JAAK LAANISTOLE, ANDRE SEPALE ja RIIVO NOORELE pääste-aumärgid

141
Pääs­te­tee­nis­tu­se au­mär­gid päl­vi­nud Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hing juht JAAK LAA­NIS­TO, Raa­si­ku val­la­va­nem AND­RE SEPP ja Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR.

Ree­del, 24. sep­temb­ril tun­nus­ta­sid si­se­mi­nis­ter Kris­tian Jaa­ni ja pääs­tea­me­ti pea­­di­rek­tor Ku­no Tam­mea­ru pääs­te­tee­nis­tu­se au­mär­gi­ga 120 ini­mest, kes on sil­ma paist­nud ini­mes­te elu ja va­ra pääst­mi­sel või kel on mär­ki­mis­väär­seid tee­neid pääs­te­vald­kon­na aren­da­mi­sel. Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu eest­ve­da­ja Jaak Laa­nis­to päl­vis pääs­te­tee­nis­tu­se kuld­ris­ti, Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp pääs­te­tee­nis­tu­se hõ­be­ris­ti ning Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor pääs­te­tee­nis­tu­se me­da­li. Neid esi­tas au­mär­gi saa­mi­seks Põh­ja pääs­te­kes­ku­se juht­kond.

Pääs­te­tee­nis­tu­se kuld­rist Raa­si­ku va­ba­taht­li­ke eest­ve­da­ja­le
Pääs­te­tee­nis­tu­se kuld­rist an­tak­se tun­nus­tu­se­na kee­ru­ka­te pääs­te­töö­de juh­ti­mi­se või sil­ma­paist­va­te tee­ne­te eest pääs­tea­lal. Raa­si­ku va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te ju­hi Jaak Laa­nis­to tun­nus­ta­mi­seks esi­ta­nud Põh­ja pääs­te­kes­ku­se kaas­kir­jas on mär­gi­tud, et oma 70 eluaas­tast roh­kem kui poo­le on ta te­ge­le­nud pääs­tea­la­se en­ne­tus­te­ge­vu­se­ga ning va­ba­taht­li­ku pääs­te aren­da­mi­se ja jä­rel­kas­vu kas­va­ta­mi­se­ga. Üle 20 aas­ta on Jaak Laa­nis­to ol­nud MTÜ Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hing eest­ve­da­ja, hoo­lit­se­nud nii Raa­si­ku kui Aru­kü­la va­ba­taht­li­ku pääs­te­ko­man­do ope­ra­tiiv­val­mi­du­se ta­ga­mi­se­ga ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na tur­va­li­su­se eest. Tä­na­vu val­mis te­ma eest­ve­da­mi­sel Aru­kü­la va­ba­taht­li­ku pääs­te­ko­man­do uus hoo­ne. Ni­me­ta­tak­se ka Jaak Laa­nis­to tööd korst­na­püh­ki­ja­te koo­li­ta­mi­sel ning Korst­na­püh­ki­ja­te Kut­se­ko­mis­jo­ni pi­kaa­ja­li­se liik­me­na.

„Te­ma sü­da­mea­si on ala­ti ol­nud pääs­tea­la­ne en­ne­tus­te­ge­vus, ol­gu siis koo­liee­li­ku­te tead­mis­te suu­ren­da­mi­ne tu­leo­hu­tu­ses, tu­le- ja veeo­hu­tu­sea­la­se in­fo ja­ga­mi­ne piir­kon­na in­fo­päe­va­del või ko­du­nõus­ta­mis­te lä­bi vii­mi­ne,“ on kaas­kir­jas.

