Ani­ja val­la aren­gu­ka­vas tu­le­vaks aas­taks üle 3,4 mil­jo­ni eu­ro in­ves­tee­rin­guid

68
Anija vallamaja.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas nel­ja­päe­val, 22. sep­temb­ril pä­rast teist lu­ge­mist val­la aren­gu­ka­va aas­ta­teks 2021-2027 ning aren­gu­ka­va li­sad – in­ves­tee­rin­gu­te ka­va ja ee­lar­vest­ra­tee­gia.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor kom­men­tee­ris, et utoo­pi­li­si plaa­ne aren­gu­ka­vas po­le, in­ves­tee­rin­guid on pla­nee­ri­tud rea­list­li­kult, 2023. aas­taks ka­van­da­tud in­ves­tee­rin­gud on kir­jas konk­reet­se­te sum­ma­de­ga. Kok­ku on järg­mi­sel aas­tal ka­vas in­ves­tee­ri­da 3 437 520 eu­rot.

„See sum­ma on üks alu­seid, mil­lest pea­me 2023. aas­ta eel­ar­ve koos­ta­mi­sel läh­tu­ma,“ mär­kis Rii­vo Noor.

Ta li­sas, et pla­nee­ri­tud in­ves­tee­rin­gu­te te­ge­mi­seks on tu­le­val aas­tal ka­vas võt­ta li­gi­kau­du 2 mil­jo­nit eu­rot lae­nu.

Järg­mi­se aas­ta kõi­ge suu­rem in­ves­tee­ring on Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne, pro­jek­tee­ri­mi­seks ja ehi­ta­mi­seks on pla­nee­ri­tud 1,1 mil­jo­nit eu­rot. Sel­lest 263 060,76 eu­ro­ga toe­tab ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te jalg­rat­ta- või jalg­tee­de in­ves­tee­rin­gu­te meet­mest Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus. Tä­na­vu det­semb­ris val­mi­va­le 7rüh­ma­li­se­le Las­te­ta­re las­teaia­le veel ka­he rüh­ma jaoks juur­dee­hi­tu­se te­ge­mi­seks on ka­van­da­tud 500 000 eu­rot ning Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaia re­no­vee­ri­mi­seks ja laien­du­se pro­jek­tee­ri­mi­seks 600 000 eu­rot. Aeg­vii­du las­teaia re­no­vee­ri­mi­ne jät­kub ka 2024. aas­tal, siis on sel­leks ka­van­da­tud sa­mu­ti 600 000 eu­rot. In­ves­tee­rin­gust pool taot­le­tak­se KI­Ki toe­tus­meet­mest.

Ala­ve­re par­gi aren­da­mis­se in­ves­tee­ri­tak­se tu­le­val aas­tal 160 000 eu­rot, sel­lest 40 prot­sen­ti taot­le­tak­se toe­tus­meet­me­test. Ani­ja mõi­sa pü­si­näi­tu­se aren­da­mi­seks in­ves­tee­ri­tak­se 190 520 eu­rot, EAS on ot­sus­ta­nud sel­leks an­da 133 364 eu­rot ehk 70 prot­sen­ti.

Tee­de ja tä­na­va­te ning ava­li­ke park­la­te ka­pi­taal­re­mon­diks pla­nee­ri­tak­se järg­mi­sel aas­tal 205 000 eu­rot, Keh­ra Mul­la tä­na­va uu­se­la­mu­piir­kon­na aren­da­mi­seks 150 000 eu­rot, Keh­ra lin­na sa­de­vee­ka­na­li­sat­sioo­ni pro­jek­tee­ri­mi­seks ja eta­pi­vii­si­li­seks ehi­ta­mi­seks 100 000 eu­rot, jäät­me­te sü­va­ma­hu­ti­te ra­ja­mi­seks toe­tus­meet­me kaa­sa­bil 220 000 eu­rot. Sood­la-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks on in­ves­tee­rin­gu­te ka­vas 2023. aas­tal 142 000 eu­rot, sel­leks ka­su­ta­tak­se kait­se­mi­nis­tee­riu­milt Sood­la har­ju­tus­väl­ja mõ­jua­la­de lee­ven­da­mi­seks saa­dud sih­tots­tar­be­list toe­tus­ra­ha. Keh­ra sot­siaa­le­la­mu keld­ri ka­na­li­sat­sioo­ni re­no­vee­ri­mi­seks on pla­nee­ri­tud 20 000 eu­rot.

Eelmine artikkelSügis toob pos­ti­tee­nus­tes muu­da­tu­si Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelMere­pääs­te­võist­lus­tel või­tis er­gu­tu­s­au­hin­na Pä­ris­pea võist­kond