Kuu­sa­lu noo­rkot­kad võit­sid üle­rii­gi­li­se pat­rull­võist­lu­se Mi­ni-Er­na

393
Kuu­sa­lu võist­kond A4: ju­hen­da­ja MAT­TIAS IDA­VAIN ning AR­DO GERD TUISK, AND­REAS IDA­VAIN, AL­LEN LA­RIN ja KA­RUT LUUR.

Kuu­sa­lus on sir­gu­nud Ees­ti pa­ri­mad noo­red kot­kad“, tea­tas Kuu­sa­lu kesk­kool Fa­ce­boo­kis. Kuu­sa­lu noor­te kot­kas­te võist­kond A4 või­tis möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 1., 2. ja 3. juu­lil Tar­tu­maal Kast­re val­las toi­mu­nud pat­rull­võist­lu­se Mi­ni-Er­na 2022. Har­ju maa­kon­da esin­da­nud Kuu­sa­lu noor­kot­kas­te tii­mis A4 võist­le­sid Al­len La­rin, And­reas Ida­vain, Ar­do Gerd Tuisk ja Ka­rut Luur. Tii­mi ju­hen­dab rüh­ma­pealik Mat­tias Ida­vain. Kuu­sa­lu võist­kond A4 või­tis sü­gi­sel Har­ju ma­le­va noor­te kot­kas­te ja ko­du­tü­tar­de pat­rull­võist­lu­se „Luu­re­retk“ ja sai pää­su Mi­ni-Er­na­le.

Ju­hen­da­ja Mat­tias Ida­vain üt­les es­mas­päe­va õh­tul Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Mi­ni-Er­na pat­rull­võist­lu­se amet­lik­ku pro­to­kol­li po­le veel näi­nud, kuid on kuul­nud, et Kuu­sa­lu võist­kond ko­gus 607 punk­ti, tei­se­le ko­ha­le tul­nud võist­kond 456 punk­ti.

Mat­tias Ida­vain: „Võist­lus oli va­ra­se­mast eri­nev, koos­nes ka­hest eta­pist. Esi­me­ne etapp kes­tis 4 tun­di, täi­ta tu­li 17 üle­s­an­net, meie võist­kond oli poo­le üle­san­ne­te la­hen­da­mi­ses pa­rim. Esi­me­ne etapp vii­di lä­bi väi­kes­te va­he­maa­de­ga, sain ka ise nen­de võist­le­mist jäl­gi­da. Tei­ne etapp al­gas 2 tun­di hil­jem, öö­sel kell 4 – see oli luu­re- ja orien­tee­ru­mi­ne maas­ti­kul ning kes­tis 28 tun­di. Kaar­di jär­gi tu­li jõu­da kont­roll­punk­ti­des­se, kõik ne­li võist­le­jat pi­did punk­ti­des end re­gist­ree­ri­ma. Kuu­sa­lu A4 lä­bis kok­ku 62,5 ki­lo­meet­rit, ma­ga­da said nad sel ajal um­bes tun­ni ja siis hakkas ka just vihma sadama.“

Vastutegevus oli juhendaja sõnul üpris karm: „Võistlejaid ajasid taga liitlasvägede soomusmasinad, kaitseliitlaste luureüksused, kes kasutasid ka termokaameraid, droone ja ATVsid. Kuu­sa­lu võist­kond vas­tu­te­ge­vu­se­le va­he­le ei jää­nud, kuigi oli napilt pääsemisi. Ka va­rus­tus oli neil kor­ras, mii­nus­punk­te ei saa­dud. Ju­hen­da­ja li­sas, et kont­roll­punk­ti­de koh­tu­ni­kud tun­nus­ta­sid Kuu­sa­lu tii­mi vä­ga head koos­tööd, sest ja­ga­sid oma­va­hel üle­san­deid häs­ti ja kii­res­ti.

Eelmine artikkelAni­ja val­la et­te­pa­nek Keh­ra pu­na­mo­nu­men­di tei­sal­da­mi­seks
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la jook­su­päe­val osa­les 34 võist­le­jat