MTÜ Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hing asu­ta­ti 22 aas­tat ta­ga­si Jaak Laa­nis­to al­ga­tu­sel. Ta mee­nu­tas, et 1999. aas­tal, kui Raa­si­ku vald soo­vis Aru­kü­la kol­hoo­si ku­na­gi­sed kolm tu­le­tõr­jeau­tot an­da va­ba­taht­li­ke­le tõr­ju­ja­te­le, tu­li te­ha kii­re ot­sus ja Ees­ti ajal te­gut­se­nud ühing taas­luua. Har­ju­maal oli Raa­si­ku Tu­le­tõr­je­ühing üks esi­me­si, mil­le va­ba­taht­li­kud pääst­jad pä­rast Ees­­ti taa­si­se­seis­vu­mist asu­ta­sid: „Olin sel ajal Ees­ti Tu­le­tõr­je­lii­du di­rek­tor, koos Har­ri Al­jas­mäe­ga oli­me tu­le­kah­ju­sid kus­tu­ta­mas käi­nud ju­ba kol­hoo­sia­jal.“

Kui­gi mõ­le­mad me­hed on pen­sio­nieas, ju­hi­vad nad Raa­si­ku val­la va­ba­taht­lik­ke pääst­jaid en­di­selt. Jaak Laa­nis­to sõ­nul on see osa­li­selt sun­do­lu­kord, sest uut noo­re­mat juh­ti ei ole, tei­salt on en­dal see töö nii hin­ges, et tei­si­ti ei saa: „Nüüd lä­heb liht­sa­maks, sest ka vald pa­ni õla al­la ja sai­me lõ­puks Aru­kül­la uue de­poo. Kül­ma ga­raažiga, kus ka­tus sa­jab lä­bi, ei mee­li­ta üh­te­gi noort va­ba­taht­li­kuks pääst­jaks hak­ka­ma. Tänavusest su­vest on meil kaa­saeg­sed de­poo­ruu­mid, kus saa­me ka koo­li­tu­si lä­bi viia. See mo­ti­vee­rib en­nast jät­ka­ma ja noo­ri va­ba­taht­li­keks tu­le­ma.“

Siis­ki ei saa ta sõ­nul ra­hul ol­la en­ne, kui ka Raa­si­kul saa­vad pääst­jad nor­maal­sed töö­tin­gi­mu­sed, seal­ne de­poo on ehi­ta­tud 1936. aas­tal.

2000. aas­tal päl­vis Jaak Laa­nis­to pääs­te­tee­nis­tu­se hõ­be­ris­ti. Nüüdne kuld­rist on te­ma hin­nan­gul tun­nus­tus ko­gu Raa­si­ku val­la va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te mees­kon­na­le: „On rõõm, et meie te­ge­mi­si on mär­ga­tud.“

Au­mär­gid Raa­si­ku ja Ani­ja val­la­va­ne­ma­le
Raa­si­ku val­la­va­nem ja Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du juht And­re Sepp päl­vis pääs­te­tee­nis­tu­se hõ­be­ris­ti, mil­le­ga tun­nus­ta­tak­se kee­ru­ka­te pääs­te­töö­de juh­ti­mi­se või sil­ma­paist­va­te tee­ne­te eest pääs­tea­lal. Te­ma esi­ta­ja mär­kis, et And­re Sepp on ak­tiiv­ne ohu­tus­kul­tuu­ri eden­da­ja ning pääs­te­vald­kon­nas on eri­ti sil­ma­pais­tev te­ma pa­nus va­ba­taht­li­ku pääs­te aren­gus­se, ta on toe­ta­nud sel­le aren­gut nii Raa­si­ku val­las kui ka ko­gu Har­ju­maal.

