Ani­ja val­la et­te­pa­nek Keh­ra pu­na­mo­nu­men­di tei­sal­da­mi­seks

544

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor ja vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev saat­sid kait­se­mi­nis­tee­riu­mi juu­res te­gut­se­va­le sõ­ja­hau­da­de ko­mis­jo­ni­le, kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­le ja kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi­le en­ne jaa­ni­päe­va kir­ja­li­ku et­te­pa­ne­ku Keh­ra lin­nas asu­va II maail­ma­sõ­jas huk­ku­nu­te ühis­hau­da mae­tud säil­me­te üm­ber­mat­mi­seks ja mä­les­tus­sam­ba tei­sal­da­mi­seks.

Ani­ja val­la­ma­ja lä­he­dal asuv mä­les­tus­märk ra­ja­ti Keh­ras­se jõe äär­de 1946. aas­tal.

Mä­les­tus­sam­mas ra­ja­ti 1946. aas­tal nõu­ko­gu­de poo­lel lan­ge­nu­te­le ning asub Keh­ra par­gis jõe kal­dal 442 ruut­meet­ri suu­ru­sel plat­sil. Sam­ba juu­res paik­ne­vas­se ühis­hau­da on mae­tud ja üm­ber mae­tud met­sa­ven­da­de­ga või­del­nud ko­ha­li­kud ini­me­sed Keh­rast ja üm­ber­kaud­se­test kü­la­dest.

Et­te­pa­ne­kus on öel­dud, et Keh­ra par­gis toi­mu­vad suu­rü­ri­tu­sed na­gu Keh­ra päev ja Sil­vi Vrai­di mä­les­tus­kont­sert, muud eri­ne­vad kont­ser­did, mis­tõt­tu po­le mä­les­ti­se ega ühis­haua asu­koht kõi­ge so­bi­vam: „Ühis­hau­da mae­tud tu­leks rin­gi mat­ta kal­mis­tu­le ja mä­les­tis tei­sal­da­da. Val­la­va­lit­su­se hin­nan­gul on tekst mä­les­tus­sam­bal meie kul­tuu­ri­ruu­mi so­bi­ma­tu ning sam­balt tu­leks ära võt­ta riik­li­ku aja­loo­mä­les­ti­se staa­tus.“

Mär­gi­tud on veel, et Keh­ra ini­me­sed tead­sid Nõu­ko­gu­de ajal, seal on sur­nuaed, ei van­daa­lit­se­tud ega pan­dud omaal­ga­tus­li­kult lil­li, küün­laid, trii­bu­li­si lin­te, mis on tul­nud 2007. aas­tast.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et et­te­pa­nek tei­sal­da­mi­seks tu­li paa­rilt Keh­ras ela­valt ini­me­selt: „Sam­mas asub val­la­ma­ja lä­he­dal, sel­le juur­de on ha­ka­nud ko­gu­ne­ma al­ko­ho­li­lem­be­sed isi­kud. Tee­me et­te­pa­ne­ku sam­ba tei­sal­da­mi­seks ja säil­me­te üm­ber­mat­mi­seks. “

Ta li­sas, et val­la­va­lit­su­sel po­le sei­su­koh­ta, ku­hu võiks ühis­haua üm­ber mat­ta, sest Keh­ras ei ole üh­te­gi kal­mis­tut. Tei­sal­da­mis­koht peaks jää­ma sõ­ja­hau­da­de ko­mis­jo­ni ot­sus­ta­da.

Ko­du-uu­ri­ja Ants Miid­la kir­ju­tas raa­ma­tus „Keh­ra lood“, et ki­vi­le pai­gu­ta­tud tahv­li­le on kan­tud 14 ini­me­se ni­med: Ralf Met­sis, Ed­gar Ja­ku­la, Uno Ja­ku­la, Eduard King­sepp, Vik­tor Piir­soo, Ida Prost, Vol­de­mar Sch­midt, Au­gust Tam­mik, Jaak Tar­mo, seer­sant E. Ott ning ne­li ni­me ve­ne kee­les: leit­nant Spir­kin ning rea­me­hed Kun­gurt­sev, Paht­se­pa ja Ga­dien­ko. Uno Ja­ku­la oli mii­lits ja sai sur­ma Kol­ga­kü­las, Vik­tor Piir­soo oli ELK­NÜ Tal­lin­na ko­mi­tee sek­re­tär, kes huk­kus Sak­sa ajal oma­kait­se käe lä­bi. Ki­vil puu­du­vad Ants Miid­la and­me­tel Ei­nart Loo­pe­re ja Ju­lius Kul­derk­nu­pu ni­med.

Sõ­ja­hau­da­de kait­se sea­du­se jär­gi mae­tak­se säil­med üm­ber, kui asu­vad eba­so­bi­vas ko­has: par­gid, muud hal­ja­sa­lad, mas­siü­ri­tus­te toi­mu­mis­ko­had jm.

Aja­leht Pos­ti­mees te­gi jaa­ni­päe­va eel üles­kut­se an­da toi­me­tu­se­le tea­da pu­na­mo­nu­men­ti­dest, et luua nen­de koh­ta and­me­baas, mis se­ni Ees­tis puu­dub. Mo­nu­men­di asu­ko­ha saab mär­ki­da Na­vi­cup kaar­di­ra­ken­du­se abil, pa­lu­tak­se li­sa­da kir­jel­dus, fo­to ja in­fo edas­ta­ja mei­liaad­ress.

Pos­ti­mees aval­das ka sel­gi­tu­se, mis on pu­na­mo­nu­ment. See on ava­li­kus ko­has, mit­te muu­seu­mis asuv mä­les­tus­märk, ku­ju, haua­tä­his või mä­les­tus­tah­vel, mis on pai­gal­da­tud Nõu­ko­gu­de oku­pat­sioo­ni ajal ja ku­ju­tab nõu­ko­gu­de süm­boo­li­kat, nõu­ko­gu­de sõ­ja­väe­la­si, nõu­ko­gu­de või­mu või kom­mu­nist­li­ku ideo­loo­gia­ga seo­tud sünd­mu­si, isi­kuid või or­ga­ni­sat­sioo­ne.

Eelmine artikkelKol­gas näh­ti head Sa­maa­ria naist
Järgmine artikkelKuu­sa­lu noo­rkot­kad võit­sid üle­rii­gi­li­se pat­rull­võist­lu­se Mi­ni-Er­na