­lie­lu elav­da­mi­seks, ta on hea ja ot­se­ko­he­ne juht, kel­le tööd on tun­nus­ta­nud ka koo­li vä­lis­hin­da­jad.

Vi­ha­soo muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ger­ta Al­le­mann on ka ko­gu­kon­na muu­si­kaõ­pe­ta­ja, suu­na­nud lap­si hu­vi­te­ge­vu­ses ja õp­pi­ma muu­si­ka­koo­li, ju­hen­dab Vi­ha­soo Laul­jaid ja pil­li­män­gi­jaid.

Vi­ha­soo las­teaiaõ­pe­ta­ja abi Liivi Ja­hi­lo toob rüh­ma­te­ge­vus­se uu­si ideid ja on õpe­ta­ja­le vä­ga hea abi las­te te­ge­vus­te lä­bi­vii­mi­sel.

Mar­ge Lai­saar on Kol­ga koo­lis algk­las­si­lap­si õpe­ta­nud 35 aas­tat, vii­ma­sel ajal on ka ha­ri­dus­li­ke eri­va­ja­dus­te­ga las­te õpe­ta­ja. Te­ma poo­le jul­ge­tak­se pöör­du­da mu­re­de ja rõõ­mu­de­ga.

Kol­ga ma­te­maa­ti­ka ja füü­si­ka õpe­ta­ja Jaa­na Laan­pe­re ju­hen­dab tüd­ru­ku­te teh­ni­ka­rin­gi Uni­corn ning tõst­nud jär­je­kind­la töö tu­le­mu­se­na õpi­las­tes tõ­si­se­mat hu­vi loo­du­sai­ne­te vas­tu.
Sig­ne Tee­sa­lu õpe­tab Kol­ga koo­lis ke­ha­list kas­va­tust ja ini­me­seõ­pe­tust. Vii­ma­sel, Co­vi­di-aja õp­peaas­tal viis oma klas­si põ­hi­koo­li edu­ka lõ­pe­ta­mi­se­ni.

Kol­ga las­teaia õpe­ta­ja Ju­ta Jaa­ni­mäe osa­leb las­te­ga KI­Ki pro­jek­ti­des ja on kor­ral­da­nud mat­ku, loo­nud las­te aren­gut soo­dus­ta­va kesk­kon­na, et saa­vu­ta­da nen­de koo­li­val­mi­dus.
Kol­ga las­teaia õpe­ta­ja as­sis­tent Lai­la Ro­hi tu­leb häs­ti toi­me rüh­ma las­te te­ge­vus­tes­se kaa­sa­mi­se ja ju­hen­da­mi­se­ga.

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia lii­ku­mi­sõ­pe­ta­ja In­ge Luk­me on las­teaia uu­te tra­dit­sioo­ni­de al­ga­ta­ja – ke­va­di­sed ja sü­gi­se­sed kir­si­mäe­jook­sud, rat­ta­päe­vad, mat­kad.

Ka­di Hir­vo päl­vis tä­na­vu ke­va­del Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia kol­lee­gi­de tun­nus­tu­se kui õpe­ta­ja as­sis­tent, kes on töö­kas ja hak­ka­ja, las­te sõ­ber ja hea mees­kon­na­lii­ge.

Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke õpe­ta­ja Lii­lia Kap­ra­lov on 20 aas­tat töö­ta­nud sõi­meea­lis­te las­te­ga ning koos­töös lap­se­va­ne­ma­te­ga äär­mi­selt põh­ja­lik ja täp­ne.

Kuu­sa­lu las­teaia õpe­ta­ja Ma­ris Lil­le­vä­li on hea mees­kon­na­töö­ta­ja, ak­tiiv­ne di­gi­va­hen­di­te ja -või­ma­lus­te ka­su­ta­mi­sel.

Kuu­sa­lu kuns­ti­de­koo­li bass­ki­tar­ri ja kont­ra­bas­si õpe­ta­ja Ras­mus Mä­gi mo­ti­vee­rib džäss­muu­si­ku­na noo­ri püüd­le­ma pro­fes­sio­naal­su­se poo­le.

Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik on noor­te­vo­li­ko­gu loo­mi­se eest­ve­da­ja ning noor­te­kes­ku­se ja ko­du­tü­tar­de ju­hi­na mõ­ju­ta­nud po­si­tiiv­selt elu Kuu­sa­lu val­las.

Eelmine artikkelAnija valla talihooldajad
Järgmine artikkelAni­ja val­la kesk­raa­ma­tu­ko­gu ju­hib AN­NE­LI AL­LI­KAS