And­re Sepp lau­sus, et on ne­li aas­tat juh­ti­nud HO­Li juur­de loo­dud Har­ju­maa tur­va­li­su­se nõu­ko­gu, mis on te­ge­le­nud ela­ni­ke tur­va­li­su­se­ga seo­tud pro­jek­ti­de­ga, neist üks olu­li­se­maid oli kor­te­riü­his­tu­te kaa­sa­mi­ne krii­si­re­gu­lee­ri­mis­se: „Oma­va­lit­sus­lii­du üks üle­san­ne on seis­ta si­se­tur­va­li­su­se eest. See­tõt­tu ole­me igal aas­tal rii­gi ra­hast toe­ta­nud ka va­ba­taht­lik­ke pääs­te­selt­se.“

Pääs­te­tee­nis­tu­se hõ­be­ris­ti saa­mist ni­me­tas ta vä­ga suu­reks tun­nus­tu­seks: „Ar­van, et kee­gi meist ei töö­ta tun­nus­tu­se ni­mel, kuid hea­meel on küll, sest ka val­la­va­ne­ma­na olen ala­tes esi­me­sest töö­päe­vast toe­ta­nud va­ba­taht­lik­ke, nii kor­ra­kait­set kui pääs­te­tee­nis­tust. Kõi­ge suu­rem rõõm on mit­me osa­poo­le koos­töö­na val­mi­nud Aru­kü­la de­poo­hoo­ne üle. See oli suur et­te­võt­mi­ne ala­tes Lea­der-ra­ha taot­le­mi­sest, olu­li­se osa pro­jek­ti­tööst te­gi Aa­re Ets.“

Ani­ja val­la­va­ne­mat Rii­vo Noort tun­nus­ta­ti pääs­te­tee­nis­tu­se me­da­li­ga, mi­da an­tak­se kee­ru­ka­tel pääs­te­töö­del üles­näi­da­tud vap­ru­se eest või tee­ne­te eest pääs­tea­lal. Esi­ta­ja mär­kis, et Rii­vo Noor on ak­tiiv­ne tur­va­li­su­se eest seis­ja ning Põh­ja pääs­te­kes­ku­se koos­töö­part­ner.

Eral­di ni­me­ta­ti te­ma te­ge­vust va­ba­taht­li­ku pääst­ja­na, eri­ti 2018. aas­tal 11 päe­va väl­da­nud met­sa­tu­le­kah­jul Vi­ki­pa­lus. Veel too­di esi­le Ani­ja val­la­va­ne­ma te­ge­vust tur­va­li­su­se ta­ga­mi­sel Co­vi­di krii­si ajal, ta on ak­tiiv­selt osa­le­nud Põh­ja re­gio­naal­se krii­si­ko­mis­jo­ni te­ge­vu­ses ning pak­ku­nud tu­ge pääs­te­mees­kon­da­de me­hi­ta­mi­sel.

Rii­vo Noor rääkis, et kol­me aas­ta ta­gu­ne Vi­ki­pa­lu met­sa­põ­leng oli kõi­ge pi­kem tu­le­kah­ju, mil­le kus­tu­tus­töö­del on tal tul­nud osa­le­da: „Viiel päe­val tu­lin hom­mi­kul val­la­maj­ja, kui siin töö­päe­va lõ­pe­ta­sin, pa­nin roo­bad sel­ga ja läk­sin met­sa. Seal töö­ta­sin kel­la ühe-ka­he­ni öö­sel, mõ­ni tund ma­ga­sin ja hom­mi­kul jäl­le vallatöö­le.“

Kui ko­roo­nak­rii­si esi­me­se lai­ne ajal olid Keh­ra ko­man­dos osa me­hi hai­ged, pak­kus val­la­va­nem end ap­pi: „Olen va­ba­taht­lik pääst­ja, üt­le­sin, et võin min­na ko­man­dos­se ap­pi, kui me­hi puu­du. Val­ve­te ajal olek­sin seal saa­nud te­ha ar­vu­ti­ga sa­ma tööd, mi­da mui­du teen val­la­ma­jas. Aga nad said hak­ka­ma.“

Ta mär­kis, et pääs­te­tee­nis­tu­se me­da­li saa­mi­ne on vä­ga suur tun­nus­tus: „See oli na­tu­ke us­ku­ma­tu. Ei tee ju mi­da­gi sel­le ni­mel, et me­da­lit saa­da, aga kes meist siis ei ta­haks ka pai saa­da.“